Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Обучение в България

На 16 ноември 2013 г.  в зала "Дали" на хотел Голдън Тюлип, гр. Варна Съюзът на съдиите в България проведе обучение по следните теми:
 
1. “Актуална практика по ЗСПЗЗ“ с лектор  Красимир Влахов – зам. председател на Върховен касационен съд
 
2. „Практика по Семейния кодекс" с лектор  Стилияна Григорова  – зам. председател на Софийски районен съд
 
3. „Предизвикателствата на възстановителното правосъдие в България" с лектор  Румен Петров  – преподавател в НБУ

На обучението присъстваха съдии от районен съд Варна, окръжен съд Варна, районен съд Провадия и районен съд Добрич.

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

На 18 октомври 2013 г. в Съдебната палата на Окръжен съд-Благоевград се проведе обучение на тема "Електронни документи, електронни подписи и електронни доказателства" с лектори Борислав Белазелков - съдия във ВКС и доц. д-р Георги Димитров - адвокат и експерт в областта на е-правосъдие.

Обучението бе организирано с партньорството на Съюза на съдиите в България, ОС - Благоевград и РС - Благоевград .


Лекторите представиха мултимедийна презентация, в която включиха темите за електронното изявление в електронните документи, автор и титуляр на електронния документ, видове електронен подпис, изпращане и получаване на електронни документи, представяне на електронни документи като доказателства в съдебния процес и оспорването им по делото.

На обучението присъстваха съдии и прокурори от целият Благоевградски съдебен район.

 

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

На 4 октомври 2013 г. в гр. Ловеч се проведе обучение на тема "Тежест на доказване" с лектор Албена Бонева - съдия във ВКС.

На обучението присъстваха магистрати от Ловешки съдебен район.

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

Предстои провеждане на следните семинари, организирани от Съюза на съдиите в България:
 
4 октомври - Ловеч - тема "Тежест на доказване"
Лектор: Албена Бонева - съдия във ВКС
 
18 октомври - Благоевград - тема "Електронен документ и електронен подпис"
Лектори: Борислав Белазелков - съдия във ВКС, Георги Димитров
 
16 ноември - Варна - теми "Новите положения в новия Семеен кодекс", "Актуална практика по ЗСПЗЗ"
Лектори: Стилияна Григорова - зам. председател на СРС, Красимир Влахов - зам. председател на ВКС
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!
 

 

Лекция на тема "Възмездяващо или възстановяващо правосъдие", изнесена от Румен Петров - преподавател в НБУ,  на семинар за съдиите от Русенски съдебен район.

28.06.2013г. в Съдебната палата на Благоевград, Изпълнителният директор на ССБ съдия Мирослава Тодорова, направи презентация на тема "Обида и клевета съгласно практиката на Съда по правата на човека в Страсбург".
 
На презентацията присъстваха магистрати от Благоевградски съдебен регион , както и проявили интерес към темата разследващи полицаи, адвокати и студенти в специалност "право" на ЮЗУ"Неофит Рилски"-Благоевград .
 
Обучението бе организирано с партньорството на Съюза на съдиите в България и Окръжен съд -Благоевград , а модератор на мероприятието бе зам.председателят на Окръжен съд-Благоевград и ръководител на Наказателното отделение , съдия Татяна Андонова.
 
Съдия Тодорова запозна магистратите с основните и най-актуални решения на Съда в Страсбург по презентираната тема, постановени по водени дела както срещу България, така и срещу други страни в ЕС.След презентацията и дискусията по темата, съдия Андонова изрази от името на благоевградските си колеги солидарността и подкрепата към съдия Тодорова за отстояване на принципите в работата на съдиите и съдийската независимост при решаването на делата.
 
 
 
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.
 

На 30 и 31 май 2013 г. Съюзът на съдиите в България проведе семинар за съдиите в Русенски съдебен район.

Присъстваха районни и окръжни съдии от Русе и Бяла, както и председателите на Административен съд Русе, Окръжен съд Русе и Районен съд Русе - съдия Елга Цонева, съдия Даринка Алексиева и съдия Венцислав Василев. 

 Семинарът се проведе в Мраморната зала на Окръжен съд Русе, ет. 2 и премина при следната 

 
ПРОГРАМА:
 
30 май 2013г. (четвъртък)
 
14:00-14:30    Откриване
                     Таня Маринова – Председател на УС на ССБ
                     Мирослава Тодорова – Изпълнителен директор на ССБ
14:30-15:30    “Реабилитация“
                      Лектор – Методи Лалов – Председател на СРС
15:30-16:30   Възмездяващо и/или възстановяващо правосъдие?
                     Лектор – Румен Петров – д.н. НБУ
16:30-18:00    Среща със съдии и русенски журналисти - „Комуникацията на съда с медиите“
                     Лектор – Нели Куцкова – съдия в Апелативен съд, София, журналист 
 
 31 май 2013г. (петък)
 
09:30-11:00    "Съдебна медиация в България" (Случаи от практиката)
                     Лектор – Владимир Вълков – съдия СРС
11:00-12:00    Дейността на Комисията по натовареността на ВСС за дефиниране на допустима норма за      индивидуалната натовареност на съдията
                     Лектор – Калин Калпакчиев – член на ВСС и председател на Комисията по натовареност на ВСС
12:00-13:00    Обща дискусия по поставени допълнителни въпроси от съдиите от русенските  съдилища
 
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.
 
