Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Семинари

Уважаеми колеги, Съюзът на съдиите в България организира поредица от професионални дискусии и обучения, които ще се провеждат всеки последен петък от месеца в Съдебната палата в гр. София или в зависимост от предмета на срещата и при възможност – в сградите на Софийския районен съд.
Първа тема: "Предпоставки за допустимост и основания за спиране на изпълнението на определения, подлежащи на проверка по реда на глава ХХІІ НПК. Връзка на института на спиране на изпълнението на определенията с разглеждането на частния протест и частната жалба по същество. Правила за администриране на частния протест и частната жалба, предпоставки за образуване на наказателно частно дело и администрирането му" - 25 януари 2018 г., 15:00 ч.
За регистрация - тел. 0879686841, e:mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Повече подробности   т у к
Международен правен център-ILAC и Съюз на съдиите в България (ССБ)
Ви канят на семинар на тема
“Правна проблематика на информационните и Комуникационни технологии – нормативна уредба в правото на ЕС и съдебна практика на Съда на Европейския съюз (СЕС)

Семинарът ще се проведе на 22 януари 2016г., петък от 12.00ч. в Конферентната зала на Съдебната палата, етаж 1, бул. “Витоша” № 2.
 
Програма на семинара може да видите  т у к   или в прикачения документ.
 
Моля съдиите, желаещи да заявят участието си, да направят това на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Â">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Моля адвокатите и юристите, желаещи да заявят участието си, да направят това на адрес:    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Уважаеми колеги,

Център за изследване на демокрацията и Фондация "Партньори България" организират семинар на тема "Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на спазване на човешките права". Обмяна на добри практики  за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие от Норвегия.

Семинарът ще се проведе в София 02-04 декември 2015г., хотел “Рила”. Подробна програма може да видите   т у к  или в прикачения документ.

Молим, който желае да участва, да ни уведоми най-късно до 18.11.2015 на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или телефон 0879686841, за да информираме организаторите.

Това беше темата на проведения двудневен семинар, организиран от Съюза на съдиите в България в рамките на международния проект EPOJENDER , в който Съюзът е един от партньорите. Той се проведе на 6 -7 ноември в гр. София с участието на съдии и представители на неправителствения център.

Подробности за семинара може да прочетете  т у к

На 17.01.2014г. в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе семинар на тема „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания".
Събитието бе организирано от Съюза на съдиите в България в партньорство с Български център за нестопанско право и с подкрепата на Фондации "Отворено общество".
Семинарът протече под формата на професионална дискусия между съдии от ВКС, окръжни и апелативни съдилища от цялата страна, представители на МП и неправителствения сектор, заместник омбудсмана, академичната общност и др.
Следните теми станаха обект на дискусия по време на събитието:
•    Запрещението. Лабиринт без изход.Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с ограничаване/лишаване от дееспособност
•    Правни механизми и възможности за приемане на конкретни разрешения в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания според действащото законодателство. Делото “СТАНЕВ срещу България”
•    Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: визия, принципи и предизивкателства, сравнителен преглед на концепцията за дееспособността на хората с увреждания
•    Смяна на парадигмите в контекста на чл. 12 от КПХУ – търсене на решения за хората с психичноздравни проблеми
•    Овластяване на хората с интелектуални затруднения: стъпка по стъпка към подкрепено вземане на решение от хора с интелектуални затруднения и/или аутистични проблеми
 
 

Съюзът на съдиите в България в партньорство с Български център за нестопанско право и подкрепата на Фондации "Отворено общество" организират семинар „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”, който ще се проведе на 17.01.2014г. с начален час 10:00 ч. в Съдебната палата, Конферентна зала, ет. 1, гр. София.

Надяваме се да проведем задълбочен професионален разговор относно несъответствието на вътрешното ни право за поставяне на пълнолетни лица под запрещение с международните правни инструменти, в частност Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 2006г., ратифицирана от  България и в сила от 21.04.2012г., и възникналите след ратификацията предизвикателствата пред българските съдии.

Конвенцията на ООН не само популяризира човешките права на хората с увреждания, но и коренно променя класическите правни теории и законодателства, отнасящи се до правоспособността и дееспособността на физическите лица. Чл. 1 от Конвенцията дефинира, че хората с увреждания са „лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите”. Чл. 12 от Конвенцията признава правоспособност и дееспособност на хората с увреждания (психически, интелектуални и физически увреждания) наравно с всички останали хора във всички сфери на живота, т.е хората с увреждания са равнопоставени правни субекти. Те не само притежават права, но също така следва да могат да ги упражняват чрез лични действия. Намесата на държавата в ограничаване на тези права е силно ограничена само до осигуряване на мерки за защита и мерки за подкрепа, чрез който се осигурява личния избор на лицето според неговите желания и предпочитания. Конвенцията признава на хората с увреждания правото да притежават и наследяват имущество, да контролират собствените си финансови дела и да имат равен достъп до банкови кредити, ипотеки и други форми на финансово кредитиране, както и защита в случай на произволно отнемане на тяхно имущество. Чл. 13 гарантира достъпа на хората с увреждания до правосъдие, чл. 23 – правото да се сключи брак и се създаде семейство, да бъдат родители, чл. 29 – да гласуват и да бъдат избирани и т.н. Това е само кратък и неизчерпателен преглед на гарантираните права, който посочва, че се налага ревизия на института на запрещението по българското право, за да не бъде в противоречие с принципите на Конвенцията на ООН. В редица свои решения Европейският съд за правата на човека се е произнасял във връзка с установени нарушения на конкретни права на запретените лица.
 
По време на семинара, който се надяваме да се превърне в свободна работна дискусия, ще обсъдим и проблемите в съдебната практика, които поставя осъдителното решение на ЕСПЧ Станeв срещу България.

