Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
17 Юли 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 889 пъти
Приложени са следните прессъобщения:

1.    Решение по дело C-218/14 Kuldip Singh и др./Minister for Justice and Equality
Гражданин на трета страна, който е съпруг на гражданин на Съюза, пребиваващ в държава членка, различна от тази на която е гражданин, няма право на пребиваване в тази държава, когато гражданинът на Съюза я е напуснал преди започването на процедурата по развод

2.    Решение по дело C-653/13 Комисия/Италия
Заради лошото прилагане на Директивата за отпадъците в регион Кампания Италия е осъдена да заплати еднократно платима сума в размер на 20 милиона евро и периодична имуществена санкция в размер на 120 000 евро за всеки ден забава
Съдът вече един път е констатирал неизпълнение на задължения от страна на Италия в решение от 2010 г.

3.    Решение по дело C-184/14 A/B
Съдът, който следва да се произнесе по въпросите, свързани с родителската отговорност, е компетентен да разгледа и искането за издръжка от един от родителите за негови ненавършили пълнолетие деца
Това е така и в случаите, когато компетентен да се произнесе по развода или по съдебната раздяла е съд в друга държава членка

4.    Решение по дело C-170/13 Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH
При определени условия предявяването от патентопритежател в господстващо положение на иск срещу предполагаем нарушител за преустановяване на нарушение на неговия патент, който е от съществено значение за стандарт, може да представлява злоупотреба с господстващо положение
В частност при положение, че патентопритежателят предварително е поел задължение да предостави на трети лица лицензия при справедливи, разумни и недискриминационни условия, преди да предяви такъв иск за преустановяване на нарушението на неговия патент или за изтегляне от пазара на стоките, за чието производство е бил използван той, този патентопритежател представя на предполагаемия нарушител конкретно лицензионно предложение

5.    Решение по дело C-222/14 Konstantinos Maïstrellis/Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton
Забранявайки на държавните служители мъже, чиито съпруги не работят, да ползват родителски отпуск, гръцката правна уредба противоречи на правото на Съюза
Родителският отпуск е индивидуално право, което не може да зависи от положението на съпруга

6.    Решение по дело C-255/14 Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Като налага глоба, съответстваща на 60 % от парите в брой, които не са декларирани при преминаването на външна граница на ЕС, унгарското законодателство нарушава правото на Съюза
Размерът на тази глоба не е пропорционален на тежестта на нарушението, състоящо се в неизпълнение на задължението за деклариране на пренасянето на сума в брой, която е равна на или по-голяма от 10 000 EUR