Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
26 Юни 2015

Проучване на състоянието на юридическото образование

Прочетена 12820 пъти

Уважаеми колеги,

    В съответствие с предвиденото в Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система и предвид необходимостта от преглед на правната рамка на юридическото образование с оглед гарантиране съответствието й с европейската уредба в областта на регулираните професии и изискванията на Болонския процес, Министерството на правосъдието предприема действия за оценка на актуалността на действащата уредба на обучение в специалност „Право“ и за изготвяне на необходими изменения в нея (Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“).
    В тази връзка са предвидени серия от мерки, първата от които е провеждането на анкета за оценка на актуалното състояние на юридическото образование, и за очертаване на необходимите промени в неговата уредба.

    Чрез участие в изследването ще допринесете за  идентифициране на евентуални слабости в модела на юридическо образование у нас и за очертаване на необходими изменения в него с оглед съобразяването на обучението с реалностите на практиката и на юридическата професия.

    Анкетата е достъпна на адрес: http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/316423/lang-bg  и попълването й онлайн отнема 3-4 минути.

    Изследването е анонимно. Резултатите ще се използват в обобщен вид.

    Благодарим Ви предварително за участието!