Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени са следните прессъобщения:

1.       Решение по дело C‑416/13 Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

Законът на Княжество Астурия, който определя 30 години като максимална възраст за назначаване на полицаите в местната полиция, противоречи на правото на Съюза

Всъщност тази възрастова граница представлява необоснована дискриминация

2.    Решение по дело C‑443/14 Ute Reindl/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Търговците на дребно с домашни птици могат да бъдат санкционирани, ако продаваното от тях прясно месо е замърсено със салмонела

Всъщност прясното месо от домашни птици трябва да отговаря на микробиологичния критерий във връзка със салмонелата на всички фази на дистрибуцията, включително на дребно
Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по дело C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig

Икономически неактивните граждани на Съюза, които отиват в друга държава членка с единствената цел да ползват социални помощи, могат да бъдат изключени от кръга на лицата с право на някои социални обезщетения


2.     Заключение на генералния адвокат по дело C-472/13 Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland

Според генерален адвокат Sharpston лице от неучастващия в бойни действия личен състав на въоръжените сили може да иска предоставяне на убежище, ако счита, че е изложено на риск от съдебно преследване или наказване за отказ да изпълнява военна служба, когато изпълнението ѝ би могло да предполага извършване на военни престъпления

При оценяването на такива молби националните органи не трябва да прилагат правила или процедури, основани на международното наказателно право

Приложено е Решение по съединени дела T—307/12 и Т—408/13 Adib Mayaleh/Съвет

 
Общият съд потвърждава валидността на ограничителните мерки, приети срещу г-н Adib Mayaleh, управител на Централната банка на Сирия

Макар поради двойното си гражданство — сирийско и френско, г-н Mayaleh да може да влиза във Франция, другите държави членки са длъжни да му отказват достъп до територия си

Може да прочетете   т у к

 

Приложенo  е следното прессъобщениe:
 
Решение по съединени дела С-359/11 и С-400/11 Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG и Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

Потребителите, снабдявани с електроенергия и газ при условията на универсална услуга, трябва да бъдат уведомявани за основанията, предпоставките и обхвата на всяко увеличение на цените в подходящ срок преди влизането му в сила

Тъй като не предвижда съобщаването на такава информация, германската правна уредба по въпроса е в противоречие с Директива 2003/54 за електроенергията и Директива 2003/55 за газа

Цялото прессъобщение можете да прочетете   т у к

 

Приложенo  е следното прессъобщениe:

Решение по дело C-268/13 Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu и Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Не може да се откаже възстановяване на направени в чужбина медицински разходи, когато липсата на медицински материали от първа необходимост е пречка осигуреното лице своевременно да получи болнично лечение в страната си

Невъзможността за лечение трябва да се преценява както общо за всички болнични заведения, които могат да предоставят въпросното лечение в тази държава членка, така и предвид промеждутъка от време, през който същото може да бъде получено своевременно

Цялото прессъобщение може да прочетете  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

     1. Решение по дело C-382/12 P Master Card Inc. и др./Комисия

Съдът потвърждава решението на Общия съд, а с това и решението на Комисията, с което се забраняват многостранните такси за обмен, прилагани от MasterCard

      2. Решение по дело C-117/13 Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

Държава членка може да разреши на библиотеките да цифровизират без съгласието на притежателите на права някои книги от своята колекция, за да ги предоставят на разположение в електронни читателски места

Държавите членки могат, в определени граници и при определени условия, едно от които е плащането на справедливо обезщетение на притежателите на права, да разрешат на ползвателите да отпечатват на хартия или да съхраняват на USB устройство книгите, цифровизирани от библиотеката

 Прессъобщенията може да прочетете тук.

Решение по дело C 491/13 Mohamed Ali Ben Alaya/Германия

Държавите членки са длъжни да приемат на територията си граждани на трети страни, които желаят да пребивават за повече от три месеца с цел образование, когато тези граждани изпълняват условията за прием, изчерпателно предвидени в правото на Съюза.

Следователно им се забранява да въвеждат допълнителни условия за прием.

Цялото прессъобщение може да прочетете тук.

Приложени са следните прессъобщения:

       1. Решение по съединени дела C-58/13 и C-59/13Angelo Alberto Torresi и Pierfrancesco Torresi/Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Macerata

Връщането в държава членка с цел упражняване на адвокатска професия под професионалното звание, придобито в друга държава членка не представлява злоупотреба

Възможността на гражданите на Съюза да избират държавата членка, в която да придобият званието си, и държавата, в която да практикуват професията си, е присъща на упражняването на гарантираните в Договорите основни свободи

      2. Решение по дело
C-469/13 ShamimTahir/MinisterodellInterno и QuesturadiVerona

За да придобият предвидения в правото на Съюза статут на дългосрочно пребиваващи, гражданите на трети страни трябва лично да пребивават легално и без прекъсване в приемащата държава членка в продължение на 5 години, преди да подадат молба за целта

Членовете на семейството на дългосрочно пребиваващ не могат да бъдат освободени от това изискване

Страница 5 от 11