Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Бежанско право

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание "Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията" (Издание 2014 г.).
Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКПЧ) и правото на Европейския съюз (ЕС) предоставят рамка за защита на правата на чужденците, чието значение непрестанно расте. Законодателството на Европейския съюз относно предоставянето на убежище, границите и имиграцията се развива бързо. Има съществена по обем съдебна практика на Европейския съд по правата на човека във връзка по-специално с членове 3, 5, 8 и 13 от ЕКПЧ. От Съда на Европейския съюз (СЕС) все по-често се иска да се произнесе по тълкуването на разпоредбите на правото на ЕС в тази област. В настоящия наръчник е представено по достъпен начин това законодателство на Европейския съюз и съвкупността от съдебната практика на двете европейски съдилища. Настоящото второ издание на този наръчник, актуализирано към края на декември 2013 г., представя правото на ЕС и установената съдебна практика на двете европейски съдилища по достъпен начин. Наръчникът е предназначен за практикуващи юристи, съдии, прокурори, служители на имиграционните служби и неправителствени организации в държавите — членки на ЕС, и на Съвета на Европа (резюме от: http://bookshop.europa.eu/bg). Наръчникът може да откриете тук или на: http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_BUL.pdf

Още по темата може да откриете в:

- изданието на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, достъпно тук. Целта на Службата е да улеснява, координира и укрепва практическото сътрудничество между държавите членки по многобройните аспекти в областта на убежището.  

- изданието на ЕК "Обща европейска система за убежище", която съдържа информация за: въпросите на убежището и ЕС; Директива за процедурите за убежище; Директива относно условията на приемане; Директива за признаването; Регламента от Дъблин; "Евродак"

 

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание "Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията" (Издание 2014 г.).
Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) и правото на Европейския съюз (ЕС) предоставят рамка за защита на правата на чужденците, чието значение непрестанно расте. Законодателството на Европейския съюз относно предоставянето на убежище, границите и имиграцията се развива бързо. Има съществена по обем съдебна практика на Европейския съд по правата на човека във връзка по-специално с членове 3, 5, 8 и 13 от ЕКПЧ. От Съда на Европейския съюз (СЕС) все по-често се иска да се произнесе по тълкуването на разпоредбите на правото на ЕС в тази област. В настоящия наръчник е представено по достъпен начин това законодателство на Европейския съюз и съвкупността от съдебната практика на двете европейски съдилища. Настоящото второ издание на този наръчник, актуализирано към края на декември 2013 г., представя правото на ЕС и установената съдебна практика на двете европейски съдилища по достъпен начин. Наръчникът е предназначен за практикуващи юристи, съдии, прокурори, служители на имиграционните служби и неправителствени организации в държавите — членки на ЕС, и на Съвета на Европа (резюме от: http://bookshop.europa.eu/bg). Наръчникът може да откриете тук или на: http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_asylum_BUL.pdf

Още по темата може да откриете в:

- изданието на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, достъпно тук. Целта на Службата е да улеснява, координира и укрепва практическото сътрудничество между държавите членки по многобройните аспекти в областта на убежището.  

- изданието на ЕК "Обща европейска система за убежище", която съдържа информация за: въпросите на убежището и ЕС; Директива за процедурите за убежище; Директива относно условията на приемане; Директива за признаването; Регламента от Дъблин; "Евродак"