Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по дело C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
Лице, което стопанисва магазин и предлага безплатен публичен достъп до Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за нарушения на авторски права, извършени от потребител
На такова лице обаче може да се разпореди да защити мрежата си с парола, за да прекрати или предотврати тези нарушения

2. Решение по дело T‑76/14 Morningstar Inc./Комисия
Общият съд на ЕС потвърждава решението на Комисията да одобри ангажиментите, които Thomson Reuters е поело, за да преустанови злоупотребата с господстващо положение на пазара на консолидираните данни в реално време

3. Решение по дело C‑16/15 María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud
Използването на последователни срочни договори за задоволяването на нужди с постоянен характер в областта на здравните услуги е в противоречие с правото на Съюза
Използването на такива договори може да бъде обосновано само от необходимостта да се задоволят нужди с временен характер

4. Решение по дело T‑408/15 Globo Comunicação e Participações S.A./EUIPO
Според Общия съд на ЕС стандартно алармено или телефонно звънене не може да се регистрира като марка на Съюза поради неговата баналност

5.Решения по дела C‑165/14 Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado и C‑304/14 Secretary of State for the Home Department/CS
Правото на Съюза не допуска както автоматичен отказ на разрешение за пребиваване, така и експулсиране от територията на ЕС на гражданин на страна, която не е членка на ЕС, упражняващ сам родителските права по отношение на ненавършил пълнолетие гражданин на ЕС, само с мотива, че е осъждан
Приемането на мярка за експулсиране е възможно само при условие, че тя е пропорционална и обоснована с личното поведение на гражданина на страна, която не е членка на ЕС, което трябва да представлява истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха, засягаща основен обществен интерес на приемащата държава членка

Приложени са следните прессъобщения:

1. Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-203/15 Tele2 Sverige AB/Post-och telestyrelsen и C-698/15 Secretary of State for Home Department/Tom Watson и др.
Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe общо задължение за запазване на данни, което държава членка е наложила на доставчиците на електронни съобщителни услуги, може да е съвместимо с правото на Съюза
Трябва обаче това задължение да е съпроводено със строги гаранции

2. Заключение на генералния адвокат по дело C-188/15 Bougnaoui и ADDH/Micropole SA
Според генералния адвокат Sharpston фирмена политика, изискваща от служителка да не носи мюсюлманска забрадка, когато общува с клиенти, представлява неправомерна пряка дискриминация
Изискването за изцяло неутрално облекло може да представлява също непряка дискриминация, която е оправдана само ако е пропорционална на преследвана законна цел, включваща стопанските интереси на работодателя

3. Решение по дело C-494/15 Tommy Hilfiger Licensing LLC и др./Delta Center a.s.
Операторът на материален пазар може също да бъде задължен да направи необходимото за преустановяване на извършваните от търговците нарушения във връзка с марките
Издадените във връзка с това съдебни забрани трябва да отговарят на същите условия като забраните за операторите на електронни пазари

4. Решение по дело C-308/14 Комисия/Обединено кралство
Обединеното кралство може да изисква ползвателите на семейните надбавки и на данъчния кредит във връзка с отглеждането на дете да имат право на пребиваване в тази държава
Макар това условие да се счита за непряка дискриминация, то е обосновано от необходимостта да се защитят финансите на приемащата държава членка

5. Решение по дело C-47/15 Sélina Affum/Préfet du Pas de Calais и Procureur général de la Cour d'appel de Douai
„Директивата относно връщането" не допуска на гражданин на страна извън ЕС да се наложи наказание лишаване от свобода, преди да се проведе процедура за връщането му, с единствения мотив, че е влязъл незаконно на територията на държава членка през вътрешна граница на Шенгенското пространство
Това се отнася и за случаите, когато този гражданин минава само транзит през територията на съответната държава членка, заловен е при излизане от Шенгенското пространство и по отношение на него се провежда процедура за обратно приемане в държавата членка, откъдето идва

Според генералния адвокат Kokott забраната за носене на забрадка в предприятие може да бъде допустима
Основаната на общи правила за работа забрана за носене по видим начин на политически, философски и религиозни символи на работното място може да бъде оправдана с оглед на прилагането на законосъобразна политика на религиозен и философски неутралитет, която работодателят се стреми да води
 
Цялото прессъобщение може да прочетете  т у к

Решение по съединени дела C-191/14 и C-192/14, Borealis Polyolefine GmbH и OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, C-295/14 DOW Benelux BV и др./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu и др., и C-389/14, C-391/14, C-392/14 и C-393/14 Esso Italiana Srl и др., Api Raffineria di Ancona SpA, Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA и Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto и др.

