Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

"...Недостигът на финансов ресурс, който е необходим за нормалното функциониране на съдебната система, води до широк набор от недостатъци, които се изразяват в неподходящ материален ресурс за изпълнение на задълженията и пълна липса на подпомагане, от което се нуждаят съдиите за адекватно изпълнение на задълженията си (квалифицирани служители, съдебни помощници, достъп до електронни документационни източници и други). Така с години най-натоварените в страната - в София и Варна, и много по-малки съдилища бяха оставени да работят в унизителни условия на труд, без да се обезпечи решаването на проблема със сградите им..."

"... в продължителен период от време икономическите аспекти надделяват при обсъждането на важните структурни промени в съдебната власт и ефикасността й. Убедени сме, че приемането и разпределението на бюджета на съдебната система пряко отразяват постигнатото съгласие между трите власти дали да се провежда реформа в съдебната и в каква степен..."

"... апелираме  незабавно да се сформира консултативна група между представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на финансите,Министерство на правосъдието и Парламента, която да извърши анализ какви средства са необходими за нормалното функциониране и провеждане на предвидените реформи в съдебната система..."

Целия текст на писмото можете да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

В писмото до народните представители от 42-то НС, Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието се казва:

"...Изискването за квалифицирано мнозинство за избора на главен инспектор не може да бъде оправдание за блокиране на очакваните резултати от дейността по задълбочен анализ на системните проблеми на съдебната власт и приемането на цялостни решения за отстраняването им. Въвеждането на подобно изискване е гаранция за независимостта на органа от всякакви политически влияния и предварителни договорки за избор на компромисна фигура. Убедени сме, че провеждането на успешна процедура е напълно възможно при издигането на кандидатури с безспорен авторитет на личността, основан на високите професионални и нравствени качества.

Водени от разбирането, че трябва да проявите необходимата активност за решаването на проблемите на съдебната система, Ви призоваваме незабавно да откриете процедура за избор на главен инспектор и да извършите анализ (на базата на годишните доклади за дейността на Инспектората) какви трябва да са приоритетите в дейността на този орган, който до послужи за отправна точка при оценката на концепциите на кандидатите..."

 

ССБ, БСА и НССС излязоха с общо становище към Висшия съдебен съвет, в което се казва:

"Предлагаме да не съкращавате заети щатни бройки, а да извършите преразпределение на щатното разписание, като предложите на всички съдебни служители, чиито щатове са определени за закриване, да заемат длъжност в друг орган на съдебната власт, където се разкриват нови места. Това ще доведе до запазване на ценни за съдебната система служители, които се пренасочват към по-натоварените съдилища и прокуратури."

 

"Госпожи и господа членове на Висшия съдебен съвет,
 
Обръщаме се към Вас, обезпокоени от липсата на адекватни действия, които да дадат отговор на множеството въпроси, вълнуващи професионалната общност и цялото общество, за състоянието на независимостта на съдебната власт и авторитета на нейни представители. Многократно сме поставяли за обсъждане конкретните мерки, които се налагат за възстановяването на доверието в съдебната власт, включително чрез отстояване на независимостта на съда от политически натиск, от влияния от икономически и властови лобита, от вътрешно-системните форми на нерегламентирано въздействие по административен път, от ниския праг на толерантност към конфликтите на интереси и търговията с влияниe..."
 
Текстът на Обръщението можете да прочетете  т у к
"Уважаеми членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет,
 
Представям на вниманието Ви писмено становище по проекта за правила за командироване от името на ССБ, тъй като обемният дневен ред за днешното заседание предполага усилия, които са непропорционални на резултатите, които наблюдаваме от началото на заседанията на Гражданския съвет.
 
Необяснимо е обстоятелството, че отново не е включена в дневния ред точка за обсъждането на готовите до този момент доклади от проверките за случайно разпределение на делата, въпреки че това е един от най-наболелите проблеми и на предишното заседание на Гражданския съвет беше прието решение да се включи за обсъждане в следващото заседание..."
 
Текстът на становището можете да прочетете  т у к

"Повод за писмото ни са постъпили към нас сигнали от административни ръководители на съдилища в страната, на които е отказано съгласие за назначаване на съдебни служители или са съкратени щатните им бройки за такива..."

Цялото писмо можете да прочетете  т у к

УС на Съюза на съдиите в България изпрати своето становище до председателя на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС във връзка с обявените конкурси за повишаване и преместване.

Становището можете да прочетете  т у к

Управителният съвет на ССБ се обръща към своите членове с призив, внимателно да следят предизборните дебати и изяви на политически сили по места. Да запомнят интелигентните и конструктивни идеи за подобряване на правосъдието, ако такива бъдат представени, за да ги обсъдим после заедно и да ги подкрепим. Същевременно, незабавно да сигнализират УС за случаи, при които съдът бива обругаван с политическа цел. УС на ССБ заявява, че  няма да остави без реакция опитите да се влияе върху изхода на висящи дела чрез публично обругаване на колеги съдии, въпреки че не разполага с властническите правомощия на ВСС и прокуратурата.

Цялото Обръщение можете за изтеглите от   т у к

Страница 12 от 20