Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Проекти

На 20 ноември 2015 г. Съюзът на съдиите в България проведе среща-дискусия със съдии от съдебен район Враца.
 
В срещата участваха Николай Гунчев - съдия във Върховен административен съд и член на УС на ССБ , Светлана Калинова - съдия във Върховен касационен съд и Валя Рушанова - съдия в Апелативен съд София, съдии  от Окръжен съд Враца, Районен съд Враца, Административен съд Враца, Районен съд Мездра, Районен съд Бяла Слатина, Районен съд Козлодуй, прокурори от Районна прокуратура Враца.
 
Бяха дискутирани въпроси, свързани с евентуални изменения на съдебната карта, кариерното развитие на съдиите, актуалната практика на ВКС.

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

На 10 октомври 2015 г. в гр. София се проведе работна среща-дискусия за обсъждане на дейностите по проект „Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на Съюза на съдиите в България“.
В работната среща участие взеха съдии от различни нива на съдебната власт от следните съдилища: Върховен касационен съд, Апелативен съд - София, Апелативен съд – Пловдив, Софийски градски съд, Окръжен съд – Шумен,  Административен съд - Варна, Административен съд - Бургас, Районен съд - Русе, Районен съд - Разград,  Районен съд – Варна, Районен съд - Нови пазар, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Дряново, Районен съд – Стара Загора, Районен съд Враца и Районен съд - Севлиево.

На срещата бе определен график, работни групи и съдилища, които ще работят по следните теми:
1.  Детско правосъдие, разработване и участие в различни форми на гражданско образование в училищата;
2.  Дейности във връзка с  подобряване на подбора и участието на съдебните заседатели;
3. Разработване на система за допитване до участниците в съдебните процеси и съдебната администрация като част от атестирането на работата на съдията;
4. Работа за равномерна натовареност чрез правилно разпределяне на човешкия ресурс и евентуални изменения в съдебната карта.

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
През м. август 2015 г. започна изпълнението на проект „Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на Съюза на съдиите в България”, финансиран от Фондация Америка за България. Срокът за изпълнение на инициативата е 36 месеца, а общият размер на предоставения грант е 436 000 лева.
Основни теми на проекта са:
1. Участие под различни форми в гражданското образование на деца в училища. Основни цели са изграждане на основите на правна култура у децата и включване на съдиите във възпитанието на децата за въвеждане на темите за основните човешки права и граждански задължения, за справедливостта и закона като социален регулатор. Предвижда се провеждане на симулативни съдебни процеси, периодични срещи между съдии и ученици. Ще се работи с различни групи деца по специално създадена в рамките на проекта методология.
2. Оценка на работата на съда от потребителите на правосъдие. Включва изработване на методология за събиране на мнението на участниците в съдебните процедури, изготвянето на анкета и провеждане на анкетирането в пилотни съдилища.
3. Дейности за подпомагане на реформата на съдебната карта при гарантиране на правото на достъп до правосъдие на гражданите.
4. Дейности за повишаване на качеството на участието на съдебните заседатели.
5. Институционална памет - интервюта с върховни съдии, публикуване на практиката на ВКС и юридическа литература преди 1944 г.

 

На 3 юли 2015 г. Съюзът на съдиите в България проведе заключителна конференция по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“.

Гости на конференцията бяха г-н Лозан Панов - председател на ВКС, г-н Христо Иванов - министър на правосъдието, г-н Петко Петков - зам. министър на правосъдието, адв. Валентин Брайков - член на борда на директорите на Фондация Америка за България, г-н Ленко Ленков - програмен директор "Гражданско общество и демократичнни институции" към Фондация Америка за България, г-н Калин Калпакчиев - член на ВСС, съдии, представители на НПО, журналисти.

Заключителната конференция премина при следния дневен ред:

1. Ролята на ССБ в осъществяването на съдебната  реформа и отстояване  независимостта на съдебната власт – Мирослава Тодорова, изпълнителен директор на Съюза на съдиите в България;

2. Дейности на ССБ във връзка с изследването натовареността на съдиите - Калин Калпакчиев, член на ВСС, председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт;

3. Обсъждане на проектите за Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и Закон за изменение и допълнение на  Закон за съдебната власт - Борислав Белазелков, председател на УС на Съюза на съдиите в България;

4. Обсъждане на становището на ССБ относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обявен на 29.06.2015 г.;

5. Пресконференция на УС на ССБ.

