Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Проекти

Партниращи институции: Институт по социални дейности и практики
Продължителност: юни-септември 2009 г.
Пилотни градове: единадесет окръжни градове
Изпълнител: Съюз на съдиите в България

Методика на изследването


Цел и задачи на изследването
• Да се проучат нагласите на професионалните съсловия на съдии, прокурори и разследващи органи на територията на страната относно
1) въвеждането на някои структурно-организационни промени в системата на съдилищата;
2) въвеждането на някои конкретни наказателно-процесуални институти, свързани с изслушването на детето;
3) действащите материалноправни и процесуалноправни институти, свързани с изслушването на детето и правата му в процеса;
4) професионалната подготвеност на отделните съсловия да прилагат относимите международноправни стандарти.
• Да се разработи методика за изследването на основата на проучване на отделни случаи и тяхното движение през досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес.

• Да се формулират работни хипотези и да се изработят показатели за анализ на резултатите и проверка на хипотезите.

Предмет на изследването:
• Готовността на системата на правораздаването спрямо деца да обсъжда структурни и организациони промени;
• Оценка на професионалните съсловия на съдии, прокурори и разследващи органи за действащите процесуални режими, относими към положението на детето-свидетел в наказателния процес, и готовност да подкрепят тяхното изменение и допълване с нови;
• Оценка на професионалните съсловия на съдии, прокурори и разследващи органи за степена на гарантираност на правата на детето в конфликт със закона и детето-пострадал в наказателния процес и процедурите по налагане на възпитателни мерки;
• Оценка и самооценка на професионалната подготвеност на съдии, прокурори и разследващи органи да прилагат действащите международни стандарти.

Работни хипотези
• Консервативност на нагласите по отношение на организацията на съдилищата и изменение на материалния и процесуалния закон, съчетана с отрицателна оценка на статуквото. Очаква се предпочитанията на респондентите да клонят към постъпателна (еволюционна) промяна на структурата на съдилищата и въвеждане на нови процесуални режими за изслушване на детето
• Наличие на самооправдателни тези, обясняващи причините за неефективно прилагане на международните стандарти, свързани с празноти в законодателството.
• Като цяло отрицателна оценка за действащото законодателство.
• Стереотипно повлияна междусъсловна оценка за професионализма на отделните групи. Най-голяма критичност към групата на дознателите. Изразена критичност на съдиите към прокурорите.

Обект на изследването
• Действащи съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи с опит в изслушването на деца и гледане на дела с участието на деца.

 Пълният текст на  изследването може да изтеглите от  т у  к

Финансиран от:  Оперативна програма “Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Изпълнител:  Дружество на психолозите в Република България по Договор за
подготовка реализация на проучвания, изследвания и анализи по проект „Съдии:сътрудничество и диалог” по Оперативна програма „Административен
капацитет”

