Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

УС на Съюза на съдиите в България изпрати жалба до Нациналната комисия по журналистическа етика по повод два материал във в. Труд, в които информацията е изнесена в нарушение на Етичния кодекс:

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5239480

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=5233372

Уважаеми господин министър-председател,
    
    Повод за настоящото ни писмо е вчерашното Ви изявление, в което декларирате като своя принципна позиция ненамесата от страна на изпълнителната власт в дейността на органите на съдебната власт.
    В последните дни е налице ситуация, която видимо създава впечатление за недопустима такава намеса, изразяваща се в активни действия на господин Яне Янев, легитимиращ се в своите изяви именно като Ваш съветник. Тези действия включват отправяне на атаки и обвинения към председателя на Върховния касационен съд, към ръководството на Софийски градски съд (СГС); разпространяване на копия от документи, отнасящи се до управлението на СГС; твърдения за открита приемна в Министерския съвет, където се събирали сигнали и данни за извършвани нарушения във функционирането на съдебната власт. Може би не е нужно изрично да напомняме, че принципът на разделението на властите изключва ангажирането на Ваши съветници в такива дейности, а действащото законодателство повелява, в случаи на сезиране на лица от изпълнителната власт със сигнали за неправомерни дейности на представители на съдебната власт, незабавно предаване на съответните материали не на медиите, а на органите, компетентни да извършат необходимите проверки – Висшия съдебен съвет или Инспектората към него.
    Тъй като тези активности на Яне Янев остават извън вниманието на заетия с други задачи Висш съдебен съвет, на който е възложено от закона да отстоява независимостта на съдебната власт, се обръщаме към Вас и Ви приканваме да изразите отношението си към описаните действия на Вашия съветник, като или потвърдите, че те са съгласувани с Вас или се разграничите, като вземете необходимите мерки господин Янев да понесе съответната отговорност.
    В смисъла на изложеното дотук Ви призоваваме и да направите необходимото Вашият съветник господин Янев да направи публично достояние източника на текстовото съобщение за случващото се на заседанието на ВСС на 14.01.2016 г., което съобщение впоследствие, по негови твърдения, той е препратил на Вас. Само по такъв начин би се установило съобразена ли е била с принципите на разделението на властите осъществяваната комуникация от господин Яне Янев с лице, работещо във ВСС и какви са били съображенията на участниците в тази комуникация да ангажират и Вас в нея.

    От Управителния съвет на Съюза на съдиите в България

Може да прочетете оригиналното писмо  т у к  или в прикачения документ

                                                                                              До: Висшия съдебен съвет
 
            Госпожи и господа членове на ВСС,

            В средствата за масова информация беше оповестено, че с решение от днес е избран нов представляващ съвета – господин Димитър Узунов. Решението е взето по внесено извънредно предложение, което не е било съобщено предварително, не е било обсъдено в никоя от комисиите на съвета и без да бъдат обявени каквито и да било мотиви за същото.
            Припомняме, че в качеството Ви на членове на орган, конституиран и с гласовете на магистрати, и с избор от Народното събрание, дължите отчетност и прозрачност за всички Ваши действия както на професионалната общност, така и на обществото. В този смисъл Ви призоваваме да обявите съображенията си да смените досегашния представляващ съвета, по този извънреден начин, както и да изберете конкретно Димитър Узунов за нов представляващ ВСС.
            Призоваваме господин Узунов да обяви публично съдържанието на водената от него кореспонденция от ползвания от него мобилен телефон (или мобилни телефони, ако са повече от един) за времето от 9,30 ч. до 13,00 ч. на 14.01.2016 г. Призоваваме също така новия представляващ ВСС да изиска справка за същите обстоятелства по отношение на ползваните от членовете на съвета мобилни телефони по договори с мобилни оператори, по които е страна ВСС.
            Призоваваме членовете на ВСС, които днес са напуснали заседанието след внасянето на предложението като извънредна точка от дневния ред, да заявят публично дали считат, че продължаването на тяхното участие в дейността на този орган би спомогнало за законното осъществяване на функциите му и за изпълнение на възложената му от закона задача да отстоява независимостта на съдебната власт.  

