Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Регистрации на ССБ

На основание  заявление на Председателя на Сдружение "Съюз на съдиите в България"

в регистъра за юридически лица с нестопанска цел бяха вписани приети промени.

Решение № 9/17.12.2015 г. може да отворите    т   у   к

 

Удостоверение № 021/14.04.2009 г. , с което Съюзът на съдиите в България е вписан

в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в Министерство на

правосъдието, може да отворите   т  у  к.