 
На 17 май 2013 г. от 15ч. в киносалона на Софийския районен съд се проведе семинар с участието на професор Мръчков по трудово право, организиран от Съюза на съдиите в България.  
 
На обсъждане бяха поставени следните предварително формулирани теми и проблеми:
 
1.Ред за ползване на платения годишен отпуск. Отлагане на ползването. Погасяване на правото на ползване.
      - Означава ли задължението по чл.173, ал.2 от КТ, че отпускът, който не е отложен за следваща година по реда на чл. 176 КТ и не е ползван през годината, за която се отнася, не може да бъде ползван;
      - Ако работодателят не е изпълнил задължението си да утвърди график, какви са последиците относно възможността на работника сам да определи времето за ползване (чл.173, ал.9 КТ), отлагане на ползването и погасяване на правото на ползване;
 
2. Съотношение между исковете за отмяна на уволнението и за поправка на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и в какво съотношение е допустимо съединяването им – кумулативно или евентуално (доколкото те предполагат различна фактическа обстановка, която не може да съществува едновременно – или незаконно уволнение, или уволнение, чиято законност не се оспорва;
 
3. Давност по отношение на исковете по чл.344, ал.1, т.2 и 4 от КТ или кои искове са по спорове за прекратяване на трудовото правоотношение по смисъла на чл.358, ал.1, т.2 от КТ; 
4. В случаите, в които работодателят е направил изявление за прекратяване на трудовото правоотношение на някое от основанията, предвидени в негова полза, но се установи, че към момента на извършеното от него уволнение правоотношението вече е било прекратено на друго основание:
      - има ли интерес работникът да иска отмяна на уволнението, извършено от работодателя (уволнение, последващо прекратяването) и допустим ли е искът или защитата следва да се осъществи чрез иска по чл. 344, ал. 1, т. 4 от КТ;
      - следва ли да се уважи искът по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, тъй като съществуването на трудово правоотношение обуславя изобщо възникване на правото на уволнение или пък да се отхвърли такъв иск с доводи, че заповедта не поражда правни последици, тъй като вече е било настъпило прекратяване на друго основание, поради което и няма как да възникне потестативното право за отмяната й (отмяната предполага акт, породил правни последици);
5.  При общите основания за прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325 от КТ, извън т.1, от кой момент настъпва прекратяването на правоотношението с оглед разпоредбата на чл. 335 от КТ ;
6. В случаите, в които при предявен иск за отмяна на уволнението и ответникът работодател твърди, че сам е отменил заповедта за уволнение преди завеждане на иска, има ли интерес ищецът от иска и има ли значение дали работодателят го е уведомил за отмяната на заповедта за уволнение за прекратяване на правоотношението и допустимостта на исковете по чл. 344 от КТ ;
7. При положение, че КТ съдържа изрична уредба на имуществената отговорност на работника/служителя, допустимо ли е в трудовия договор да се включват клаузи за неустойка при неизпълнение на задълженията на работника по трудовия договор и във връзка с прекратяване;
8. Тежестта на доказване при иска по чл.344, ал.1, т.3, вр. чл.225, ал.1 от  КТ;
9. Ако работодателят не знае причината за настъпилата имуществена вреда (липса или престъпно поведение на работника например), трябва ли да излага конкретни твърдения в исковата молба или съдът следва да прецени отговорността на база събраните доказателства (т.е. ако работодателят твърди липса, а се установи кражба от самия работник, искът следва ли да се отхвърли);
10. Кое е основанието за възникване на ТПО на съдебните служители, които се назначават по реда на ПАРОАВАС - трудов договор с конкурсно начало (доколкото административният ръководител не е обвързан от решението на комисията) или конкурс по смисъла на КТ;
11. Как се определя размерът на обезщетението по чл. 225 от КТ, когато периодът на оставане без работа е по-малък от един месец – БТВ за месеца, служещ за база, се разделя на броя на работните дни през този месец и се умножава на броя на работните дни на месеца, за който се претендира обезщетението или се разделя на броя на календарните дни на месеца, служещ за база и се умножава съответно по календарните дни на процесния месец (доколкото той може по случайност да има повече почивни дни и в първия случай би се стигнало до неоснователно намаляване на сумата спрямо сумата, която би получил, ако работеше) или по друг начин.
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България. 
 
Страница 2 от 2