Република България е подписала Конвенцията на ООН през 2007г., външният министър на България е подписал Препоръка № R (99) 4 на Комитетът на министрите на Съвета на Европа с ангажименти в същата насока още през 1999г., а през 2012г. България бе осъдена от Европейския съд по правата на човека по делото Станев срещу България за отказан достъп до съд на български гражданин поради поставянето му под запрещение.  Въпреки тези ясни ангажименти за българската държава до ратифицирането на Конвенцията през 2012г., а и до сега - началото на 2014 г., вътрешното ни законодателство не е подготвено и приведено в съответствие с принципите на Конвенцията.

Българските съдии, които разглеждат дела за поставяне на граждани с увреждания под запрещение, срещат обясними затруднения при приложението на  вътрешното законодателство в съответствие с чл. 12 от Конвенцията. Прякото приложението на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания  и на ЕКПЧ на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията не решава проблемите на хората с уврежданията, защото липсват вътрешно правни механизми за определяне на конкретните мерки за защита и за подкрепа, които държавата и в частност съдът следва да осигури на хората с увреждания в България. Съдът е поставен в положение директно да прилага принципи и норми, за които липсват конкретни мерки по приложението, като по този начин е в риск да не даде пълна защита на лицата с увреждания - уязвима група на обществото.  Това неминуемо доведе до противоречива съдебна практика.          

Съществува реалната опасност от множество дела срещу България както пред Европейския съд по правата на човека, така и пред Съда на европейския съюз за правата на хората с увреждания, но въпроси по приложението на Конвенцията може да бъдат поставени и пред Комитета на ООН. Не това обаче трябва да бъде мотивът за нужната реформа, а общественият интерес и необходимостта държавата да гарантира и осигури на своите граждани дължимата закрила на основните им човешки права и адекватните мерки за защита и подкрепа.          

В тази ситуация съдиите сме длъжни да защитим правната сигурност, като инициираме задълбочен диалог по темата и обсъдим възможността за уеднаквяване на практиката си по подобни казуси. Можем да направим това именно чрез ангажираното си участие в професионална дискусия, в която да изслушаме становищата си по темите, включени в приложената програма.

Участници в семинара са съдии от Върховния касационен съд, съдии от всички окръжни и апелативни съдилища в България, доц. Кристиан Таков, ас. Венцислав Петров от СУ “Св. Климент Охридски”. Лектори и модератори на дискусията са съдия Борислав Белазелков (ВКС), съдия Светла Цачева (ВКС),  Надя Шабани (Програмен директор, БЦНП), Доц. Велина Тодорова (Институт за държавата и правото, БАН), Харалан Александров (социален антрополог), адвокат Анета Генова (Център за защита правата на хората с психични проблеми (MDAC), Мариета Димитрова (БЦНП), Валентина Христакиева (Директор, Глобална инициатива в психиатрията - България), Соня Владимирова и Илияна Малинова (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения).

За гости на семинара са поканени представители на работната група към Министерство на правосъдието, която разглежда предложенията за законодателни промени с ръководител заместник-министър Сабрие Сапунджиева, представители на неправителствени организации, развиващи дейности, свързани с правата на хората с уврежданията – Български хелзински комитет, Български адвокати за правата на човека и др.

Програмата на семинара можете да видите  т у к   или в прикачения документ.

Материали за семинара можете да видите в прикачения архивиран файл.

Допълнителна информация по темата

 

На 18 октомври 2013г. в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе семинар на тема "Правото на убежище и наказателната отговорност".

Гост на семинара бе г-н Субаш Уости - Съветник по закрилата към ВКБООН.

Участници в семинара бяха съдия Павлина Панова, председател на Наказателна колегия на ВКС, съдиите и прокурорите от районните съдилища и прокуратури в гр. Елхово, гр. Свиленград, гр. Малко Търново, гр. Ямбол,  гр. Тополовград, гр. Средец, прокурори и съдии от съответните второинстанционни окръжни прокуратури и окръжни съдилища.

Бе проведена професионална дискусия по следните теми: 

- Съдържание на правото на убежище. Международноправни стандарти - водещ дискусията Илиана Савова - директор на програмата за правна защита на бежанци и мигранти, БХК;
- Предпоставки за отпадане на наказумостта по чл. 279, ал. 5 НК – водещи дискусията съдия Мирослава Тодорова (СГС) и прокурор Сава Петров (ВКП);
- Особености при доказването на предпоставките за отпадане на наказуемостта по чл. 279, ал. 5 НК – водеща дискусията съдия Весислава Иванова (СГС) и прокурор Виктор Тарчев (СРП);
- Придобиване на статут на бежанец и отношението на административната процедура към наказателната отговорност по чл. 279 НК – водещи дискусията съдиите Милена Славейкова (АССГ) и Мирослава Тодорова

Програмата на семинара може да прочетете в прикачения файл.

 

Семинарът бе организиран от Съюза на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите в България
с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество"
 
 
 
 
 
 

 

На 11.10.2013 г. (петък) Фондация за развитие на правосъдието планира да проведе в Конферентната зала на ВКС в Съдебната палата в София семинар на тема ,,Съдебни практики по наказателни дела срещу престъпно източване на кредитор, данъчни престъпления и изпиране на пари“. Събитието е организирано в рамките на проект ,,Върховенството на закона в отговор на финансовата и стопанската престъпност", изпълняван през 2013 г. с подкрепата на Правната програма на Фондация ,,Конрад Аденауер".

Желаещите да участват могат да получат допълнителна информация от Петя Попова, координатор на проекта, (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; 0889364348).

Програмата на семинара можете да видите  т у к