Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени са следните прессъобщения: 

1.    Заключение на генералния адвокат по дело C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH/Constantin Film Verleih GmbH и Wega Filmproduktionsgesellschaft Gmb 

Според генералния адвокат Pedro Cruz Villalón интернет доставчикът може да бъде задължен да блокира достъпа на клиентите си до уебсайт, който нарушава авторски права

В съдебното решение, с което се налага такова задължение, трябва да се посочват конкретни мерки за блокиране и да се осигурява справедливо равновесие между противоположните интереси, защитени като основни права  

2.    Решения по дела C-40/12 P, C-50/12 P и C-58/12 P Gascogne Sack Deutschland GmbH, Kendrion NV и Groupe Gascogne SA/Комисия 

Съдът потвърди решението на Общия съд относно участието на дружествата Gascogne Sack Deutschland, Groupe Gascogne и Kendrion в картел на пазара на найлоновите промишлени торби 

Тези дружества обаче могат да предявят искове за обезщетение с оглед поправянето на вредите, които евентуално са претърпели поради прекомерната продължителност на производството пред Общия съд


За да прочетете прессъобщенията, моля натиснете  т у к

Приложенo  е следното прессъобщениe:

Решение по дело C - 4/11 Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid

Когато държава членка не може да прехвърли търсещо убежище лице в държавата, компетентна да разгледа молбата му, поради опасност в нея да бъдат нарушени основните му права, тя трябва да определи друга държава членка, компетентна да разгледа молбатаПосочената държава членка обаче по принцип не е длъжна сама да разгледа молбата


Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Приложено е следното прессъобщение:

Решение по дело С-199/12, С-200/12, С-201/12 X, Y, Z/Minister voor Immigratie en Asiel 

Търсещите убежище хомосексуалисти могат да съставляват определена социална група, която би могла да бъде преследвана поради сексуалната им ориентация

В този контекст съществуването в страната на произход на наказание лишаване от свобода, с което се наказват хомосексуални действия, е възможно самò по себе си да представлява акт на преследване, при условие че това наказание действително се прилага

 

Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Приложени са следните прессъобщения: 

1.    Решение по дело C‑101/12Herbert Schaible/Land Baden-Württemberg
Задължението за индивидуална електронна идентификация на овцете и козите е валидно
Като е приел тази мярка, насочена към по-ефективно предотвратяване на епизоотичните болести, законодателят не е нарушил нито свободата на стопанска инициатива на животновъдите, нито принципа на равно третиране
 
2.    Решение по дело C‑291/12 Michael Schwarz/Stadt Bochum
Интегрирането на пръстови отпечатъци в паспортите е законно
Макар снемането и съхраняването им в паспортите да съставлява засягане на правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, тези мерки са обосновани от целта да се попречи на всяко незаконно използване на паспортите
 
3. Решение по съединени дела C‑105/12, C‑106/12 и C‑107/12 Staat der Nederlanden/Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV, Delta NV 
Въвеждането на ограничения на свободното движение на капитали по отношение на предприятия, извършващи дейност на пазарите на електроенергия и природен газ, може да бъде в съответствие с европейското право
В разглеждания контекст целта за осигуряванe на ненарушена конкуренция, за да се защитят потребителите, и целта за осигуряване на сигурността на енергоснабдяването представляват императивни съображения от общ интерес
 
4. Решения по дела C‑22/12 и C-277/12 Katarína Haasová/Rastislav Petrík и Blanka Holingová и Vitālijs Drozdovs/Baltikums AAS
При положение че националното право дава възможност на членовете на семейството на жертва на пътнотранспортно произшествие да искат обезщетение за претърпените неимуществени вреди, същото трябва да бъде покрито от задължителната застраховка „Гражданска отговорност“
В такъв случай минималното покритие, предвидено от правото на Съюза за телесните увреждания, се прилага и по отношение на неимуществените вреди
 
Можете да прочетете прессъобщенията  т у к

Приложено е следното прессъобщение: 

Решение по дело C‑59/12 BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Забраната на нелоялните търговски практики към потребителите се прилага също и за предвидените със закон здравноосигурителни каси

Нито изпълняваната от тях задача в общ интерес, нито публичноправния им статус не са основание за отпадане на тази забрана за тях

Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по дело C‑509/11 ÖBB-Personenverkehr AG

Пътниците имат право на частично възстановяване на стойността на техния влаков билет при значително закъснение, дори ако закъснението се дължи на непреодолима сила

Превозвачът не може да се позове на правила от международното право, които при наличие на непреодолима сила го освобождават от отговорността за обезщетяване на причинените поради закъснение вреди, за да се освободи от задължението си за възстановяване на сумата

2.    Заключение на генералния адвокат по дело C‑167/12 CD/ST

Генералният адвокат г‑жа Kokott счита, че при легалното заместващо майчинство и двете майки имат право на отпуск по майчинство

Отпускът по майчинство от най-малко 14 седмици не се удвоява, а следва да се разпредели между двете, при което за всяка от тях той трябва да възлиза най-малко на 2 седмици

3.    Заключение на генералния адвокат по дело C‑363/12 Z/A Government Department и Board of Management of a Community Schoo

lСпоред генералния адвокат г‑н Wahl от правото на Съюза не може да бъде изведено право на платен отпуск за родителите на дете, родено при условията на споразумение за заместващо майчинство

При действащото понастоящем право на Съюза положението им не попада в неговото приложно поле


Прессъобщенията можете да прочетете   т у к

Приложено е следното прессъобщение: 

Решение по дело C-221/11 Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

Турските граждани нямат право да влизат без визи на територията на държава — членка на ЕС, за да им бъдат предоставяни определени услуги

Допълнителният протокол към Споразумението за асоцииране ЕИО—Турция допуска след влизането му в сила да се въвежда задължение за притежаване на виза, за да може да се получават предоставяни услуги


Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

 

Приложено е следото  прессъобщение: 

Решение по дело C‑435/11 CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH

Заблуждаваща търговска практика по отношение на потребителя е нелоялна и следователно забранена, без да е необходимо да се доказва, че противоречи на изискванията за дължима професионална грижа


Прессъобщението можете да прочетете  т у к

Страница 7 от 11