Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени са следните прессъобщения:

 1. Решение по дело C-153/14 Minister van Buitenlandse Zaken/K и A
Държавите членки могат да изискват от гражданите на трети страни да положат успешно изпит за проверка на интегрирането в обществото преди събирането на семейството
Упражняването на правото на събиране на семейството обаче не трябва да бъде невъзможно или прекомерно трудно

 2. Решение по дело C-87/14 Комисия/Ирландия
Комисията не е доказала, че Ирландия не е изпълнила задълженията си при прилагането на Директивата относно работното време за болничните стажант-лекари

3. Решение по дело C-360/14 P Германия/Комисия
След Общия съд, Съдът на ЕС също потвърждава решението на Комисията, с което забранява на Германия да запази граничните си стойности за арсена, антимона и живака в детските играчки
Съдът отхвърля подадената от Германия жалба срещу решението на Общия съд и приема, че като отхвърля жалбата на тази държава членка, той не допуска грешка при прилагане на правото
Приложенo  е следното прессъобщениe:

Нови процедурни правила за Общия съд
На 1 юли 2015 г. ще влязат в сила нов процедурен правилник и нови актове по прилагането му , чиято цел е да се подобри протичането на производствата пред Общия съд
Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по съединени дела C-226/13, C-245/13, C-247/13 и C-578/13 Stefan Fahnenbrock и др./Гръцка държава
Предявените в Германия от частни лица искове срещу гръцката държава след принудителната замяна на притежаваните от тях държавни облигации могат да бъдат връчвани на тази държава по реда на Регламента за връчване на документи
Всъщност не е очевидно, че тези искове не представляват граждански или търговски дела

 2.    Решение по дело C-1/14 Base Company NV и Mobistar NV/Ministerraad
Директивата за универсалната услуга не установява задължение за прилагане на социални тарифи за мобилните съобщителни услуги и/или мобилните абонаменти за интернет
По отношение обаче на абонаментите за домашен телефон и за стационарен интернет трябва да бъдат предвидени социални тарифи за определени категории потребители
Приложени са следните прессъобщения:

   1. Решение по дело C-15/14 Комисия/MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Съдът потвърждава, както и Общият съд, че споразумението, сключено между унгарската държава и петролното дружество MOL за експлоатация на находища на въглеводороди, не съставлява държавна помощ
Съвкупността от това споразумение и от увеличението на ставката на таксата за минни дейности, произтичащо от изменението на Закона за минното дело, не предоставя селективно предимство на MOL

    2. Решение по дело C-579/13 P и S/Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen
Държавите членки могат да задължат дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни да положат успешно изпит за гражданска интеграция
Условията за прилагане на това задължение обаче не трябва да застрашават постигането на целите на Директивата за дългосрочното пребиваване
         
    3. Решение по дело C- 497/13 Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV
Съдът изяснява правилата относно защитата на потребителите в областта на продажбата и гаранцията на потребителски стоки
Всяка липса на съответствие, установена в срок от шест месеца след доставката на дадена стока, се счита за съществувала още в момента на доставката

    4. Решение по дело C-195/14 Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG
Етикетирането на храните не трябва да заблуждава потребителя като внушава наличието на съставка, която в действителност не се съдържа в продукта
Списъкът на съставките, дори и да е точен и изчерпателен, не може в достатъчна степен да коригира погрешната или неточна представа, която се създава от такова етикетиране
Приложени са следните прессъобщения:

   1. Решения по дела T-511/09 и Т-162/10 Niki Luftfahrt GmbH/Комисия

Общият съд отхвърля жалбите на авиокомпания Niki Luftfahrt срещу придобиването на Austrian Airlines от Lufthansa и срещу помощта за преструктуриране, предоставена от Австрия на Austrian в този контекст
Нито един от доводите на Niki не поставя под въпрос даденото от Комисията условно одобрение на тази концентрация и на помощта

   2. Решение по дело C-392/13 Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial

Възприетото в испанския закон определение за колективно уволнение противоречи на правото на Съюза
В испанската правна уредба „предприятието" се възприема като единствена референтна единица, което може да възпрепятства предвидената в правото на Съюза процедура за информиране и консултиране, а ако за референтна единица бе приета организацията, уволненията биха могли да бъдат квалифицирани като „колективни уволнения"
Приложенo е следното прессъобщениe:

Заключение на генералния адвокат по дело C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa, Sonita, Valentina и Valentino Alimanovic

Според генералния адвокат Melchior Wathelet гражданите на Съюза, преместили се в държава членка, на която не са граждани, за да търсят работа, могат да бъдат изключени от достъп до определени социални обезщетения

Все пак, когато съответните лица вече са работили в тази държава членка, посочените обезщетения не могат да им бъдат отказани автоматично, без индивидуална преценка

Приложени са следните съобщения:

Решение по дело T-175/12  Deutsche Börse AG/Комисия

Общият съд потвърди решението на Комисията, с което се забранява реализирането на проект за концентрация между Deutsche Börse и NYSE Euronext

Решение по съединени дела С-503/13 и С-504/13 Boston Scientific Medizintechnik GmbH/
AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse и др.

При потенциален дефект на даден медицински апарат всички стоки от същия модел могат да се квалифицират като дефектни

Производителят на подобен дефектен апарат трябва да възстанови разходите, свързани с неговата замяна, когато тя е необходима за възстановяване на нивото на безопасност, което обосновано може да се очаква

Решение по дело T-496/11   Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare и др./ Fipa Group Srl и др.

Италианското законодателство, което не налага превантивни мерки и мерки за отстраняване по отношение на собствениците, които не са отговорни за замърсяването на своите терени, е съвместимо с правото на Съюза

Държавите членки са свободни да предвидят само имуществена отговорност за тези собственици, когато посочените мерки са предприети от административните органи

Решение по дело T-496/11 Обединено кралство/Европейска централна банка

Общият съд отменя публикуваната от ЕЦБ Рамка за надзор на Евросистемата, която задължава централните контрагенти да се намират в еврозоната

ЕЦБ не разполага с необходимата компетентност да наложи подобно изискване на централните контрагенти, извършващи клиринг на ценни книжа 

 

 

 

Приложени са следните прессъобщения:

    Решение по дело C-472/13 Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland

Съдът уточнява условията, при които на дезертьор от трета държава може да бъде предоставено убежище в Европейския съюз

     Решение по дело C -43/14 ŠKO-ENERGO s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

Правото на Съюза не допуска наложения в Чехия данък при безвъзмездно придобиване от производители на електроенергия на квоти за емисии на парникови газове, ако с него се облагат над 10 % от квотите

    Решение по дело T-188/12 Patrick Breyer/Комисия

Комисията не може да откаже автоматично достъп до писмените становища на държавите членки в производства пред Съда поради това, че те са съдебни документи

Решението по искане за предоставяне на достъп трябва да се вземе въз основа на регламента относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Страница 4 от 11