Автори: д-р Пламен Димитров, проф. дпсн Сава Джонев

Резюме
Обект на изследването бяха съдиите в Република България (общо около 2000 души), представени в районирана извадка с брой на изследваните лица, пропорционален на големината на районите - общо 474 изследвани лица.
Редица симптоми на всекидневно ниво показват, че трудовите условия, при които работи съдията, в много случаи са стресогенни и изискват спешен анализ и интервенция. Поради тази причина като предмет на настоящото изследване беше възприет стресът в труда на съдията. Стресът, разбиран като негативно емоционално състояние на индивида, дължащо се на дефицит на ресурси за справяне с определена ситуация.
Цел на изследователския проект бе да диагностицира равнището на трудовo-професионален стрес сред съдиите и причините за него, резултатите от което да послужат за по-нататъшна разработка на мерки от различно естество – индивидуално-личностни, междуличностни, организационни, социални – за преодоляване на стреса и усъвършенстване на трудовата среда в съдебната власт.
Диагностиката на трудово-професионалния стрес при съдиите е проведена по три скали: обективна диагностична скала, субективна скала за наличие на стрес и субективна скала за справяне със стреса.
Приведените резултати обаче показват, че и в двете подгрупи – със слаба и със средна степен на стрес – има един постоянен и болезнен дискомфорт, който изтощава нервната система и ерозира здравето. Тяхната бройка е значителна – 24,4 % с леки прояви на стреса и 22,0 % със среден стрес – и заслужава специално внимание и грижа.
По самоотчетите на изследваните лица за “стреса като способност за справяне с него”само 29,3 % от тях съобщават, че се справят със ситуацията без проблемно. От изследваните лица 9,8 % са предпочели да не отговорят. За останалите 60,9 % стресът е похабяване или нервен срив. А това означава, че в по-малко от една трета българският съд работи като уравновесена, балансирана, съсредоточена система. В останалите две трети той е напрегнат, притеснен, пренавит.
Качеството на труда е комплексна категория, интегрираща в себе си множество компоненти на трудовата среда: натовареност, професионализъм, междуличностни отношения, мотивация и възнаграждение, личен живот, социална среда, организационна среда и пр. Именно качеството на труда е една от посоките за търсене причините на стреса.
На базата на теоретичния и практическия опит в настоящото изследване са включени 58 най-релевантни на работата в съдилищата емпирични показатели за качеството на труда. 

В изследването беше приложен специализиран статистически метод – регресионен анализ – за оценка на това, кои фактори на качеството на труда са причина за стреса. От използваните 58 фактора, валидни се оказаха 35 при гаранция, че те обясняват 100 % от стреса.
Специално внимание в настоящото изследване беше обърнато на натовареността и трудовото възнаграждение като рискови фактори на стреса. Интерес представляват резултатите за претовареността, за възможностите трудът на съдията да се нормира, за възнаграждението му, за наличието на трудов резерв за допълнително включване в трудовия процес и пр.
В част Състояние на организацията на съдебната власт от изследването търси да разкрие организационните предпоставки на наблюдаваното качество на труда, респективно на обективните причини за стрес в труда на съдите.
 
Пълния текст на изследването може да изтеглите от  т  у  к
 
Финансиран от: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Договор № ПО3-04-00 / 04.03.2009 г.)

 

Стартира нов проект на Съюза на съдиите в България. Той е финансиран от Фонд за подкрепа на НПО на Европейско Икономическо Партньорство. Заглавието на проекта е „Справедлив процес за жертвите на трафик” като партньор на ССБ е Институтът по социални дейности и практики (ИСДП).
Проектът ще бъде изпълнен в рамките на 14 месеца и ще обхваща периода февруари 2009 – април 2010. Основна задача на начинанието е да подкрепи развитието на гражданското общество в България чрез предотвратяване на трафика на жени и деца и осигуряване на човешките права на жертвите чрез праведлив процес. 
Проектът цели развитие на капацитета на професионалното сдружение на съдиите да насърчава спазването на човешките права и осигуряването на справедлив процес по дела срещу трафик на жени и деца. Други цели са уеднаквяване и укрепване на съдебната защита на жертви на трагик, усъвъренстване на законодотелните мерки за предотвратяване трафика на жени и деца както и да се подобри информационния обмен между публични и граждански структури за повишаване на обществената чувствителност отностно проблемите на трафика на жени и деца. 
Проектните дейности включват задълбочеби анализи на социалните аспекти на трафика на хора. Предвижда се детайлен правен анализ на нормативната уредба и съдебната практика. В основата на проекта залягат обучения на съдии по прилагане на законодателството срещу трафика на жени и деца и работата по съдебните дела с жертви на трафик. В последният проектен месец ще се проведене национална конференция, която да представи резултатите от проекта. 
Списък с очакваните резултати:
Методика на ефективното събиране, обработване и анализ на специализираната информация относно трафика на жени и деца (за последните 10 години), годна за многократно приложение и съобразена с нуждите на правораздаването.
Установяване на представите на жертвите на трафик и рисковите групи за явлението и за правораздаването в материята чрез дълбочинни преки интервюта (30) и непряко анкетиране чрез специализирани структури на гражданското общество (поне 20 попълнени въпросници).
Инкорпориране на гледната точка на жертвите и рисковите групи в информационния анализ.
Набор от аналитични текстове, представящи явлението трафик на хора с оглед нуждите на съдиите, обединени в Писмен доклад относно 1) вида, обема и информативността на събраната информация; 2) характеристики на трафика на жени и деца у нас като обществено явление; 3) тенденции на развитие на явлението и фактори, от които се влияе (до 30 стандартни страници).
Създаване на система от двустранни споразумения за обмен на информация и разпространяване и прилагане на интелектуалните продукти от между ССБ+ИСПД и публични и граждански структури, специализирани в превенция на трафика на хора (поне 10).
Правен анализ на действащата законова рамка и предложения за нейното усъвършенстване, обединени в Писмен доклад (до 30 страници), вкл установяване на зависимостта между развитието на явлението трафик на жени и деца у нас и развитието на законодателната уредба.
Изготвяне на методиката за оценка дейността на съда по дело срещу трафик на хора, годна за многократно използване от публични и граждански структури.
Изготвяне на писмен доклад (до 20 стандартни страници) за:
 
