Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Натовареност

На 12 май 2012 г. в гр. София бе проведена първата среща на работна група на ССБ за изготвяне на норма на натовареност на магистратите.
 
Започналата работа по оценка и изработване на норма на натовареност на органите на съдебната власт е необходима предпоставка за да бъде осъществено адекватно управление на ресурса в системата. Ето защо членовете на Съюза на съдиите от различни съдилища в страната и от всички нива на съдебната система обединиха усилията си за изработване на критерии за оценка на натовареността. В процеса на работа възникнаха множество въпроси, разрешаването на които предполага задълбочен анализ на ситуацията. 
 
Участниците в работната група на Съюза са убедени, че ефективното управление на кадровия и материален ресурс в системата се нуждае от работещ механизъм за наблюдение, качествена оценка на натовареността, анализ на управленските практики. Това изисква време, но тенденцията на покачващо се натоварване при свръх натоварените съдилища, според възприетата от ВСС класификация, на практика лишава системата от възможност да изпълни ангажимента си за обезпечаване на правосъдие в разумен срок. Ето защо работната група при Съюза реши успоредно с механизма за непосредствено наблюдение за необходимото време за осъществяване на очакваното правосъдие, данни за това да бъдат събирани въз основа на анкета сред магистратите. 
 
Работната група се обедини и около извода, че процесът на управление е немислим без създадена организация на информационния поток и адекватния анализ на събраните данни. Това неминуемо повдига въпроса за водената понастоящем статистика. Незаменимо средство за спестяване на време и кадрови ресурс се явяват електронните системи, които обаче са в състояние и реално да подпомогнат магистрата в процеса на същинската му дейност. 
 
Участниците в срещата смятат, че възприетите понастоящем системи не развиват този свой потенциал. Ето защо предлагат сформиране на смесена работна група при участието на магистрати, специалисти по информационни технологии и по статистика с оглед анализиране на ситуацията и предлагане на конкретно работещо и технически обезпечено решение. 
Приема се за удачно при качествения анализ на натовареността да бъде ползван международен опит, включително и чрез привличане на чуждестранни експерти. Известно е, че нуждата е разпозната и от ВСС. Всички са убедени, че различни гледни точки биха били от полза при избора на конкретен модел за българската съдебна система, ето защо се направиха постъпки за ангажиране на експертен опит. 
 
Дълбокото убеждение на работната група на ССБ е, че преодоляването на проблема със свръхнатовареността е абсолютна предпоставка за обезпечаване на справедливост в разумен срок. Бе потвърдена готовността за сътрудничество с ВСС при изработване на работещ механизъм за оценка на натовареността и управление на ресурсите в съдебната система. Тъй като доброто управление предполага да се отчете приложимостта на управленското решение участниците в срещата считат, че широкото участие на действащите магистрати в тази насока е от изключителна полза.
 
 
Срещата за определяне на норма на натовареност на магистратите се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.
 
 

ССБ започва различни дейности за дефиниране на допустимата норма за натоварване на всеки съдия и за оценка на натовареността в различните съдилища. 

На 15 март 2012 година се проведе среща с г-жа Шерил Лоуш – секретар на Федералния съд за централната област на щата Флорида – САЩ. 

Срещата беше организирана от БИПИ и посолството на САЩ в България и със съдействието на Съюза на съдиите в България. 

Шерил Уолш е бивш председател на Федерална асоциацията на съдебните служители и настоящ изпълнителен директор на Международната асоциация за съдебна администрация (IACA). 

В качеството си на секретар на Федералния съд за централната област на щата Флорида г-жа Уолш отговаря за управлението на административната дейност на съдебните служители и контролира изпълнението на законоустановените задълженията на персонал от 175 служители, работещи в пет различни отделения на съда, които предоставят подкрепа на 38 съдебни длъжностни лица. Отговорностите включват изготвяне и управление на годишен бюджет от около 11 млн. долара; подготовка на статистически и описателни доклади; работа с различни правителствени институции по редица въпроси, важни за дейността на съда, като например: управление на делата; сигурност на съда; помещения и съоръжения; работа със съдебни заседатели; както и автоматизация и технологии. 

По време на срещата г-жа Уолш представи американския модел за определяне на норма на натовареност на съдилищата, което е функционано свързано с определяне на броя съдии, планирането на бюджета и управлението на съдилищата. 

В основата на модела е оценката на нормата на натовареност на съдилищата, т. е. необходимият брой съдии за решаване на определен брой дела от дадена категория, при отчитане на всички дейности, които извършва съдията. В САЩ се прилага метода на нормативната оценка на натовареността – т. нар. „оценка на нормата”. Основното в този метод е извършване на процес на оценка от страна на фокус групи от съдии на продължителността на отделните елементи (процедурни етапи) за различните категории дела. 

След презентация на г-жа Уолш съдии от ВКС, САС, СГС, СРС, РС-Благоевград РС-Враца, РС – Варна, ОС – Видин, РС – Трън, ОС – Ловеч, ОС- Пловдив обсъдиха създаване на работни групи, които да стартират процес по оценка на съществуващите статистически таблици и формуляри за определяне на видовете граждански, наказателни и търговски дела, както и за формиране на групи от съдии – доброволци в съдилища от различни нива, които да създадат и организират попълването на писмени справки по одобрен образец за времевите стандарти за изпълнение на отделните дейности по администриране и решаване на делата. 

С тази дейност ССБ започва оценка на съществуващите статистически стандарти, на чиято основа ще се извърши проверка дали е налице уеднаквена фактическа практика по образуване на наказателни, граждански и административни дела в различните съдилища. След това, когато създадената специално работна група формулира единен класификатор за образуване на съдебни производства по видове, ще се пристъпи към квалифициране на делата по сложност. Третият етап включва разработване на критерии за оценка на натовареността на съдиите, включително като се изработи системата за изчисление на технологичното време за работа по делата.

 

 

Страница 2 от 2