от Управителния  съвет на Съюза на съдиите в България

"Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към Вас, за да поставим на вниманието Ви актуални въпроси по напредъка на България по предвидените мерки по Механизма за сътрудничество и проверка.
С приемането на страната през 2007 г. за член на ЕС бе въведен механизъм, който да следи напредъка на България в областта на правосъдието и вътрешния ред, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Целите на механизма бяха да подпомогне информирането както на европейските институции относно състоянието на България в тези области, така и да консултира българските институции за извършване на необходимите действия по изпълнение на препоръките и логичното постигане на желаните резултати.  Изготвените за осем години осем последователни доклада оставят убеждението за трайна липса на ефективност в проблемните за страната области, въпреки множеството законодателни действия.
Приетата Актуализирана стратегия за съдебна реформа през есента на 2014 г. се превърна в гарант на доверието на ЕК към страната ни, както беше заявено в Доклада на Комисията от 28 януари 2015 г.  През изминалата 2015 г. заявената позиция трябваше да бъде сведена до конкретни действия с предвидим резултат, но това не се осъществи..."

Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

До съдиите, прокурорите и следователите в България

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към всички Вас, защото сме убедени, че преобладаващото мнозинство от „редовите” магистрати имат искрено желание да работят в съдебна система, която се ползва с авторитета на хората и към техния труд се подхожда с необходимото уважение, осигуряващо и приложението на закона според вътрешното им убеждение, основано на доказателствата по делата...

Цялото обръщение може да прочетете  т у к   или в прикачения документ

"Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,  

Убедихме се от последните Ваши решения, че Висшият съдебен съвет (ВСС) в настоящия си състав все повече се компрометира до степен да не може повече да изпълнява задълженията си като гарант за независимост на съдебната власт, поради което считаме, че представителите на съдиите, както и останалите, които приемат позицията ни,  следва да подадат оставки.

Фактите от последните седмици показват, че ВСС не само не решава проблемите на съдебната власт, но и ги създава. Само за кратък период стана очевидна абсолютната неспособност на колективния орган да взема компетентни и обосновани решения. Напротив, убедихме се, че е политически подвластен..."

 

Цялото становище може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
до българските прокурори
от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България

Уважаеми колеги,
 
Обръщаме се към вас по повод опасността същностният дебат за необходимостта от истинска съдебна реформа да бъде изместен от изкуствено противопоставяне между българските съдии и прокурори. Искаме да заявим открито, че между нас не съществува конкуренция за по-голяма независимост на едната професионална общност за сметка на другата, а само твърда решимост да отстояваме правото и задължението на всеки един съдия и прокурор в България да решава възложените му преписки и дела въз основа на вътрешното си убеждение и разпоредбите на закона.

                                                                            С уважение към всеобщия ни труд:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

"В четвъртък, 10.12.2015 г., мнозинството във Висшият съдебен съвет (ВСС) взе решение, че Инспекторатът на ВСС (ИВСС) и Етичната комисия към него следва да извършат проверки на председателите на Софийския районен съд, Върховния касационен съд и Районния съд – Пазарджик, както и на отделни съдии в тези съдилища. Мотивите за така взетото решение са, че Румяна Ченалова е завела четири наказателни дела по тъжба на пострадалия  срещу членове на ВСС (Галя Георгиева и Димитър Узунов), без ВСС да бъде „своевременно“ уведомен за това обстоятелство.

Горепосоченият „упрек“ на ВСС към председателите на съдилищата и съответните съдии, които са докладчици по делата, не само че не почива на буквата и духа на закона, но и вменява на съда като дължимо едно незаконосъобразно поведение, коренно противоречащо на принципите за независимост и безпристрастност..."

Целия текст на писмото може да прочетете   т у к  или в прикачения документ

Страница 8 от 20