Решение по дело C-377/14 Ernst Georg Radlinger и Helena Radlingerová/Finway a.s.
Съдът констатира, че задължението на националните съдилища да проверяват служебно дали са спазени нормите на правото на Съюза в областта на защитата на потребителите се прилага в производствата по несъстоятелност
По силата на това задължение националните съдилища са длъжни също да проверяват дали информацията, която трябва да се съдържа в договорите за потребителски кредит, е посочена по ясен и кратък начин

Встъпване в длъжност на новите съдии в Общия съд на Европейския съюз и в Съда на публичната служба на Европейския съюз

Българинът, г-н Александър Корнезов, е назначен за съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз

Общият съд на Европейския съюз се подготвя за встъпването в длъжност на нови членове
Новата структура, състояща се от девет петчленни съдебни състава, ще заработи през септември

Решение по съединени дела С-404/15 и С-659/15 PPU Pál Aranyosi и Robert Căldăraru
Изпълнението на европейска заповед за арест трябва да се отложи, ако съществува реална опасност от нечовешко или унизително отношение поради условията на задържане на съответното лице в издалата заповедта държава членка
Ако съществуването на такава опасност не може да се изключи в разумен срок, отговарящият за изпълнението на заповедта орган трябва да реши дали да не прекрати процедурата по предаване

Заключение на генералния адвокат по дело C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH
 Според генерален адвокат Szpunar лице, което стопанисва магазин, бар или хотел и предоставя безплатно на хората Wi-Fi мрежа, не носи отговорност за извършени от потребител нарушения на авторските права
На лицето, стопанисващо такъв обект, може по съдебен ред да се разпореди да преустанови или да предотврати нарушението, но не може да се изисква изключването на връзката с интернет, нито нейната защита посредством парола или цялостното проследяване на комуникацията

    Решение по дело T-100/15 Dextro Energy GmbH & Co. KG/Комисия
Общият съд потвърждава, че не могат да бъдат разрешени няколко здравни претенции относно глюкозата
Комисията не е допуснала грешка, като е установила, че тези претенции насърчават консумацията на захар, при положение че подобно насърчаване е несъвместимо с общоприетите хранителни и здравни принципи

    Решение по съединени дела С-145/15 и С-146/15 K. Ruijssenaars, A. Jansen и J.H. Dees-Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Националните органи упражняват общ надзор, за да гарантират правата на пътниците във въздушния транспорт, но не са длъжни в случай на индивидуални жалби да предприемат действия
Това правомощие обаче може да им бъде предоставено от националното законодателство
  
    Решение по дело C-695/15 PPU Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Регламент „Дъблин III" позволява на държавите членки да изпратят кандидат за международна закрила в сигурна трета държава, независимо дали става въпрос за държавата членка, която е компетентна да разгледа молбата, или друга държава членка
Държава членка може да упражни това право и след като в рамките на процедурата по обратно приемане е признала съгласно посочения регламент, че е компетентна да разгледа молбата

    Решение по дело T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH/СХВП
Общият съд уважава жалбата на издателска къща „Karl-May" срещу решението на Служба за марките на Европейския съюз, с което се отменя марката на Общността „WINNETOU"
Службата не е следвало да уважава искането на Constantin Film за обявяване на недействителност без да извърши самостоятелна преценка дали знакът „Winnetou" има описателен характер за съответните стоки и услуги

     Съдебната статистика за 2015 г.: нови рекорди в производителността и броя на образуваните дела пред Съда на ЕС

Решение по съединени дела C-443/14 и C-444/14 Kreis Warendorf/Ibrahim Alo и Amira Osso/Region Hannover
Съдът се произнася по съотношението между свободата на движение на лицата, на които е предоставена международна закрила, и мерките за улесняване на тяхната интеграция
Задължение за установяване на местожителството може да бъде наложено на лицата, на които е предоставена субсидиарна закрила, ако са изправени в по-голяма степен пред затруднения с интеграцията в сравнение с лицата, които не са граждани на ЕС и пребивават законно в държавата членка, предоставила тази закрила

Решение по дело C-179/15 Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.
Предишните официални сервизи на Daimler не носят отговорност за съобщенията, които въпреки усилията им да бъдат заличени продължават да свързват името им с марката  „Mercedes-Benz" в интернет
Освен това Daimler не може да изисква от сервизите да направят постъпки за заличаване на подобни съобщения в интернет, когато те не са били поръчани от тях
Страница 2 от 11