Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Срещи

На 17 март 2017г. Съюзът на съдиите в България отбеляза 20 годишнината от своето учредяване.

В рамките на честването бе проведена конференция на тема „Съдебна независимост“ (програмата може да прочетете  т у к ) и официален коктейл.

Слово на върховния съдия Капка Костова, един от основателите на Съюза на съдиите в България през 1997 г., може да прочетете   т у к  

  

   

  

   

 
В периода 16-20 Октомври в Мексико сити се проведе редовната 59-та годишна среща на Международната съдийска асоциация - най-голямата и авторитетна международна организация, обединяваща сдружения на съдии от 86 държави, от всички континенти, като по последния признак са формирани отделните регионални групи на МАС. Срещата беше официално открита от президента на Мексико Енрике Пеня Нието, който провежда амбициозна реформаторска политика, насочена към справяне с огромния проблем с организираната престъпност в страната, бедността, включително и реорганизация на съдебната власт. Основна част от продължилата след това среща на МАС беше посветена на избор на ново ръководство на организацията, предвид изтеклия мандат на старото. За нов президент на МАС беше избран досегашният президент на Европейската съдийска асоциация Кристоф Рениар от Франция, като бяха избрани и нови членове на президентския комитет. По предложение на Европейската асоциация на съдиите МАС прие резолюция за положението на отстранените и арестувани съдии и прокурори в Турция, както и обсъди бъдещото създаване на фонд за подкрепа на съдии, имащи нужда от средства за адвокатска защита. Беше отчетено влошаване на положението на задържаните турски колеги, предвид продължаващата липса на информация за естеството на обвиненията срещу тях, затрудненията в осигуряване на тяхна защита, предвид малкия брой на адвокати, които се съгласяват да ги защитават, включително и наличието на случаи, в които такива адвокати са арестувани заради ангажираността си по конкретни дела. Два дни преди началото на срещата на МАС е бил задържан и председателят на независимата съдийска асоциация на Турция YARSAV Мурат Арслан. В рамките на срещата на МАС бяха проведени сесии и на четири работни групи по темите "Добри практики в съдебните системи за осигуряване на прозрачност, интегритет и превенция на корупцията", "Колективни искове", "Определяне на наказания в наказателните производства" и "Трудовите правоотношения". Резултатите от изготвените и попълнени въпросници по тези теми от страните - членки на МАС, както и от проведените в рамките на сесиите обсъждания ще бъдат обобщени и публикувани на интернет страницата на организацията.
 
По време на срещата на МАС се проведоха заседания и на регионалните групи, една от които е и Европейската съдийска асоциация. За нов президент на ЕАС беше избран португалският съдия Хосе Игрегия Матос. В рамките на заседанията на ЕАС бяха обсъдени ситуациите на правосъдието в европейските страни, като акценти бяха Турция, Полша и България.
 
    В периода 5-8 октомври 2015 г. в гр. Барселона (Испания) се проведе 58-та Годишна среща на Международната асоциация на съдиите (МАС). На срещата присъстваха делегати от представителните национални съдийски организации на над 70 държави. Представители на Съюза на съдиите в България тази година бяха съдия Нели Куцкова (Софийски апелативен съд) и съдия Иван Георгиев (Софийски районен съд).
    По време на срещата бяха обсъдени въпроси, касаещи проблемите на независимостта на съдиите в редица държави. Единодушно беше приета резолюции относно подготвяния лустрационен закон в Украйна, който предвижда въвеждането на нов изпит за всички съдии в страната, включително и за несменяемите. Единодушно беше приета и декларация във връзка с арестите на съдии в Турция, заради решения, които са взели по конкретни дела.
Общото събрание на Международната асоциация на съдиите прие с мнозинство кандидатурата на Съдийската асоциация на Ирак, като по този начин националните членове на асоциацията станаха 84.
Съдия Куцкова взе участие в заседанието на Първа работна комисия, която разглежда проблемите на атестирането на съдиите.
Съдия Иван Георгиев взе участие в заседанието на Трета работна комисия, посветено на проблемите на младежкото правосъдие.
На 10 януари 2015 г. в гр. София се проведе кръгла маса, на която се обсъдиха предложения за подобряването на работната среда и условията на труд на магистратите в неравнопоставено социално положение, включително – необходимостта от законодателни промени.

Участие в срещата взеха съдии от съдилищата в   Айтос, Ловеч, Луковит, Нови Пазар, Пирдоп и София

Срещата премина при следния дневен ред:

1.    Правила, гарантиращи социалната защита на магистрати в неравнопоставено социално положение – обхват на защитата по отношение на лицата и във времето.


