Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
30 Сеп 2014

Годишно общо събрание на ССБ

Прочетена 10667 пъти

Уважаеми колеги,

Годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2014 г. ще се проведе на 31 октомври и 1 ноември 2014 г. в гр. Пловдив, хотел Империал при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС на ССБ за изминалия период - Таня Маринова - Председател на УС на ССБ;

2. Доклад на Контролния съвет - Николай Гунчев - Председател на КС на ССБ;

3. Приемане на отчета на УС и освобождаването му от отговорност;

4. Заради възникнала несъвместимост поради назначаването му за заместник-министър на правосъдието и по негова молба освобождаване на Петко Петков като член на УС;

5. Организационни въпроси.;

6. Представяне на дейностите по разработване на юридическата дисциплина „Устройство и организация на съдебната власт", която обхваща всички въпроси за юридическия статус на съдията, правоотношението,  за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната му компетентност за служебния му статут, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му; създаване на електронен сайт с библиотека, която включва всички устройствени и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, важни съдебни решения на национални, чуждестранни и международни съдилища, международноправи актове и научни разбработки за статуса на съдиите и независимостта на съдебната власт -  от съдия Мирослава Тодорова и  Калин Калпакчиев - член на ВСС;

7. Представяне на холандския модел за обществена оценка качеството на управление на съдилищата – конституиране, правомощия и дейност на комисиите за външна инспекция на съдилищата
Лектор: г-жа Лизет ван Берген - съдия в Апелативен съд Амстердам и ръководител на проекта за външни инспекции на съдилищата;

8. Второ направление на дейността за измерване на натовареността – холандската методология за определяне цената на правосъдието и очертаване на съдебната карта
Лектор: г-н Клейн Схипхорст – член на Съвета на съдебната власт в Кралство Нидерландия;

9. Новата международночастноправна уредба на гражданските и търговските дела в сила от 10.01.2015 г.  – представяне на основните промени по Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Брюксел Iа)
Лектор: д-р Боряна Мусева, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски"; адвокат към Софийска адвокатска колегия

ЗАПОВЯДАЙТЕ!