Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Съдебно бюджетиране

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г.

В сила от 01.01.2014 г.
Обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г.

Източник Данъци Tita.bg

...

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2014 г., както следва:
№     Показатели                                                                          Сума (хил. лв.)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ                                             140 000,0 
1. Приходи от дейността на органите на съдебната власт     140 000,0       
    в т.ч. приходи от съдебни такси                                           120 000,0                                            


II. РАЗХОДИ                                                                                  434 000,0                                                                             
1. Текущи разходи                                                                       428 950,0                                                                       
2. Капиталови разходи                                                                    4 450,0                                                                   
3. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи                      600,0                         

III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)                   294 000,0                     
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)     294 000,0         

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2014 г., както следва:
Органи на съдебната власт                                           Сума (хил. лв.)
Висш съдебен съвет                                                       11 962,0
Върховен касационен съд                                              14 091,0
Върховен административен съд                                      10 270,0
Прокуратура на Република България                             169 414,0
Съдилища на Република България                                 221 973,0
Национален институт на правосъдието                             2 601,0
Инспекторат към Висшия съдебен съвет                           3 089,0
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи              600,0
              Всичко:                                                         434 000,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:
№ Показатели                                                              Сума (хил. лв.)
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2014 г.                         38 904,0
2. Максимален размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.    57 693,0
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
...

 

ДОКЛАД на ВСС към тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2014-2016 г. 

ИНФОРМАЦИЯ, публикувана от ВСС за изпълнение на бюджета на съдебната власт към 31.03.2013г.

"Във връзка със стремежа на Висшия съдебен съвет (ВСС) за прозрачност и отчетност в своята работа и откритост  в общуването с професионалната общност Ви предоставяме следната информация по поставените от Вас въпроси:..."

Пълният текст на отговора на ВСС можете да прочетете  т у к