Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България приема, че е длъжен да Ви уведоми за следното:

С решението си от 10.07.2014 г., с което отказа да приеме предложените промени в Правилата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, Висшият съдебен съвет (ВСС) за пореден път се изяви като бранител на статуквото и демонстрира отсъствието на каквато и да било воля за провеждане на съдебна реформа.

Изборът на кандидатите за председатели на върховните съдилища е от особено съществено значение, тъй като върховните инстанции в съдебната власт са не само олицетворение на нейния облик, но и решаващ фактор за качеството на правораздаването. Без съмнение тези ръководни позиции следва да бъдат заети от доказани професионалисти с високи морални качества и безупречен интегритет, ползващи се с утвърден авторитет в съдийската общност. Единствено провеждането на прозрачна и честна процедура би гарантирало доверие в качеството на избора. С гореспоменатото решение обаче ВСС отказа да приеме предложените мерки за обезпечаване на легитимността на процедурата за избор на трите най-висши длъжности. Така пренебрегна както силно негативните настроения на недоверие сред съдиите, формирани от проведените досега неубедителни избори, така и множеството тревожни констатации и препоръки в доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22.01.2014 г. и техническия доклад към него.  

Цялото писмо на Съюза на съдиите в България може да прочетете тук или в прикачения документ

Писмо на 7 НПО във връзка с процедурата за избор на главен съдебен инспектор.

"УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

    Силно сме обезпокоени от съобщенията в пресата, че парламентът планира да не произведе избор за главен съдебен инспектор. Настоятелно Ви призоваваме да не допускате подобно развитие!

    Ако тези съобщения са верни, това би била третата поредна провалена процедура в два парламента след изтичане на мандата на предидущия титуляр през януари 2013 г. и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще остане без ръководство вече повече от две години..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

 

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,


Обръщаме се към Вас със загриженост поради липсата на своевременна реакция на разпространените в публичното пространство данни за осъществени опити за нелегитимно въздействие върху органи на съдебната власт по повод на осъществяване на техните функции. Информация в тази насока беше изнесена преди няколко дни от председателя на Софийски апелативен съд пред представители на медиите. В рамките на дадена от него пресконференция същият административен ръководител е разказал за проведени срещи с него от страна на адвокати, които в качеството си на „посредници“ са поискали той да осъществи намеса по отношение на съдебните състави, разглеждащи конкретни дела, така че да бъдат решени по определен начин. В един от случаите осъществяването на такава неправомерна намеса е била обвързана и с избирането му за втори мандат като ръководител на съда...

Цялото писмо на Съюза на съдиите в България може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

"Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
Уважаема госпожо Златанова,

Повод за нашето обръщение е решението на ВСС от 27.03.2014г., с което на съдия Мирослава Тодорова беше наложено дисциплинарно наказание понижаване в длъжност съдия в Софийски районен съд за срок от две години. Без да обсъждаме законносъобразността на това решение, доколкото компетентен да се произнесе по нея е Върховният административен съд, считаме, че начинът на вземането му за пореден път поставя под съмнение способността на Висшия съдебен съвет да упражнява своите правомощия по защита на независимостта на съдебната власт и осигуряване на нейното ефективно управление..."

Цялото обръщение можете да прочетете    т у к    или в прикачения документ.

      "Управителният съвет на Съюза на съдиите в България категорично осъжда поредния случай на груба намеса в работата на съда и уронване на авторитета му чрез непремерени и необосновани изказвания на ръководител на парламентарно представена политическа сила. Намираме за абсолютно недопустимо от парламентарната трибуна да се коментира правилността на съдебни актове, каквито са невлязла в сила първоинстанционна присъда и окончателно определение, решаващо въпроса за мярката за неотклонение на подсъдим по същото висящо дело.
    Принципите на правовата държава и разделението на властите изключват възможността, представители на законодателната власт и политически фигури да се произнасят по въпроси, които са от изключителната компетентност на съда..."

Целия текст на писмото можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

"По повод изявленията на господин Румен Петков на пресконференция от 26.02.2014 г. по отношение на конкретен съдия заради постановен от него съдебен акт Съюзът на съдиите в България изразява следното становище.
Смятаме за абсолютно неприемливо в правовата държава активни политици да уронват авторитета на съдебната власт, като - неудовлетворени от изхода на дело, по което са страна, или пък заради политическа демагогия - разпространяват персонални критики и позорящи квалификации за съда...
 
...Отново се обръщаме към българските политици да не преминават границата между основателната критика и неподправената манипулация. Напомняме, че съдът е длъжен да прилага закона еднакво спрямо всички граждани и не може да осигури справедлив съдебен процес, ако вътрешното му убеждение се формира под влиянието на предварително формирани очаквания и натиск."

 

Можете да прочетете становището  т у к   или в прикачения документ.

"По повод събитията, които се разразиха в град Пловдив на 14.02.2014 г. – дата, на която Пловдивският апелативен съд разглеждаше дело за собствеността на „Куршум джамия” в град Карлово, Съюзът на съдиите в България изразява (ССБ) следното становище:
 
Не оспорваме конституционно гарантираните права на гражданите на град Карлово свободно да изразяват мнението си за собствеността на “Куршум джамия”,  включително чрез мирно събрание или манифестация. Считаме обаче за напълно недопустим натиска, който се упражнява върху съда, разглеждащ спора между Мюсюлманското изповедание в България и община Карлово. Без да коментираме предмета на конкретното дело и неговия ход, като съсловна организация на съдиите искаме да припомним, че съдът е длъжен да приложи закона такъв, какъвто е приет от Народното събрание и не може да се подчинява на какъвто и да било натиск.
 
Съюзът на съдиите в България счита, че следва най-общо да информира гражданите за приложимото законодателство, отнасящо се до така наречените „вакъфски имоти”, включително и междудържавните договори, по които България е страна..."

 

Можете да прочетете становището  т у к  или в прикачения документ.

 

Съвместно становище на Съюза на съдиите в България, 10 НПО и представители на академичната общност относно срока за обсъждане на проекта за нов НК.

"... настояваме да удължите срока за обсъждане на проекта за нов НК и да не прибързвате с внасянето му за разглеждане в МС. Считаме, че предметът на предложения законопроект и важните му последици изискват поне шестмесечно обсъждане, организирано от Министерство на правосъдието, в което да се включат всички юридически професии..."

Становището може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

Страница 11 от 20