Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

ОТВОРЕНО ПИСМО
от СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 
   През последните дни българското общество става свидетел на поредните опити за противопоставяне и настройване на едни професионални групи срещу други - на полицаи срещу съдии. И това се провокира не от друг, а от правителството.
   Ние като съдии не можем да одобрим нарушаването на обществения ред и създаването на трудности за гражданите от страна на хора, които имат професионалното задължение да опазват този ред и да защитават гражданите.
   От друга страна обаче, напълно споделяме възмущението на полицаите  от скрития и лишен от какъвто и да било диалог начин, по който се посяга на техните права чрез преходни и заключителни разпоредби в Закона за държавния бюджет.
   Тревожно е, че от страна на министерството на финансите се внасят законодателни предложения, които сочат пълна липса на стратегическо мислене и държавническа отговорност точно относно тези сектори, за които правителството декларира намерение за провеждане на реформи – МВР и съдебната власт.
   Поведението на изпълнителната власт води до изостряне на противопоставянето в обществото и рискува да компрометира реформата на съдебната система и защитата на обществения ред.
 
Управителен съвет на
Съюза на съдиите в България
О Т В О Р Е Н О   П И С М О

    
   "Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

ДЕКЛАРАЦИЯ

      Съюзът на съдиите в България заявява своето недоумение от решението на пленума на Върховния административен съд от 19.10.2015 г. за формиране на трета колегия в съда, която да се произнася като последна инстанция само по касационните жалби.
      С решението на пленума се прави неудачен опит да се отговори на критиките към ръководството на Върховния административен съд относно начина на формиране на петчленните състави. Поводът за тези критики са публично известните нарушения на заповед № 282/20.03.2013 на председателя на съда, която определя критерии за формирането на разширените съдебни състави и така осигурява поне предвидимост и прозрачност при определянето им.
      Приетото решение е в нарушение на целта на закона и е в разрез с приетата Стратегия за съдебна реформа. То надхвърля правомощието на пленумите на върховните съдилища да определят специализацията на колегиите и отделенията по материя и позволява само малка част от съдиите във Върховния административен съд да постановяват окончателните съдебни актове по най-важните административни дела в държавата и така да формират практиката на съда. По този начин изцяло се компрометира и принципът на случайното разпределение на делата, в чийто обхват трябва да се включват всички съдии в пределите на приетата специализация, без специализацията да се нарушава. Създава се несъобразена с Конституцията и със Закона за съдебната власт двустепенна структура на Върховния административен съд, при която малка част от върховните съдии ще са с особена по-висша компетентност от останалите върховни съдии, без да са избрани от Висшия съдебен съвет по уредени в Конституцията и закона критерии.
      Пленумът на Върховния административен съд е проведен в нарушение на чл. 121, ал. 2 от Закона за съдебната власт без да са уведомени главният прокурор, председателите на административните съдилища, председателят на Висшия адвокатски съвет и министърът на правосъдието и така е нарушено правото им да вземат становище. Тези лица не участват в гласуването, но вземането на решение, без да бъдат изслушани становищата им, е тежко нарушение на принципите, на които се основава дейността на съдилищата.
      Ето защо Съюзът на съдиите в България, като най-голямата съсловна организация на съдиите, категорично се противопоставя на създаването на трета колегия във Върховния административен съд с такива функции. Съдебната реформа трябва да се прави на светло, с ясни цели и широко съгласие в посока на реалното осъществяване на правото на гражданите да получават защита от законоустановен, независим и безпристрастен съд в разумен срок.

"...Една отговорна власт не противопоставя най-важните отговорности на държавата към обществото – образование, здравеопазване, социална закрила, правосъдие и обществен ред. Отговорното управление се стреми да обезпечи устойчивото развитие на обществото, което засяга пряко ежедневието на гражданите. Обезпечаването на реда и справедливостта в обществото е гарант и за стабилността на държавата. 

Подчертаваме, че съдиите в България не поставят въпрос за увеличение на възнагражденията си, а за привеждането им в съответствие с реалните доходи в обществената сфера..."

Пълния текст можете да прочетете тук или в прикачения документ.
"Съюзът  на съдиите в България, като съсловна организация, чиято мисия е да укрепва престижа на съдилищата и да допринася за утвърждаването на правосъзнанието у българските граждани, намира за необходимо да оповести настоящето становище по повод на фокусирането на общественото внимание върху съдебен акт на Пловдивския окръжен съд и актуалната дискусия за средствата и реда за санкциониране на поведение, причиняващо пътнотранспорти произшествия..."
 
Целия текст на писмото може да прочетете  т у к
"Уважаеми народни представители,
 
Обръщаме се към Вас с убеждението, че при излъчване на номинации от страна на парламентарните групи за инспектори в ИВСС и при последващия избор, водещи ще бъдат професионалните и нравствените качества на предложените лица както и откритостта на процеса, а не предварителното съглашение между парламентарните сили. Въпреки изразените ни резерви по отношение на възприетите от Вас срокове, Ви призоваваме да излъчите кандидатури и да изберете инспектори, които без съмнение ще поставят обществения интерес и върховенството на закона над партийните, политическите и икономическите обвързаности..."

Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

"Уважаеми представители на законодателната и изпълнителната власт,

Наблюдаваме с тревога действията на парламентарно представените партии във връзка с внесения проект за изменения на Конституцията на Република България. Предлаганите промени целят да обезпечат осъществяването на действителна съдебната реформа. Необходимостта от такава формално не се отрича от нито една политическа сила. В противовес на декларативните позиции обаче е поведението на част от политическите субекти, от чието решение зависи провеждането на реформата. Притеснени сме от откровените политически пазарлъци и от опасността да рефлектират в пълна симулация и тотална подмяна на смисъла на реформата..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

Становище на Съюза на съдиите в България относно Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обявен на 29.06.2015 г.

Можете да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

Страница 9 от 20