Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени Ви изпращам прессъобщения : 

1. Решение по дело C-337/09 Съвет/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd
Съдът отхвърля жалбата на Съвета по дело за антидъмпинг на китайското дружество Xinanchem, специализирано в производството на глифозат Контролът на китайската държава върху общото събрание на акционерите на Xinanchem не изключва автоматично възможността това дружество да се ползва от статута на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика 

2. Решение по дело C-54/11 Ahmed Mahamdia/Алжир 
Чужда държава не може да противопостави своя имунитет на трудовоправен иск от служител в нейно посолство, осъществяващ функции, които не се отнасят до упражняването на публична власт 
Поради това такъв служител може да сезира съдилищата на държавата членка, в която се намира съответното посолство
 

3. Решение по дело C-376/11 Pie Optiek SPRL/Bureau Gevers SA, European Registry for Internet Domains ASBL 
Лице, на което е разрешено единствено да регистрира име на домейн .eu за притежателя на марка, не е „лицензиант на предходни права“ Всъщност лицензиантите, които могат да предлагат регистрацията на марка като име на домейн .eu по време на т.нар. „Sunrise Period “, не включват лицата, които нямат разрешение да използват тази марка за търговски цели в съответствие с присъщите ? функции 

4. Решение по дело C-112/11 ebookers.com Deutschland GmbH Лице, което осъществява продажби на самолетни пътувания, няма право да включва по подразбиране застраховката при отказ от полет при продажбата на самолетни билети по интернет
Като „незадължителна добавка“ застраховката за отказ от полет може да се предлага само с приемане на „възможност за избор“ („opt-in“)

 Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложенo е прессъобщениe по по дело C-128/11 UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.: Създател на софтуери не може да се противопостави на препродажбата на неговите „използвани“ лицензи, които позволяват използването на програмите му, изтеглени от интернет Изключителното право на разпространение на копие от компютърна програма, за което има такъв лиценз, се изчерпва с първата продажба на това копие

Пълният текст на прессъобщението може да бъде изтеглено от   т  у  к

Приложенo е прессъобщениe по дело T-167/08 Microsoft Corp./Комисия:

Общият съд обаче намалява размера на периодичната имуществена санкция от 899 на 860 млн. EUR, тъй като взема предвид факта, че Комисията е разрешила на Microsoft да въведе ограничения относно разпространението на продукти „open source“ до 17 септември 2007 г

Пълният текст на прессъобщението ще го изтеглите от  т  у  к 

Приложени са следните прессъобщения: 

1. по дело C-5/11 Titus Alexander Jochen Donner: 
Свободното движение на стоки може да бъде ограничено поради причини, свързани със защита на авторското право 
Държава членка може да започне наказателно преследване срещу превозвача за помагачество при разпространяване на националната територия на копия на произведения, дори ако тези произведения не са защитени в държавата членка на продавача 

2. по съединени дела C-80/11 и С-142/11 Mahagben kft/Nemzeti Ado- es Vamhivatal Del-dunantuli Regionalis Ado Foigazgatosaga Peter David/Nemzeti Ado- es Vamhivatal Eszak-alfoldi Regionalis Ado Foigazgatosaga: 
По принцип не може да бъде отказано приспадане на ДДС поради извършени от издателя на фактурата нарушения 
Трябва обаче да се откаже приспадане на ДДС, ако данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото си на приспадане, е част от данъчна измама 


3. по дело C-78/11 Asociacion Nacional de Grandes Empresas de Distribucion (ANGED)/ Federacion de Asociaciones Sindicales (FASGA) и др: 
Работник, който е станал неработоспособен по време на платения си годишен отпуск, има право да ползва по-късно отпуск със същата продължителност като тази на отпуска по болест
Това право се предоставя независимо от момента, в който е настъпила неработоспособността
 

4. по дело C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks: 
Съдът уточнява изискванията за посочване на стоките и услугите, за които се иска защита на марката
Всъщност тези стоки или услуги трябва да се посочат от заявителя достатъчно ясно и точно, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономическите оператори да определят обхвата на предоставената с марката защита

 Решенията може да изтеглите от  т  у  к

Приложени са следните прессъобщения: 

1. по дело C-618/10 Banco Espanol de Credito SA/Joaquin Calderon Camino: 
Националният съд не може да изменя съдържанието на неравноправните клаузи в потребителски договори
Когато констатира наличието на такава клауза, съдът трябва само да не я прилага 

2. по дело C-542/09 Комисия/Нидерландия: 
Нидерландското законодателство, което обвързва финансирането на образованието в чужбина с условие за пребиваване, установява неравно третиране между нидерландските работници и работниците мигранти
Нидерландия не е доказала, че условието за пребиваване през „три от шестте години“ не надхвърля необходимото за постигане на целта, състояща се в насърчаване на мобилността на студентите

Решенията може да изтеглите от  т  у  к

 

Приложени са следните прессъобщения: 

1. по съединени дела C-611/10 Waldemar Hudzinski/Agentur fur Arbeit Wesel - Familienkasse и C-612/10 Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur fur Arbeit Monchengladbach - Familienkasse: 
Правото на Съюза допуска държава членка да отпусне семейни обезщетения на командировани или сезонни работници, по отношение на които по принцип тя не е компетентна
Когато тази възможност е използвана обаче, националната норма, която не допуска изплащането на такива обезщетения, ако в друга държава трябва да бъде изплатено сходно обезщетение, представлява пречка за свободното движение на работници 

2. по дело C-283/11 Sky Osterreich GmbH/Osterreichischer Rundfunk (ORF): 
Генералният адвокат Bot намира за обосновано ограничението на компенсацията, която телевизиите трябва да плащат, за да могат да използват кратки откъси от предаванията на събития от значителен обществен интерес като футболните мачове
Ограничението създава справедливо равновесие между различните основни права

 Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложени са следните прессъобщения : 

1. Решение по дело C 196/11 P Formula One Licensing BV/СХВП 
Съдът отменя решението на Общия съд, който не признава отличителния характер на знака „F1“ в областта на марките 
Нито СХВП, нито Общият съд са компетентни да поставят под въпрос валидността на национални марки, които могат да се противопоставят на регистрацията на марка на Общността 

2. Решение по дело C 98/11 Chocoladefabriken Lindt & Spr?ngli AG/СХВП 
Формата на шоколадов заек с червена панделка не може да се регистрира като марка на Общността 
Съдът потвърди, че тази форма няма отличителен характер 

3. Решение по дело T 111/08 MasterCard, Inc и др./Комисия 
Общият съд потвърждава решението на Комисията, с което се забраняват многостранните такси за обмен, прилагани от MasterCard

Решенията може да изтеглите от  т  у  к

Престъпления, които попадат в областите на особено тежката престъпност, изброени в Договора за функционирането на Европейския Съюз, могат да обосноват мярка за експулсиране на гражданин на Съюза, дори да е живял повече от десет години в приемащата държава членка. 

Подобна мярка обаче е обусловена от обстоятелството поведението на съответното лице да представлява действителна и настояща заплаха, която засяга основен интерес на тази държава

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т  у  к

Страница 10 от 11