Отчет по проекта може да прочетете   т у к   или в прикачения документ 

Между 10 и 14 юни 2014 г. работна група на Съюза на съдиите в България посети Кралство Нидерландия с цел обмяна на опит и добри практики по основни за съдебната власт въпроси. Работното посещение е част от изпълнението по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.

Доклад от работното посещение може да откриете тук или в прикачения файл.

През ноември 2013г. започна изпълнението на проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия. Партньор на ССБ по проекта е Холандския Съюз на съдебната власт (Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak, NVvR). Срокът за изпълнение на инициативата е 30 месеца, а общият размер на предоставения грант е € 150, 390.

Проектът е насочен към:
1. Обмен на информация, знания и добри практики, свързани с:
- управление потока на делата, отстраняването и предоляването на затрудненията в работата на отделния съдия;
- дефинирирането на индивидуалната норма за натовареност на съдията и тази на съда, в който работи; за мерките за регулиране на еднаква натовареност и за преодоляване на свръхнатовареност;
- влиянието на нормата за натовареност върху бюджетирането.

2. Сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания за търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда;

3. Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право на нова юридическа дисциплина – “устройство и организация на съдебната власт”, която обхваща всички въпроси за юридическия статут на съдията, за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната компетентност за служебния му статут, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му.

4. Започване на съвместната работа по изготвяне на сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България от гледна точка на стандартите на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, Венецианската комисия и КСЕС:
-    статут на съдията; възникване, изменение, прекратяване на правоотношението на съдията;
-    критерии за професионална оценка на работата на съдията;
-    критерии за оценка на качеството на съдебните актове;
-    основания и процедура за налагане на дисциплинарни наказания;
-    анализ на дейността на ИВСС – нормативна уредба и фактическа практика – дефинирането на границите на външния контрол върху работата на съдията, без това да позволява накърняване на неговата независимост; възможност, като същевременно повишава ефективността на дейносттите, които съдействат за осъществяване на правораздаването (по администриране и управление на съда);
-    практически правила за сътрудничество между съдилищата от държавите членки на ЕС по конкретни дела;

5. Наръчник за управление на съдилищата, съставен на базата на изготвения анализ и систематизиране на действащите правила в България и др.

През 2013г. стартира проект „Полово-базирано насилие: Протоколи за защита на жертвите и ефективност на заповедите за защита. Към ефикасно приложение на Директива 2011/99/EU.”, финансиран по Програма ДАФНЕ ІІІ на Главна дирекция „Правосъдие” на Европейската комисия.

Съюзът на съдиите в България участва като организация – партньор на координаторите на проекта – Университетът Ровира и Вергилий, Тарагона, Испания и Автономния университет на Барселона, Испания. Партньор по проекта е и Университетът на гр.Шчечин, Полша. В рамките на проекта е предвидено ССБ да участва с екип от професионалисти – съдиите от СГС Емил Дечев и Атанас Атанасов, както и адв.Светла Маргаритова, която освен практикуващ юрист и активен член на Фондация Български адвокати за защита правата на човека, е и университетски прeподавател.

Основните дейности, които ще се осъществят в рамките на двегодишния период на изпълнение на проекта са:
-    изследване на същестуващото състояние по защитата на правата на жертви на престъпление и по-специално на жертви на домашно насилие в държавите от ЕС;
-    изготвяне на наръчник, обобщаващ това състояние, както и съществуващите актове в ЕС за хармонизация на правото в областта на защитата на жертвите на домашно насилие с цел установяване на индикатори за правилно приложение на Директива 2011/99/EU на Европейския парламент и на Съвета относно европейската заповед за защита;
-    организиране на обучения в страните на организациите – участници в проекта, на практици, ангажирани в мерките за защита на жертви от насилие.

Предвидено е изготвените по проекта документи да бъдат преведени и разпространени в страните на участниците в проекта. Планирано е през втората половина на 2014г. да се проведе обучението в България на професионалисти, работещи в области, свързани със защита на жертви от насилие, като ССБ организира семинар с 8 лектори и 50 участници. На интернет страницата на Съюза ще бъдат публикувани изготвените в рамките на дейностите по проекта документи. Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалната страница на същия проект: www.epogender.eu.   

Очакваме Вашите предложения и становище на електронния адрес на ССБ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 10 май 2012г.

Писмото на Министерство на правосъдието, относно проекта за нов НК, можете да прочетете    т  у  к:

Страница 3 от 4