Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Електронно гласуване

Комисията по информационни технологии и професионална квалификация даде отговори на отправените от ССБ въпроси към ВСС и "Абати" АД. Отговорите са публикувани на интернет страницата на ВСС на адрес:

http://www.vss.justice.bg/page/view/5547

Уважаеми колеги съдии,
Предстои провеждането на първия пряк избор за членове на следващия състав на Висшия съдебен съвет.
За пръв път в закона е предвидено и че Общото събрание за избор ще се проведе в две последователни съботи, като председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд са определили 10.06.2017 г. и 17.06.2017 г. за дати за провеждане на събранието.
Съгласно разпоредбите на ЗСВ, регламентиращи избора, на първата от двете дати ще се проведе избор на комисии /избирателни и секционни/ и ще бъдат изслушани кандидатите. Това ще стане на 10.06.2017 г., от 10,00 ч., в зала 2, на „Интер Експо Център”, булевард „Цариградско шосе” № 147, гр. София.
Гласуването ще бъде извършено на 17.06.2017 г., от 08,00 ч., като е предвидено то да се проведе с хартиени бюлетини в Съдебната палата в гр. София.
Висшият съдебен съвет, като орган, на когото е възложено от закона да организира и проведе избора, следва да поеме разходите за командироване, пътуване и нощувки на участващите в Общото събрание съдии, които не живеят и не работят в гр. София.
В много от съдилищата в страната вече се представят на съдиите декларации за избор на начин на гласуване – чрез хартиена бюлетина на втората дата на Общото събрание или чрез електронно дистанционно гласуване. Срокът за попълване и подаване на тези декларации от страна на съдиите, съгласно чл. 6, ал. 4, вр. ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите е до 1 месец до втората събота на Общото събрание, т. е. до 17.05.2017 г. Доколкото това е срокът, в който и в информационната система се въвежда избраният начин на гласуване и сканираните копия на попълнените и подписани декларации, според ССБ няма пречка в този срок да се промени избраният начин на гласуване, като се подаде нова декларация.
Тъй като, според нашата организация, продължават да съществуват множество неясноти относно способността на внедрената от ВСС система за електронно дистанционно гласуване да съответства на изискванията на закона - да осигурява тайната на гласуването и свободното волеизявление, с писмо от 27.04.2017 г.  се обърнахме с въпроси към ВСС и разработчика на програмата. Призоваваме ви, ако считате въпросите ни за основателни, докато на тях не бъдат дадени убедителни отговори, да се въздържате от избор на електронното дистанционно гласуване.

 

УС на Съюза на съдиите в България

Във връзка със сигурността и надеждността на системата за електронно дистанционно гласуване при избора на нов състав на ВСС, Съюзът на съдиите в България постави неизяснени въпроси към Комисията "Професионална квалификация и информационни технологии" на ВСС и разработчика "АББАТИ" АД:


1.    Кои лица /в смисъл от кои институции/ ще имат достъп до съдържащата се в талоните за електронно гласуване информация за уникалния адрес /линк/ за гласуване, съответния генериран уникален код за гласуване и уникален пореден номер на талона? Какви мерки са предвидени за неразпространение на останалата информация, съдържаща се в талоните, освен поредните им номера, каквато е изискването на чл. 9, ал. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите /по-нататък наричани Правилата/?
2.    Кои лица /в смисъл от кои институции/ имат достъп до паролата, даваща достъп до сорс-кодовете и възможно ли е независимо един от друг някои от тези лица да осъществи достъп до тях?
3.    В отговора на въпрос № 3 на БИПИ сте посочили, че системата дава възможност да се проследи дали определен избирател е упражнил правото си на избор. Ако такава възможност съществува, това не е ли в противоречие с разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от Правилата, според която в системата не се съдържа информация за връзка между направения избор и кода за гласуване, както и за направения избор и номера на талона, както и с разпоредбата на чл. 37, ал. 5 от Правилата, според която не се съхранява информация за поредния номер, линка и паролата, с които е гласувано и се съхранява единствено информация за общия брой гласове?
4.    В отговора на въпрос № 4 на БИПИ сте посочили, че всички машини и бази данни на физическо, логическо, мрежово, системно и приложно ниво са с предвидени и включени логове и при необходимост впоследствие могат да бъдат одитирани. Това отнася ли се и за клиентската част на Модул Електронен избор, която, съгласно чл. 52, ал. 3 от Правилата следва да е с изключено кеширане /съхранение/ на данни за избирател, кодове и избор?
5.    Кои лица /в смисъл от кои институции/ ще администрират системата при провеждането на избора в изборния ден?
6.    По какъв начин при проведеното експериментално електронно гласуване на 16-ти и 17-ти ноември 2016 г. е установено кои от участвалите в него магистрати са използвали мобилни телефони?

 Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