Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения, определения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.10.2016 г., Софийски градски съд

"...Правото на разноски съставлява имуществено субективно право. Отговорността за заплащане на разноски произтича от процесуалния закон, тъй като е уредена единствено от него и е основана на гражданско облигационно правоотношение, чийто фактически състав е трикомпонентен – неоснователно предизвикан правен спор, направени разноски по повод участие в съдебното производство по повод този правен спор и съдебен акт, който съдържа произнасяне по искането за разноските с оглед резултата от делото. Отговорността за разноски е деликтна, но тя е уредена като ограничена обективна отговорност за вредите от предявяването на неоснователен или недопустим иск и включва само внесените такси и разноски по производството, както и възнаграждението за един адвокат. Отговорността за разноски е ограничена, защото не включва всякакви други разходи и пропуснати ползи от страната по делото (напр. пътните разноски за явяването на страните пред съда) и е обективна, защото ищецът отговаря без вина, стига ответникът да е дал повод за завеждане на делото. В този смисъл е задължителната съдебна практика – Решение № 189 от 20.06. 2014 г. по гр.д. № 5193 / 2013 IV г.о., ВКС. Отговорността за разноски има за основна цел да възстанови направените реални разходи, които са единствено предизвикани от нуждата от правна защита в дадено производство. Институтът на разноските не може да служи и да се използва за неоснователно разместване на блага, което би се получило, ако се приложи Наредбата в случая..."

 

Тълкувателно решение No.4/2013 от 18.06.2014 г. за ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Решения на 3-то и 4-то отделения на Гражданска колегия на ВКС, систематизирани по правен въпрос, даващ задължително разрешение. Решенията са систематизирани и предоставени  от съдия Мими Фурнаджиева - ВКС.

Решенията може да видите в прикачените файлове.