Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Три съсловни организации - Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация и Асоциация на прокурорите в България излязоха с общо обръщение към народните представители, в което се казва:
 
"Уважаеми народни представители,

Обръщаме се към Вас, като Ви призоваваме да не подкрепите при второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт предложението, одобрено от Правната комисия на Народното събрание, според което съдиите, прокурорите и следователите следва да декларират пред Висшия съдебен съвет членството си в съсловни организации.
Считаме, че приемането на това предложение пряко ще засегне свободата на магистратите, като български граждани, на сдружаване и правото им на членство в организации за защита на професионалните права, гарантирани съответно в чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България. Създаването на задължение по силата на закон да се декларира упражняване на произтичащите от посочените разпоредби, както и от нормата на чл. 217, ал. 1 от Закона за съдебната власт права, представлява намеса в свободното им упражняване. Това е така, защото от факта на членство в професионална организация произтича задължение за съответния магистрат да декларира същото..."

Пълния текст може да прочетете  т у к   или в прикачения документ

"Госпожи и господа членове на Висшия съдебния съвет,
Предоставяме на вниманието Ви становище по проекта на Правила за провеждането на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, отчитайки положително предприетия от Вас конструктивен подход да подложите на обсъждане сред магистратите изготвения проект. Като се надяваме, че бележките ни биха били от полза за провеждането на задълбочено обсъждане, отбелязваме следното:
 
Видно от Проекта, предвидена е възможност за гласуване в рамките на една процедура по три различни начина – с хартиена бюлетина на общо събрание, електронно на общо събрание и електронно дистанционно през интернет (чл. 6, ал. 1). Изразяваме опасенията си, че подобно разрешение противоречи на духа на закона и би затруднило изборния процес в няколко аспекта. Концепцията на измененията на Закона на съдебната власт в тази част е основана на идеята за провеждането на пряк избор на общо събрание на принципа „един съдия – един глас”. Общото събрание на съдиите е предвидено изрично като форум, на който следва да се проведе изборът. В този смисъл - електронното дистанционно гласуване би следвало да се предвиди като опция за магистратите, които по обективни причини (заболяване, дежурство и пр.) няма да могат да присъстват на общото събрание, но не и като възможност за избор да не присъстват на общото събрание. В подкрепа на това виждане се явяват и общовалидните и утвърдени правила за провеждане на избор при наличие на съответния кворум. Проектът не урежда приемливо този въпрос, доколкото в разпоредбата на чл. 22, ал. 2, препращаща към чл. 29д ЗСВ, се предвижда провеждането на общото събрание, ако присъстват повече от половината, включени в списъка..."
 
Пълния текст на становището може да прочетете   т у к  или в прикачения документ.
Пълния текст на Проекта на правила може да прочетете  т у к    или в прикачения документ.
Съюзът на съдиите в България следи с особена загриженост и тревога случващото се по отношение на наши колеги в Република Турция. В рамките на международното сътрудничество между съдийски организации бяхме информирани, че отстранените вчера от длъжност 2745 турски съдии и прокурори очакват да бъдат и задържани под стража. Изразяваме категоричната си увереност, че тези наши колеги не биха могли да участват в действия, подриващи демокрацията и правото. Заявявайки непримиримостта ни към всякакви форми на насилствено въздействие, декларираме твърдото си становище, че не следва в борбата срещу такива действия да бъдат жертвани свободата и сигурността на наши колеги - съдии и прокурори.
 
Управителен съвет на Съюз на съдиите в България
"УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,
 
По искане на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 и на чл. 166, ал. 3 Закона за съдебната власт, изразяваме следното становище:
 
В частта за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, 3 и 4 от Закона за съдебната власт ССБ поддържа становище за уважаване искането на ВКС за обявяване на противокниституционност на цитираните разпоредби като намираме за идентично релевантни и относими представените подробни аргументи, изложени в становището ни от 05.05.2016 г. по КД № 4/2016 г.
 