 • установяване и анализ на съществуващата съдебна практика по дела за трафик на хора (поне 50 дела)
 • очертаване на основните тенденции и слабости в съдебната практика
 • изработване на методи за усъвършенстване на съдебната практика  ( 100% покритие на откритите слабости ).

Създаване на специализиран модул за обучение на съдии при разглеждане на дела за трафик на жени и деца и работа с жертви на трафик в процеса на правораздаване, който ще може да се прилага от структури на гражданското общество и образователните държавни институции, специализирани в обучение на магистрати и юристи (напр. НИП, правни клиники, пр.).

Подготвяне и публикуване на изводите от проектните анализи в 3 статии за ежедневната преса и 1 в популярно правно издание (със среден обем по 10 000 знака).
Постигане на задълбочена информираност на целевата група на съдиите относно съществените за правоприлагането белези на общественото явление трафик на жени и деца ( 40 обучени съдии от всички апелативни райони, което представлява 10% от наказателните съдии в страната и над 70% от съдиите, разглеждащи дела за трафик на жени и деца и разпространяване на проектните продукти сред невключени в обученията съдии).
Запознаване на поне 40 наказателни съдии със специфични правни аспекти на трафика на жени и деца; с основните проблеми в съществуващата съдебна практика и с възможностите за прилагане на най-добри съдебни практики по дела за трафик на жени и деца;
Подобряване на професионалната компетентност на поне 40 наказателни съдии да осигуряват еднакво правоприлагане и справедлив процес (оценено чрез последващо анкетиране).
Подобряване на отношението към жертви на трафик по време на съдебния процес.
Стимулиране на участието на пострадали от трафик в процеса на доказване престъплението трафик на хора.
Стриктно спазване на човешките права при съдебни дела за трафик на жени и деца.
Подобряване и активизиране на сътрудничеството между структури на гражданското общество, специализирани в превенция на трафик, чрез въвличането на специализирани организации в разпростра-нението и усвояването на проектните продукти в дейността им.
Повишаване на обществената чувствителност към законодателните и правоприложните проблеми на трафика на жени и деца.
Публично обсъждане за подобряване на законодателството и правоприлагането при противодействие на трафик на жени и деца с участието на всички заинтересовани страни.
Подобряване на законовата рамка и съдебна практика по трафик на жени и деца.

 

 

Пълният текст на проекта може да изтеглите от   т  у   к

 

Резюме на проекта

Водещ проблем: Непоследователното развитие на съдебната реформа в България, което се дължи на недостатъчен реформен капацитет в съдебната власт и несъвършена нормативна уредба, вреди на обществения образ на съдиите. ССБ, който е потенциално важен източник на експертиза и опит, може да се включи по-активно в реформата, само след като засили вътешната си сплотеност и професионалната компетентност на своите членове и като укрепи своята мисия и стратегия.

