Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

РЕШЕНИЕ по дело C‑216/18 PPU

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от High Court (Висш съд, Ирландия) с акт от 23 март 2018 г., постъпил в Съда на 27 март 2018 г., в рамките на производство по дело относно изпълнение на европейски заповеди за арест, издадени срещу LM,

 

Член 1, параграф 3 от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г., трябва да се тълкува в смисъл, че когато изпълняващият съдебен орган, който следва да вземе решение относно предаването на лице, за което е издадена европейска заповед за арест за целите на наказателно преследване, разполага с данни, като посочените в мотивирано предложение на Европейската комисия, прието на основание член 7, параграф 1 ДЕС, които са от естество да докажат съществуването на реален риск от нарушение на гарантираното с член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз основно право на справедлив съдебен процес, поради системни или общи недостатъци, свързани с независимостта на съдебната власт на издаващата държава членка, посоченият орган трябва да направи конкретна и точна преценка дали, с оглед на личното положение на това лице, както и на естеството на правонарушението, за което то е наказателно преследвано, и на фактическия контекст, стоящи в основата на европейската заповед за арест, и с оглед на данните, предоставени от издаващата държава членка на основание член 15, параграф 2 от Рамково решение 2002/584, след изменението, има сериозни и потвърдени основания да се счита, че посоченото лице ще бъде изложено на подобен риск, ако бъде предадено на последната държава.

В решение по запитване на спецсъда магистратите в Люксембург заявяват, че има хипотези, при които е можело да се откаже прилагането на отменената глава 26 от НПК

Пълния текст може да прочетете  т у к

 Генералният адвокат Bot предлага на Съда да постанови, че само защото работникът не е поискал да ползва отпуска си не може автоматично да доведе
до загуба на правото на финансово обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение.
 
 Съдът потвърждава, че обредните кланета без зашеметяване могат да се извършват единствено в одобрени кланици.
 Това задължение не нарушава свободата на религия, като се има предвид, че то има за цел единствено да се организира и регулира
свободното упражняване на обредното клане с оглед на основните норми за хуманно отношение към животните и за закрила на здравето на потребителите на животинско месо.

Решение по дело C-320/16, Uber France.
Държавите членки могат да забранят и да предвидят наказателноправни санкции за незаконното упражняване на транспортна дейност в рамките на услугата „UberPop“, без да уведомят предварително Комисията за проектозакона, с който се инкриминира упражняването на тази дейност.

 

Заключение по дело C‑89/17, Banger.
Генералният адвокат Bobek предлага на Съда да се произнесе, че когато гражданин на Съюза се завръща в своята държава членка по произход, тази държава трябва да улесни влизането и пребиваването на неговия партньор, който не е гражданин на Съюза, но с когото той е установил или затвърдил трайна семейна връзка в друга държава членка.
Изискването за улесняване не предоставя автоматично право на пребиваване, но предполага държавата членка да извърши подробен преглед на личните обстоятелства, свързани с лицето, което не е гражданин на Съюза, като обоснове всеки отказ за влизане или пребиваване.

Настоящото прессъобщение няма превод на български език.

Решението по дело C‑103/16, Guisado.
Бременните работнички могат да бъдат уволнявани при колективно уволнение.
В такива случаи работодателят трябва да посочи на уволнена бременна работничка мотивите за уволнението и обективните критерии, въз основа на които е извършен подборът на работниците, които ще бъдат уволнени.

Решението по дело C‑336/16, Комисия/Полша.
Съдът установи, че Полша нарушава правото на Съюза за качеството на атмосферния въздух.
Пределно допустимите стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10, всъщност са били постоянно превишавани в тази държава членка.

Решението по дело C‑518/15, Ville de Nivelles/Rudy Matzak.
Дежурството, което работникът дава в дома си, като е длъжен да се отзове на повикване от работодателя в кратък срок, трябва да се счита за „работно време".
Задължението за физическо присъствие на определеното от работодателя място, както и задължението за явяване на работното място в кратък срок, ограничават твърде съществено възможността работникът да се посвети на други дейности.


Решение по дело C-328/16, Комисия/Гърция.
Гърция е осъдена да заплати еднократно сумата 5 милиона евро и периодична имуществена санкция от 3,28 милиона евро за всяко шестмесечно закъснение поради невъвеждането навреме на разпоредби от правото на Съюза относно пречистването на градските отпадъчни води.
Съдът вече е констатирал с решение от 2004 г. това неизпълнение на задълженията на Гърция.

Последните две прессъобщения нямат превод на български език

1.      Решение по дело C‑434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL
Предоставяната от Uber услуга по свързване с непрофесионални шофьори спада към услугите в областта на транспорта
Поради това държавите членки могат да уреждат условията за предоставяне на тази услуга

2.      Решение по дело C‑372/16 Soha Sahyouni/Raja Mamisch
Регламент „Рим III" не определя приложимото право към разводите по частноправен ред

3.      Решение по дело C-434/16 Peter Nowak/Data Protection Commissioner
Писмените отговори, дадени по време на изпит за професионални умения, и евентуалните коментари на проверителя по тези отговори представляват лични данни на кандидата, до които той по принцип има право на достъп
Предоставянето на кандидата на такова право всъщност служи на целта на законодателството на Съюза, а именно да се гарантира защитата на правото на физическите лица на личен живот при обработването на засягащите ги данни

4.      Решение по дело C-102/16 Vaditrans BVBA/Belgische Staat
В сектора на автомобилния транспорт водачите не могат да ползват в превозното средство полагащата им се нормална седмична почивка
При определени условия обаче намалената седмична почивка може да се ползва в превозното средство
Важно решение на съда на ЕС по въпроса за адвокатските възнаграждения по преюдициално запитване на Иван Георгиев /понастоящем адвокат/
1. Заключение на генералния адвокат по дело C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited
Според генералния адвокат Bobek г н Maximilian Schrems може да се позове на качеството си на потребител, за да заведе дело срещу Facebook Ireland пред австрийските съдилища във връзка с ползването на личния му профил във Facebook за лични цели
Г-н Schrems обаче не може да се позовава на качеството си на потребител по исковете, с които предявява права, прехвърлени му от други потребители

2. Решение по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department
Гражданин на държава извън ЕС, член на семейството на гражданин на Съюза, може да се ползва от право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка, наред с гражданството си по произход
Условията за предоставяне на това право на пребиваване не трябва да бъдат по-строги от предвидените с Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

3. Заключение на генералния адвокат по дело C-359/16 Ömer Altun и др./Openbaar Ministerie
Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe в случай на измама национална юрисдикция може да не вземе предвид удостоверението за социално осигуряване на командировани в Европейския съюз работници
Измамите, свързани с издаването на удостоверения Е 101 на командировани работници, представляват заплаха за съгласуваността на схемите за социална сигурност на държавите членки и своеобразна нелоялна конкуренция, като освен това поставят под въпрос равните условия на труд на националните пазари на труда

4. Решение по дело C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA
Седмичната почивка на работниците не трябва непременно да се предоставя в деня, следващ шест последователни работни дни
Тя може да се предостави в който и да е ден в рамките на всеки седемдневен период
Страница 1 от 11