В частта за установяване на противоконституционност на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт изразяваме настоящата позиция:
ССБ споделя извода на ВКС за това, че чл. 166, ал. 3 от ЗСВ противоречи на Конституцията на Република България като пряко влиза в колизия с разпоредбите на чл. 16 – „Трудът се гарантира и защитава от закона” и с чл. 48, ал. 3 – „Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа“..."
 
Пълния текст може да прочетете   т у к
О Т В О Р Е Н О   П И С М О
 
"Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази опасенията си от възможните последици на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 28.06.2016 г., с което се определят броят на членовете и представителството в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към колегията...
...
Обръщаме се и към колегите съдии, които имат необходимия ранг да участват в Комисията по атестиране и конкурси, като ги приканваме въпреки крайно недостатъчния срок да заявят желание да станат членове на комисията. Необходимо е да проявим активност, за да допринесем към изграждането на механизъм за основано на еднакво прилагани стандарти и отчитащо реално професионалните ни качества атестиране, което да бъде и водещия фактор за кадровото ни развитие."
 
Пълния текст може да прочетете  т у к   или в прикачения документ
" Уважаеми дами и господа народни представители,
... На първо място, призоваваме Ви да приемете Законопроекта на първо четене, доколкото същият доразвива следващите се от последното изменение на Конституцията и от ЗИД на ЗСВ, обнародван в ДВ, бр. 28/8.04.2016 г. промени в администрирането и организацията на дейността на органите на съдебната власт. Както вече ССБ е изразявал позиция, с отстъплението от първоначално предвижданата конституционна промяна, останаха неспазени съществуващите международни стандарти за мнозинство на съдии, избрани от техни колеги в органа, решаващ кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдиите и продължи да съществува възможност за политическо влияние върху тази дейност. В този смисъл е важно в рамките на така проведената частична конституционна реформа да се обезпечи максимално доближаване до тези стандарти. Призоваваме Ви също така да съобразите преди второто гласуване на Законопроекта нашите бележки по него.
Подкрепяме предвидените в Законопроекта нови правомощия на общите събрания на съдилищата, съответно на пленумите на ВКС и ВАС. Същевременно намираме за отстъпление от проекта в първоначалния му вид предвидената възможност по инициатива на една трета от съдиите в съответния съд общото събрание само да изразява становища по въпроси от компетентността на председателите.  Предвидената в първоначалния вариант на проекта възможност общите събрания да вземат решения по въпроси, имащи организационен характер, напълно съответстваше на принципа за утвърждаване на съдийското самоуправление и намираме, че бяха лишени от основания критиките, че упражняването на такова правомощие би довело до организационен хаос в работата на съдилищата. По-нататъшно отстъпление от принципите на съдийско самоуправление биха обезсмислили съвсем предлаганите с амбицията за реформа промени в ЗСВ..."
Пълния текст може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

О Т В О Р Е Н О    П И С М О

"Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази позицията си относно проведения от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избор на председател на Окръжен съд – гр. Благоевград.
    Подадените до ВСС писмени становища и обсъждането на единствената кандидатура на съдия Катя Бельова повдигнаха множество въпроси с пряко значение за решението, което предстоеше да бъде взето от Съдийската колегия на съвета – съмненията относно спазването на законоустановения принцип за случайно разпределение на дело; начинът на организацията на разпределението на дела в Окръжен съд – Благоевград;..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

"УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

По искането на тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), допуснато до разглеждане по същество с определение от 05.04.2016 г. на Конституционния съд (КС), изразяваме следното СТАНОВИЩЕ:
Съюзът на съдиите в България споделя извода на тричленния състав на Върховния административен съд, че разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт противоречи на Конституцията на Република България (КРБ) и по конкретно на чл. 16  -„Трудът се гарантира и защитава от закона“, чл. 48, ал. 1 – „Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.“, чл. 48, ал. 3 – „Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа“ и чл. 51, ал. 1, предложение първо – „Гражданите имат право на обществено осигуряване …“.

Пълния текст може да прочетете   т у к

Страница 7 от 20