Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Писмото, подписано от 48 съдии от Окръжен съд гр. Бургас, Административен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Бургас и  Районен съд гр. Несебър може да изтеглите от  т  у  к

На общо делегатско събрание на съдиите от съдебния район на Окръжен съд-Смолян,проведено на 14.07.12г., като извънредна точка в дневния ред, бе поставен на разискване въпроса, касаещ дисциплинарното освобождаване от длъжност на колегата и председател на УС на ССБ, съдия МИРОСЛАВА ТОДОРОВА.След дискусия и проведено явно гласуване, измежду 20 присъстващи съдии, с 12 гласа "за" бе подкрепено становището на Съюза на Съдиите в България.

Становището може да изтеглите от   т  у  к

Районен съд гр. Враца се обяви в подкрепа на протеста срещу дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова.

Писмото може да изтеглите от  т  у  к

В декларация, изпратена до медиите, съдиите от ВКС изразяват тревогата си от различното третиране на дисциплинарните нарушения и наказанията за тях. "Ежедневната ни практика ни сблъсква с многобройни случаи на неспазени процесуални срокове, които не са получили дисциплинарна санкция. Отстраняването от съдебната система на съдия Тодорова, която е безспорен професионалист, създава впечатление за саморазправа с магистрат заради активната му обществена позиция", изтъкват 51 върховни съдии.

ОБРЪЩЕНИЕ
на съдии от Софийски районен съд, Софийски градски съд, Софийски апелативен съд и Върховен касационен съд до всички съдии в страната 


Уважаеми колеги,
Днешният безпрецедентен акт на Висшия съдебен съвет да наложи най-тежкото дисциплинарно наказание на съдия Мирослава Тодорова от СГС е не само поредната проява на дефектната и непредсказуема дейност на този орган. Това решение е еманация на зависимостта на ВСС от конюнктурни интереси и последователна проява на безпринципност и двоен стандарт. То минава всяка граница на търпимост, защото в контекста на добре известните на всички ни обстоятелства, разкрива истинската неспособност на органа на самоуправление на съдебната власт да отстоява независимостта й и да бъде гарант за пълноценното й функциониране. Мирослава Тодорова е единственият съдия в съдебната система, която е уволнена за три просрочени съдебни акта. Известно е, че колегата Тодорова е генератор на настоятелните искания на редовите съдии за действителна реформа на съдебната власт, че тя олицетворява борбата за промяна, че е открит критик на порочните практики на ВСС, злепоставящи всички почтени и честни магистрати, че отстоява независимостта на съдебната власт от недопустимите посегателства на изпълнителната власт. Известно е, че е честен и достоен човек и че проявява общопризнат и изключителен професионализъм в съдийските си задължения. 

ВСС реши да лиши съдебната система от качествен съдия с високи нравствени качества, като за пореден път не спази закона и изопачи действителността. Няма съмнение, че днешното решение не е легитимно. Има основателни съмнения обаче, че то е изпълнение на политическа поръчка. Целите й са прозрачни: всякакви опити за промяна на статуквото да се унищожат в зародиш. Съдия Тодорова, която е председател на Съюза на съдиите в България и която оглавява активната дейност на редовите съдии да изберат нов качествен ВСС, въпреки законовите пречки за това, която се изправи лично срещу министъра на вътрешните работи, стана жертва на най-брутална политическа разправа. 

С това никой съдия не може де се примири. Повече не можем да понасяме срама заради уронващите престижа на съдебната власт действия на малцина. Ние не искаме да се срамуваме от професията си, нито считаме, че е редно да понасяме отъждествяването ни с онези, които я злепоставят. Неведнъж сме изразявали открито своята позиция по актуалните проблеми на съдебната власт в писма и декларации. ВСС нито веднъж не показа, че има желание да чуе гласа на съдиите и да води равнопоставен диалог. Време е да я демонстрираме безкомпромисно. 

Апелираме към всички съдии, които са загрижени за достойнството на съдийската професия и считат за свой дълг отстояването на независимостта в полза на гражданите, на които трябва да служим, решавайки делата в честен и справедлив процес, подчинявайки се само на закона, към онези, които като нас отказват да приемат погазването на основните демократични принципи. 

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИЯ ПРОТЕСТ – ДА ОТЛОЖИМ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ВСИЧКИ СЪДЕБНИ ДЕЛА УТРЕ, НА 13.07.2012Г., И ВСИЧКИ, КОИТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ, ДА СЕ СЪБЕРЕМ В 10.00 ч. ПРЕД СГРАДАТА НА ВСС! 

Становище на Управителния съвет на ССБ и председателите на комисии към ССБ по повод дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова.

Тектът на становището може да изтеглите от  т  у  к

С настоящото изразяваме своето възмущение и категорично несъгласие с взетото решение от ВСС за дисциплинарно уволнение на съдия Мирослава Тодорова. Като мотив за последното Съвета е посочил неизписаните актове в инструктивни срокове по НПК за 3 дела на съдия Тодорова. Считаме, че това решение не отчита обективните условия, при които работят съдиите в гр. София, в частност СГС . Това са едни от най-натоварените съдилища в страната, които именно заради прекомерната си натовареност не могат по тази обективна причина да постановяват в инструктивни срокове актовете по всичките си дела, факт който е добре известен, както на всичките членове на съвета, на гилдията и на цялата ни общественост. 
Съдиите не могат и не следва да носят дисциплинарна отговорност заради неравните условия на труд, при които са поставени да работят и заради несъразмерността на натоварването си, тъй като органът, който е длъжен да обезпечи, поддържа и балансира тази съразмерност и равенство в условията на труд за всички съдии в страната по ЗСВ е именно ВСС. Въпреки правомощията си по закон, настоящият състав на ВСС до момента не предприе никакви съществени и адекватни мерки за създаване на еднакви условия на труд на съдиите в страната, включително и равномерно натоварване. Недопустимо е последиците от бездействието на ВСС в тази насока през петгодишният му мандат, да се използват като мотив за дисциплинарна репресия и да се вменяват във вина на съдиите, какъвто е и конкретният случай със съдия Тодорова. 
 