Обща цел: Независима съдебна власт, която отговаря на международните правосъдни стандарти и се ползва с доверието и уважение на българските граждани.

Проектна цел: Укрепване на капацитета на ССБ да участва активно в съдебната реформа и в усъвършенстването и прилагането на законодателството и след края ня проекта чрез:

 1. преразглеждане на мисията и възприемане на най-ефективните и ефикасни организационни структури за осъществяването й;
 2. намаляване на зависимостта на Съюза от външна финансова помощ.

  Методи за постигането на проектната цел:

  • Активизиране на членовете чрез учредяване на специализирани комисии в помощ на УС и обезпечаването им с нужната мотивация, познания и умения;
  • По-пълноценно използване на натрупаната експертиза и опит у сродни организации от държавите-членки на ЕС или държави, съответно ориентирани към ЕС;
  • Разработване на стратегия за осигуряване на дейностите по осъществяване на мисията след 2010.

  Основни дейности

  • Разработване и прилагане на Стратегически план 2008-2010
  • Серия консултации с членовете на УС, РУС, секциите и редовите членове
  • Годишни срещи на Общото събрание за 2008 г., за 2009 г. и за 2010 г. Учредяване на комисии към УС и обучение на членовете им, планиране на дейностите им и изпълнение на плановете
  • Обучение в организационни умения на членовете на РУС и 60 обикновени членове
  • Международна работна среща за обмен на организационен опит (2009 г.)
  • Международна работна среща – workshop (организационно укрепване)
  • Международна работна среща – workshop (прилагане на мерки и стратегии)
  • Вътрешна оценка чрез структурирани дискусии по оценяване
  • проект - може да изтеглите от   т  у  к
  • анкета - може да я изтеглите от  т  у  к
  • въпросник - може да го изтеглите от  т у к

Продължителност: септември 2007 г. - март 2008 г.
Бюджет: 20 640 лв.
Изпълняваща организация: Съюз на съдиите в България, представляван от Нели Куцкова
Финансиран от: Програма MATРA/KAП на Холандското посолство

Резюме на проекта

Водещ проблем: Отрицателния обществен образ на съдебната власт в България е както добре известен факт, така и дълбоко непроучено явление, чиито произход, естество, фактори на влияние и съдържание не са изяснявани.

Обща цел: Установяване на степента, в която обществеността е осведомена за работата на съдебната власт и за случващото се в областите от обществен интерес, както и на обществения образ на съдебната власт от гледище на обикновения гражданин и професиите, свързани с правораздаването. Установяване на факторите с най-съществено влияние върху нагласите на обществеността и на степента, в която представителите на съдебната власт са готови да общуват с обществеността.

Проектна цел:

   - Установяване на степента на информираност относно съдебната система и областите на интерес за широката общественост;
   - Очертаване на образа на съдебната система, както от гледна точка на широката общественост, така и от гледна точка на работещите в самата система;
   - Изследване на факторите, които в най-голяма степен влияят върху мненията на широката общественост за съдебната система;
   - Устанояване на степента на ангажираност на магистратите за комуникация и представяне работата на съдебната система;
   - Изготвяне, въз основа на изследванията, на препоръки, които да послужат при промяна на етичните и професионални кодекси на магистратите и изграждане на механизми за публично представяне на тяхната дейност.


Основни дейности (постигнати резултати)


1. Провеждане на социологическо изследване на обществените нагласи и възприятия относно съдебната власт в България, което включва:

  -  Изследване сред представители на съдебната система - групови дискусии със съдии, прокурори и адвокати
  -  Изследване сред широка общественост: а) групови дискусии със страни по дела и граждани, нямали до момента досег със съдебната система; б) национално представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено сред 1145 пълнолетни българи по метода на пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица.
  -  Изследване посредством групова дискусия с журналисти, следящи работата на съдебната система

Изследванията са проведени в периода декември-март 2008 г.

2. Анализ и публично представяне на получените резултати

Изследването на Алфа Рисърч можете да видите  т у к  или в прикачения документ.

