Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Решение по дело C‑300/11 ZZ/Secretary of State for the Home Department
 
Заинтересованото лице трябва да бъде информирано по същество за мотивите на решение за отказ за влизане на територията на държава членка
 
Държава членка обаче може, доколкото това е абсолютно наложително, да откаже да информира заинтересованото лице за мотивите, чието разкриване може да засегне държавната сигурност
 

Цялото решение можете да прочетете от  т у к
Приложени са следните прессъобщения : 
 
1. Решение по дело C‑534/11 Mehmet Arslan/Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie 
 
Търсещо убежище лице може, въз основа на националното право, да остане задържано с цел извеждането му поради незаконно пребиваване, когато молбата за убежище е била подадена само с цел да забави или да застраши изпълнението на решението за връщане 
 
Националните органи обаче трябва да проверят във всеки отделен случай дали това е така и дали е обективно необходимо и пропорционално търсещото убежище лице да остане задържано, за да се предотврати опасността то да избегне окончателно връщането си
 
2. Заключение на генералния адвокат по дело C‑85/12 Société Landsbanki Islands HF 
 
Генералният адвокат г-н Cruz Villalón смята, че Директивата относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции допуска да се приемат мерки за оздравяване на финансови институции по законодателен ред, какъвто е случаят в Исландия 
 
За тази цел мерките трябва да се отнасят до отделни финансови институции по законодателен ред, какъвто е случаят в Исландия
 

За да прочетете съобщенията, моля натиснете   т у к

Приложен е документ, съдържащ Прессъобщение  относно ден за размисъл в чест на 50 та годишнина от постановяването на Решение по дело Van Gend en Loos.

За да прочетете цялото съобщение, моля натиснете    т у к

Приложено е следното прессъобщениe  :
 
Решения по дела T‑392/08 AEPI/Комисия, T‑398/08 Stowarzyszenie Autów ZAiKS/Комисия, T‑401/08 Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry/Комисия, T‑410/08 GEMA/Комисия, T‑411/08 Artisjus/Комисия, T‑413/08 SOZA/Комисия, T‑414/08 Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Комисия, T‑415/08 Irish Music Rights Organisation Ltd/Комисия, T‑416/08 Eesti Autorite Ühing/Комисия, T‑417/08 Sociedade Portuguesa de Autores/Комисия, T‑418/08 OSA/Комисия, T‑419/08 LATGA-A/Комисия, T‑420/08 SAZAS/Комисия, T‑421/08 Performing Right Society/Комисия, T‑422/08 SACEM/Комисия, T‑425/08 Koda/Комисия, T‑428/08 STEF/Комисия, T‑432/08 AKM/Комисия, T‑433/08 SIAE/Комисия, T‑434/08 Tono/Комисия, T‑442/08 CISAC/Комисия, T‑451/08 Stim/Комисия
 
Общият съд отменя частично решението на Комисията,
с което се установява картел между сдруженията за
колективно управление на авторските права
 
Целият текст на прессъобщението можете да изтеглите от  т у к:
Приложени са следните прессъобщения: 
 
1. Заключение на генералния адвокат по дело C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG
Според генералния адвокат Jääskinen при значителни закъснения на влаковете пътниците имат право да им се възстанови част от стойността на билета дори когато закъснението е причинено от непреодолима сила
В такива случаи железопътното предприятие не е освободено от задължението да възстанови стойността на билета 
 
2. Решение по дело C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt. и др./Gazdasági Versenyhivatal
Споразуменията относно цените за ремонт на застраховани автомобили, сключени между застрахователни дружества и сервизи за ремонт, имат антиконкурентна цел и следователно са забранени, ако поради самото си естество увреждат доброто функциониране на нормалната конкуренция
Увреждащият им характер трябва да се прецени спрямо двата засегнати пазара, а именно за автомобилно застраховане и за ремонт на автомобили 
 
3. Решение по дело C-415/11 Mohamed Aziz/Catalunyacaixa
Испанската правна уредба е в противоречие с правото на Съюза, тъй като не позволява на съда, компетентен да обяви клауза от договор за ипотечен кредит за неравноправна, да спре производството по принудително изпълнение върху ипотекирания имот, образувано пред друг съд
 

Пълният текст на прессъобщенията можете да изтеглите от  т у к 

Приложени са следните прессъобщения:

1. Решение по дело C-607/11 ITV Broadcasting Ltd. и др./TVCatchup Ltd.

Телевизионните оператори могат да забранят препредаването на техните предавания от друго дружество чрез интернет
Всъщност, при някои условия, това препредаване представлява „публично разгласяване” на произведения, за което трябва да се получи разрешение от техния автор 

2. Решение по дело T-370/11 Полша/Комисия

Решението на Комисията относно безплатното разпределяне на квоти за емисии на парникови газове, считано от 2013 г., е в съответствие с правото на Съюза
Решението не съдържа дискриминационно третиране по отношение на промишлените инсталации, използващи като гориво въглища

Решенията може да изтеглите от т у к

Приложенo е следното прессъобщениe:

Съдебната статистика за 2012 г.: затвърждаване на резултатите от последните години

Продължителността на производствата пред Съда и Общия съд отново значително намалява

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т у к

Приложени са следните прессъобщения: 

1. Решения по дела C-473/10, C-483/10, C-555/10 и C-556/10 Комисия/Унгария, Испания, Австрия и Германия 

Унгария и Испания не са изпълнили задълженията си, които произтичат от правото на Съюза в областта на железопътния транспорт
За сметка на това австрийското и германското законодателство в тази област са съобразени с правото на Съюза 

2. Решение по дело C-1/12 Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas 

Правото на Съюза не допуска професионална организация да налага на членовете си система на задължително обучение, която отчасти премахва конкуренцията и създава дискриминационни условия в ущърб на конкурентите на тази организация 
Обстоятелството, че дадена професионална организация е длъжна съгласно правната уредба да установи система на задължително обучение, не изключва от приложното поле на правото на Съюза нормите, приети от тази организация

Решенията може да изтеглите от   т у к

 

Страница 8 от 11