Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Решение по дело T-198/12 Германия/Комисия

 

Общият съд потвърждава решението на Комисията, според което Германия не може да запази сегашните си гранични стойности за арсена, антимона и живака в детските играчки, но го отменя частично по отношение на оловото
 
Германия не е доказала, че тези гранични стойности, които отговарят на стария стандарт на ЕС, гарантират по-високо равнище на защита от новите европейски гранични стойности
 
Цялото прессъобщение може да прочетете   т у к
Решение по дело C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González

Лицето, което управлява търсачка в интернет, носи отговорност за извършваното от него обработване на лични данни, които се съдържат на уебстраници, публикувани от трети лица
 
По този начин, когато след търсене въз основа на име на лице списъкът на резултатите показва връзка към уебстраница, на която се съдържа информация за въпросното лице, съответното лице може да се обърне пряко към лицето, което управлява интернет търсачката или, когато последното не уважи искането му, да сезира компетентните органи, за да се заличи при определени условия тази връзка от списъка на резултатите
 
Може да прочетете прессъобщението  т у к
Решение по дело C-43/12 Комисия/Парламент и Съвет

Съдът отменя директивата за трансграничения обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения
 
Правните последици на директива се запазват за срок, който не може да бъде по-дълъг от една година
 
Прессъобщението можете да прочетете   т у к

Приложени са следните прессъобщения:
 

   1. Решение по дело C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Държава членка не може да изключи от освобождаване от данъци дивиденти, изплатени от установени в нея дружества в полза на инвестиционен фонд, който е в трета държава, ако между тези две държави съществува задължение за административна взаимопомощ

Запитващата юрисдикция обаче трябва да провери дали създаденият договорен механизъм за обмен на информация позволява на данъчните органи да проверят информацията, предоставена от инвестиционния фонд

   2. Решение по дело C-115/13 Комисия/Унгария

Като освобождава от акциз частното производство на спиртни напитки в малки количества, Унгария нарушава правото на Съюза

Когато спиртната напитка е произведена в обект за дестилиране от плодове, предоставени от овощари, и е предназначена за тяхна лична употреба, Унгария трябва да приложи минималната предвидена в европейското законодателство ставка на акциза

Прессъобщенията можете да прочетете  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по съединени дела C-293/12 и С-594/12 Digital Rights Ireland и Seitlinger и др.

Съдът обявява директивата за запазване на данните за невалидна

Тя позволява широкообхватна и особено сериозна  намеса в основните права на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, без тази намеса да е ограничена до строго необходимото

2.  Решение по дело C-288/12 Комисия/Унгария

С предсрочното прекратяване на мандата на комисаря за защита на данните Унгария е нарушила правото на Съюза

Независимостта на органите за защита на личните данните задължава държавите членки да се съобразяват с продължителността на определения за тези органи мандат

Можете да прочетете прессъобщенията  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

 

    1. Решения по дела C-456/12 и C-457/12 O., B., S. и G./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Съдът изяснява правилата относно правото на пребиваване на гражданите на трети страни, членове на семейството на гражданин на Съюза, в държавата членка на произход на този гражданин

 

    2. Решение по дело T-202/12 Bouchra Al Assad/Съвет

Общият съд потвърждава включването на г жа Bouchra Al Assad, сестра на сирийския президент Bashar Al Assad, в списъка на лицата, засегнати от ограничителните мерки срещу Сирия

Независимо от смъртта на съпруга ѝ (заместник-директор за персонала на Службата за сигурност и разузнаване), семейните връзки между г-жа Al Assad и нейния брат са достатъчни, за да може Съветът да приеме, че тя е свързана със сирийските ръководители

Можете да прочетете прессъобщенията   т у к

Приложени са следните прессъобщения:
 

1.      Решение по дело C-79/13 Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers/Selver Saciri и др.

Финансовата помощ, предоставена на търсещите убежище лица, трябва да им позволи да намерят жилище, при необходимост, и на свободния пазар на наемите
Финансовата помощ може да се изплати от органи, които са част от системата за обществено подпомагане, при условие че последните спазват минималните стандарти на правото на Съюза в областта на материалните условия на приемане
 

2.      Решение по дело C-588/12 Lyreco Belgium NV/Sophie Rogiers
При незаконно уволнение, извършено по време на родителски отпуск при непълно работно време, защитното обезщетение в твърд размер, на което има право работник, нает на работа на пълно работно време, трябва да се изчислява въз основа на трудовото възнаграждение за работа на пълно работно време
Определянето на размера въз основа на трудовото възнаграждение при непълно работно време, би изпразнило в значителна степен от съдържание режима на защита, въведен от правото на Съюза и би оспорило придобитите от работника права

 

3.      Решения по дело T-91/11, InnoLux Corp./Комисия и дело T-128/11, LG Display Co. Ltd и LG Display Taiwan/Комисия

Общият съд намалява наложените на InnoLux и LG Display глоби за участието им в картел на пазара на екраните с течни кристали
Размерът на глобата се намалява от 300 на 288 милиона евро за InnoLux и от 215 на 210 милиона евро за LG Display
 
За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете  т у к
Приложени са следните прессъобщения:
 
1. Заключение на генералния адвокат по дело C-26/13 Árpád Kásler и Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt

Според генералния адвокат N. Wahl клаузите, предвиждащи, че за отпускането на заем в чужда валута се прилага различен курс от този, приложим за изплащането на заема, не са задължително освободени от преценката за техния неравноправен характер

Макар, че подобни клаузи a priori могат да бъдат разглеждани като част от основния предмет на договора за заем, изразен в чуждестранна валута, все пак националната юрисдикция следва да определи дали потребителите са били в състояние да схванат, че се излагат на допълнителни разходи поради разликата между двата курса
 
2. Решение по дело C-367/12 Susanne Sokoll-Seebacher

Приложените в Австрия демографски критерии за откриване на нови аптеки са несъвместими със свободата на установяване

Като не позволяват изключения, за да се вземат предвид местни особености, тези критерии не отговарят на изискването за последователност

 

3. Решение по дело C‑466/12 Nils Svensson и др./Retriever Sverige AB

Собственик на уебсайт може чрез хиперлинкове да препраща към закриляни произведения, които са свободно достъпни на друг сайт, без разрешението на носителите на авторското право

Това е така дори и когато интернет потребителите, активирали интернет връзката, остават с впечатлението, че произведението се показва на сайта, на който тя е публикувана
 
За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете  т у к
Страница 6 от 11