Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Прессъобщения на съда на ЕС

Приложени са следните прессъобщения: 

1. Заключение на генералния адвокат по делa C-201/11 P, C-204/11 P и C?205/11 P UEFA и FIFA/Комисия : 
Генералният адвокат г-н Jaaskinen предлага на Съда да отхвърли жалбите, подадени от FIFA и UEFA срещу решенията на Общия съд относно телевизионното излъчване на Световното първенство по футбол и на Европейското първенство
Когато тези първенства се считат от държавите членки за събития от голямо значение за обществата в тези държави, с цел гарантиране на достъп на широката общественост до тях те могат да изискват излъчването им по безплатна телевизия 

2. Решение по дело C-215/11 Iwona Szyrocka/SiGer Technologie GmbH Правото на Съюза урежда изчерпателно изискванията, на които трябва да отговарят молбите за издаване на европейска заповед за плащане
Длъжникът трябва да има възможност да претендира пълния размер на лихвите, начислени до датата на плащането на главницата по вземането 

3. Решение по съединени дела C-237/11 и C-238/11 Франция/Парламент
Съдът отменя решенията на Европейския парламент относно графика на парламентарните сесии за 2012 г. и 2013 г.
Пленарните сесии през октомври 2012 г. и 2013 г., разделени на две от Парламента, не могат да бъдат квалифицирани самостоятелно като месечни пленарни сесии 

4. Заключение на генералния адвокат по делa C-512/10, C?545/10, C-625/10, C-627/10, C-412/11 Комисия/Полша, Чешка република, Франция, Словения, Люксембург
Според генералния адвокат г-н Jaaskinen пет държави членки не са изпълнили задълженията си, произтичащи от директивите за железопътния транспорт
Той предлага на Съда да постанови, че Полша, Чешката република, Франция, Словения и Люксембург са нарушили правото на Европейския съюз в тази област

 Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложени са следните прессъобщения: 

1. Решение по дело C-430/11 Md Sagor
Директивата относно връщането на незаконно пребиваващи имигранти допуска държава членка да налага за незаконно пребиваване наказание глоба, което при определени условия може да бъде заменено с наказание експулсиране
Посочената директива обаче не допуска държава членка да налага за незаконно пребиваване наказание домашен арест, ако не се гарантира, че изпълнението на това наказание се прекратява от момента, от който стане възможно физическото транспортиране на заинтересованото лице извън посочената държава членка 

2. Решение по дело C-152/11 Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH
Социален план може да предвижда намаляване на обезщетението при уволнение на работниците в предпенсионна възраст
Ако обаче при изчисляването на това намаляване се вземе предвид възможността за по-ранно пенсиониране поради увреждане, е налице забранена от правото на Съюза дискриминация

Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложенo е следното прессъобщениe: 
Тържествено заседание на Съда
1952—2012 г.: Шестдесет години от създаването на Съда на Европейския съюз

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т у к

Приложено е следното прессъобщениe: 
Решение по дело C-370/12 Thomas Pringle/Government of Ireland, Ireland, The Attorney General 
Съдът дава зелена светлина на европейския механизъм за стабилност (ЕМС)
Правото на Съюза допуска държавите членки, чиято парична единица е еврото, да сключат и ратифицират Договора за създаване на ЕМС

Решението може да изтеглите от  т  у  к

 

Приложени са следните прессъобщения:
1. Решение по дело C-199/11 Europese Gemeenschap/Otis NV и др.
Хартата на основните права допуска Комисията да предяви пред национална юрисдикция от името на Съюза иск за поправяне на вредите, претърпени от Съюза вследствие на картел или практика, който/която противоречи на правото на Съюза

2. Решение по дело C-286/12 Комисия/Унгария
Радикалното намаляване на пенсионната възраст на унгарските съдии представлява основана на възраст неоправдана дискриминация Тази мярка не е пропорционална по отношение на преследваните от унгарския законодател цели, които са насочени към уеднаквяването на възрастта за пенсиониране при професиите от обществения сектор и установяването на по-уравновесена възрастова структура в правосъдието

3. Решение по съединени дела C-229/11 и C-230/11 Alexander Heimann и Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH
Правото на платен годишен отпуск може да бъде намалено пропорционално на намаляването на работното време съгласно договореното в социален план Правото на Съюза допуска дадено предприятие и неговият работнически съвет да приемат социален план, в който се предвижда пропорционално намаляване на правото на платен годишен отпуск на работник, чието работно време е намалено

4. Решение по дело T-194/10 Унгария/Комисия
Общият съд отхвърля жалбата на Унгария срещу вписването за Словакия на означението „Vinohradnicka oblast Tokaj“ в базата данни E-Bacchus Вписването не може да бъде поставено под въпрос, тъй като то е извършено автоматично въз основа на защитата, с която това означениe се е ползвало в Съюза още преди въвеждането на базата данни

Решенията може да изтеглите от  т у к

Приложенo е следното прессъобщениe : 

Решение по  съединени дела C-581/10 Nelson и др./Deutsche Lufthansa AG и C-629/10 TUI Travel и др./Civil Aviation Authority : 

Съдът потвърждава практиката си, според която пътниците на полети с голямо закъснение могат да бъдат обезщетени 

Когато пътниците достигат своя краен пункт на пристигане три часа или повече след планираното време за пристигане те могат да поискат от авиокомпанията обезщетение с фиксиран размер, освен ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства

Решението може да изтеглите от  т у к

Приложенo е следното прессъобщениe : 

Решение по дело C-428/11 Purely Creative и др./Office of Fair Trading 
Забранени са агресивните търговски практики, създаващи у потребителя невярно впечатление, че вече е спечелил награда, когато всъщност за да я получи, той трябва да направи някакъв разход 
Тези практики са забранени, дори ако наложеният на потребителя разход е незначителен в сравнение със стойността на наградата или дори ако не носи никаква печалба на търговеца

Решението може да изтеглите от  т у к

Приложенo е прессъобщениe по дело C-364/10 Унгария/Словакия.: 

Словакия не е нарушила правото на Съюза, отказвайки на президента на Унгария да влезе на нейна територия 

Обстоятелството, че гражданин на Съюза изпълнява функциите на държавен глава, може въз основа на международното право да обоснове ограничаване на упражняването на правото на свободно движение

Пълният текст на прессъобщението може да изтеглите от  т у к

Страница 9 от 11