2.    Определяне на обема на правата, които защитата трябва да включва, в това число и командироването или преместването на магистрат в друг съд/прокуратура на основание чл. 194 ЗСВ. Натовареност. 

3.    Органи и процедури за взимане на решението за прилагането на социална защита.

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

От 08 до 13 ноември 2014 г. в град Фос ду Игуасу – Бразилия, се проведе 57-та годишна среща на Международната асоциация на съдиите /МАС/, на която ССБ е пълноправен член. Присъстваха представители на 67 национални организации на съдиите от цял свят. 

Представители на ССБ бяха Нели Куцкова и Иван Георгиев.

През първия ден се проведоха отделни срещи на четирите регионални организации – Европейската асоциация на съдиите; Иберо-американската асоциация; Африканската асоциация и Асоциацията на страните от Северна Америка, Океания и Азия.

Българските представители участваха в работата на изследователските комисии - № 1 „Независимост на съда“ – Нели Куцкова и № 2 „Гражданско право и процес“ – Иван Георгиев. Темата на първата изследователска група беше „Медиите в съдебната зала и ефектът им върху съдийската независимост“. Темата на втората изследователска група беше „Гражданска отговорност за вреди, причинени в резултат на нарушения на екологичното право“.

Фокусът на общата дискусия по време на годишната среща беше екологичното право, на която тема се проведе и конференция с участието както на практикуващи юристи, така също и с представители на академичната общност.

По време на общата среща се обсъди ситуацията в държавите Ирак, Перу, Турция, Коста Рика, Уругвай, Йемен, Лесото, Южна Африка и Конго. Гласувани бяха резолюции в подкрепа на съдиите в тези държави, които се стремят да се противопоставят на опитите за посегателство върху тяхната независимост от страна на други власти. Обсъдено беше и положението на португалските съдии, работещи в Източен Тимур. 

Поради изтичане  двегодишния мандат на управителното тяло на МАС /така наречения президентски съвет/, беше избрано ново ръководство – председател Кристина Креспо – Уругвай, първи заместник председател Кристоф Реняр – Франция и зам. председатели Рафаел де Менезес – Бразилия, Жозе Мануел Игрежа Матош – Португалия, Гаетано Пагоне – Австралия, Джуро Сеса – Хърватия и Когни Муси – Република Южна Африка. Гласуването се проведе тайно, с хартиени бюлетини.

  

 

 

На 10-12 октомври 2014г. в гр. Банкя се проведе среща-дискусия  на съвипускници от НИП - випуск 2013 г., на която присъстваха 25 младши съдии от различни нива и географски райони на съдебната система.

Срещата се проведе при следната ПРОГРАМА:

„Практически проблеми по делата от административно-наказателен характер“
Лектор:        Таня Маринова – съдия в Софийски районен съд

Дискусия по материално-правни проблеми на вещното право и делбата
Лектор:         Светлана Калинова – съдия във ВКС

Дискусия  „Човешки отношения и съдебна практика“
Лектор:         Румен Петров, преподавател в НБУ

Срещата на съвипускниците се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България

На 4-6 юли 2014 г. в гр. Стара Загора се проведе работна среща на тема "Атестиране на съдиите".

Участие в срещата взеха председателят на УС на ССБ, членове на УС на ССБ, изпълнителният директор на ССБ, съдии от съдилищата в  Бургас, Нови Пазар, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Поморие, Разлог, Русе,  Смолян, София, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на направените до момента предложения за промени в атестирането и конкурсите.

2. Обсъждане на резултатите от двете анкети - за атестиране и за конкурси, проведени през м. май сред членовете на ССБ.

3. Формулиране на конкретни предложения към ВСС и подготовка на такива за промени в закона.

 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

  

На 17 и 18 май 2014 г.  в с. Арбанаси се проведе работна среща на тема "Атестиране на съдиите".

Участие в срещата взеха председателят на УС на ССБ Таня Маринова, Мими Фурнаджиева - член на УС на ССБ, Капка Костова - съдия във ВКС, съдии от съдилищата в  София, Смолян, Плевен, Бургас, Разград и Шумен.

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Структура и организация на атестационните комисии

2. Цели,  за които да служи атестирането

3. Механизъм,  по който ефективно и обективно да се осъществява атестирането

4. Критерии за формиране на оценката

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Страница 1 от 2