Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Решение по дело T-615/14 Fútbol Club Barcelona/СХВП
Общият съд отхвърля жалбата на футболен клуб Барселона, желаещ да регистрира като марка на Общността очертанията на своята емблема
Заявената марка не позволява на потребителите да установят търговския произход на продуктите и услугите, обхванати от заявката за регистрация

Решение по дело C-326/14 Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG
При увеличение на тарифите за далекосъобщения в зависимост от индекса на потребителските цени не се допуска абонатите да прекратяват едностранно своите договори
В действителност не са налице изменения на договорните условия, когато общите условия предвиждат възможност за увеличение на тарифите в зависимост от обективен индекс на потребителските цени, определян от публична институция

Съдът на Европейския съюз се присъединява към отдаването на почит към жертвите на атентатите от 13 ноември в Париж
Приложенo  е  Решение по съединени дела T-424/14 и T-425/14 ClientEarth/Комисия

Според Общия съд на ЕС оценките на въздействието, които имат за цел да подпомогнат Комисията при изготвянето на предложенията ѝ за законодателни актове, по принцип не са публично достъпни преди оповестяване на предложенията
Преждевременният достъп до тези документи може да засегне сериозно процеса на вземане на решение на Комисията
Решение по дело C-347/14 New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

Предлагането на кратки видеоматериали на интернет сайта на вестник може да попада в обхвата на правната уредба на аудио-визуалните медийни услуги
Такъв е случаят, когато това предлагане има съдържание и функция, самостоятелни спрямо съдържанието и функцията на журналистическата дейност на даден онлайн вестник

Приложени са следните прессъобщения:

1. Г‑н Antonio Tizzano е избран за заместник-председател на Съда на Европейския съюз
2. Избор на председатели на съставите от петима съдии на Съда
3. Г‑н Koen Lenaerts е избран за председател на Съда на Европейския съюз
4. Решение по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
Съдът обявява за невалидно решението на Комисията, с което се констатира, че САЩ гарантират достатъчна степен на защита на прехвърляните лични данни
Тъй като единствено Съдът е компетентен да обяви акт на Съюза за невалиден, сезираните с искане национални надзорни органи могат — дори при наличие на решение на Комисията, с което се констатира, че трета страна предоставя достатъчна степен на защита на личните данни — да проверят дали прехвърлянето на данните на определено лице към тази страна отговаря на изискванията на законодателството на Съюза относно защитата на тези данни и също като засегнатото лице могат да сезират националните юрисдикции с цел последните да отправят преюдициално запитване, за да се провери валидността на решението
5. Тържествено съдебно заседание на Съда
Частична подмяна на състава на Съда и встъпване в длъжност на нов член на Общия съд на ЕС

1. Решение по дело C-201/14 Smaranda Bara и др./Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate и др.
Лицата, чиито лични данни са били предмет на предаване и обработка между две структури на публичната администрация на държава членка, трябва да бъдат уведомени предварително

2. Решение по дело T-450/12 Alexios Anagnostakis/Комисия
Общият съд на ЕС потвърждава, че европейската гражданска инициатива, целяща създаване на възможност за заличаване на обременителния държавен дълг на страните в състояние на крайна необходимост като Гърция, не може да се регистрира
В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет

3. Решение по дело T-364/13 Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/СХВП
Според Общия съд известността на крокодила на Lacoste позволява да не се допуска регистрация на формата на крокодил или кайман за кожените изделия, дрехите и обувките 

1. Заключение на генералния адвокат по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
Според генералния адвокат Bot решението на Комисията, с което се констатира, че защитата на личните данни в САЩ е достатъчна, не е пречка националните органи да преустановят прехвърлянето на данни на европейските абонати на Facebook към разположени в САЩ сървъри
Генералният адвокат освен това счита, че посоченото решение е невалидно

2. Решение по дела T-124/13, Италия/Комисия и T-191/13, Испания/Комисия
Общият съд на ЕС отменя три обявления за конкурси, които задължават кандидатите да изберат немски, английски или френски език като втори език и като език за кореспонденция с EPSO

Решение по дело C-257/14 Corina van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Дори при отмяна на полет поради непредвидени технически проблеми въздушните превозвачи са длъжни да обезщетят пътниците
Все пак при наличието на някои технически проблеми, вследствие по-конкретно на скрити фабрични дефекти, отразяващи се върху сигурността на полетите, или на актове на саботаж или тероризъм, превозвачите могат да бъдат освободени от задължението им да изплатят обезщетение
Страница 3 от 11