Освен, че е прекрасен професионалист в своята област, като председател на Съюза на съдиите в България, съдия Тодорова винаги активно, смело и публично е изразявала принципни позиции по важните и актуални въпроси за гилдията, отстоявала е съдийската независимост и е защитавала професионалното достойнство на съдиите, включително и при външни опити за влияние и намеса в дейността на съда. Ето защо, нейното дисциплинарно уволнение при липсата на доказателства за виновно поведение на магистрата и при пълното пренебрегване на спецификата и прекомерната натовареност за съдебният регион, в който съдия Тодорова работи, създават съмнението за наличието на други мотиви и основания за това решение на ВСС, стоящи извън материалите по дисциплинарната преписка, което считаме за безпрецедентно и недопустимо в рамките на една демократична и съвременна европейска държава, каквато претендира, че е и РБългария . 
 
СЪДИИ ОТ БЛАГОЕВГРАДСКИ СЪДЕБЕН РАЙОН: 
 
Секция на ССБ –Окръжен съд -Благоевград 
Секция на ССБ- Районен съд –Благоевград
Съдии от РС-Разлог
Съдии от РС-Петрич
Писмото може да изтеглите от  т  у  к
О Т В О Р Е Н О П И С М О 
 
До ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
 
Дами и господа членове на ВСС, 
Ние долуподписаните млади съдии, постъпили в съдебната система след конкурс и обучение в НИП, се обръщаме към Вас, за да изразим дълбокото си възмущение от репресията, която се упражнява върху съдия Мирослава Тодорова.
След като беше веднъж дисциплинарно наказана за забавено изготвяне на съдебни актове, сега ВСС я уволнява.
Проблем е, че няма установен ред и процедура за провеждане на дисциплинарните производства. Ние не сме против реализирането на дисциплинарна отговорност, но това трябва да стане в едно предварително изяснено като етапи производство, при задължително участие и изслушване на предложения за дисциплинарно наказание съдия. Погазването на всякакви принципи за прозрачност на самата процедура води до репресивно производство, в което на показ излизат само мотивите на дисциплинарния състав, респективно - подронва се авторитетът на самия магистрат, а от тук и на всички съдии. В този смисъл вече има и трайна практика на Върховния административен съд.
Ние познаваме съдия Тодорова като преподавател в НИП и за нас тя е символ на истинския съдия – със задълбочени правни познания, с твърд характер, неподдаващ се на каквото и да било влияние, тя възпитаваше у нас независимост, човечност и постоянен стремеж към професионално усъвършенстване. По времето, когато беше преподавател, тя продължаваше да разглежда и започнатите от нея дела, за да не се налага колегите й от градския съд да ги започват отново. 
Дори след завършване на обучението в НИП, вече години наред, тя е наш основен съветник когато имаме не само правни, а и етични професионални трудности. Работейки на различни места в страната, ние не престанахме да я търсим. А тя никога не отказа помощ. Винаги ни изслушва внимателно, вниква в проблема, обсъжда с нас проблемите, мисли, проверява и ни съветва. Дори и други наши колеги, на които не е била преподавател, редовно се консултират със съдия Тодорова, убедени в нейната вярна преценка и висок професионализъм. 
Сега осъзнаваме, че отделяйки толкова време, за да помага на нас, отдавайки се на каузата да защитава независимостта на съдиите, тя е станала неудобна за тези, които нямат интерес от независимо и компетентно правосъдие и които не търпят принципна критика. За нас е очевиден стремежът, съдия Тодорова да бъде охулена и злепоставена в очите на обществото, така че хората, които не я познават да не вярват на думите й. Подобно поведение на управляващия съдебната система орган ни кара дълбоко да се замислим, дали има бъдеще за нас в тази система. 
 
Случващото се може да се обобщи с думите на Джакомо Леопарди, един от най-проницателните изследователи на общественото поведение, творил през 19 век: "Най-мразени са винаги най-добрите и благородните, защото са искрени и наричат нещата с техните имена. Това е непростим грях за човешкия род, който мрази не толкова злосторника или самото зло, колкото този, който го назовава. Така че злосторникът често получава богатство, почести и власт, а назовалият го е качен на бесилото, защото хората са винаги готови да понесат всяко нещо от другите или от небето, стига то да им е било спестено на думи." 
 
Призоваваме всички колеги от цялата страна, които споделят нашата тревога, да се присъединят към това писмо. 
 
1.Владислава Александрова Цариградска – мл. съдия ОС Ловеч
2.Цветомира Георгиева Велчева - съдия РС Ловеч
3.Пламен Иванов Пенов - съдия РС Луковит
4.Иван Георгиев - мл. съдия ОС Видин
5.Илина Велизарова Златарева - мл. съдия ОС Враца 
6.Стою Христов Сгуров - съдия РС Смолян 
7.Виолета Григорова Николова - съдия РС Червен Бряг 
8.Ивайло Асенов Йорданов - съдия РС Свищов
9.Васил Венелинов Ставрев - мл. съдия ОС Габрово 
10. Галина Димитрова Василева - съдия РС Силистра
11. Светлана Йорданова - РС Дупница
 
 
Очакваме вашата подкрепа във форума на сайта на ССБ или на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Страница 15 от 20