Продължителност: 2008 – 2009 г.
Бюджет: 131 119.63 лв.
Изпълняваща организация: Съюз на съдиите в България
Финансиран от: ЕС и бюджета на Република България по ,,Оперативна програма: Административен капацитет”

Резюме на проекта

Водещ проблем: Огромната мрежа от експерти, която ССБ обхваща, не се използва достатъчно поради: неукрепнала вътрешна организация; липса на добро взаимодействие със секциите; липса на модерни форми за поддържане на постоянна комуникация между членския състав. Съществен фактор за успешното функциониране на ССБ е достъпът до външно финансиране на неговите дейности. Като ключова потребност на гилдията ССБ откроява нуждата от задълбочено обсъждане, възприемане, разпространение и спазване на Правилата за професионална етика на съдиите в България. Новият ГПК, оценен положително от ЕК в контекста на реформите в съдебната система, според повечето съдии в България крие много неясни моменти и създава опасност от противоречиво тълкуване.

Обща цел: Укрепване капацитета на ССБ за формулиране и реализация на политики в партньорство с органите на съдебната власт и свързаните с нея институции.

Проектна цел:

   - Укрепване на институционалния капацитет на Съюза за организационно и функционално развитие;
   - Формиране на специфични знания и умения за подобряване диалога между Съюза и другите целеви групи по проекта - органи на съдебната власт и съдебна администрация
   - Създаване на устойчиви механизми в целевите групи за съвместно участие, мониторинг и контрол върху процесите на прилагане на политики в съдебната власт
   - Реализиране на ефективно сътрудничество между всички институционални субекти в съдебната власт.

Основни дейности

  1.  Укрепване на институционалния капацитет на ССБ. Изготвяне на комплексен анализ на: състоянието на организацията; мониторинг на организационните и функционални процеси и анализ на обучителните нужди; разработване на трудово-психологическа експертиза; формулиране на подходи за разширяване мрежата от членове на Съюза; определяне на ключовите насоки за ефективно подобряване работата на регионалните секции на ССБ; очертаване на институционалните и моделите за съвместна работа за изграждане на устойчиви институционални мрежи за сътрудничество. Изготвяне на програма за интензивен тренинг по „Трудово-психологически, организационни, ергономични и комуникативни проблеми на професионалната дейност на съдията – изисквания на работна среда, компетенции и умения”.
  2.  Обновяване на електронната страница на ССБ и стартиране на два онлайн форума
  3.  Укрепване капацитета на Етична комисия към ССБ. Разработване на Стратегия на комисията и анализ на нуждите на членовете на ССБ по професионална етика; Разработване и приемане на Механизъм за събиране, проверка и анализ на възникнали етични проблеми и казуси сред съдии. Подготовка на обучители по Етични правила за съдиите
  4. Разработване на предложения за промени в Методиката за оценка на работата на магистратите
  5. Дискусия на тема „Новият ГПК”

Mожете да изтеглите пректа от  т  у  к

 

05 Фев 2008

Чуй детето

Резюме на проекта

Водещ проблем: Действащите практики на разпитване/изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпления, създават условия за вторично травмиране на детето, като в същото време не благоприятстват изясняването на обективната истина чрез неговите показания.

Обща цел: Промяна на практиката за изслушване на деца, жертви на насилие или свидетели на престъпления в България, за се осигури защита на правата им и техния най-добър интерес.

Проектна цел:

   - Да се постигне в целевите институции в България осъзнаване на проблема „Разпитване и изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления”;
   - Да се постигне разбиране по отношение на условията и подхода, необходими при разпитването/изслушването на деца, за да се избегне допълнителното травмиране на детето-свидетел и да се гарантира защита на неговия най-добър интерес и права;
   - Да се приемат от участващите институции в пилотните градове норми на поведение при разпитването/изслушването на деца, които да гарантират правата на децата и най-добрия им интерес. Тези норми да се прилагат във всекидневната практика;
   - Да се създаде ефективна практика за разпитване/изслушване на деца в пилотните градове, която да гарантира защита на най-добрия интерес и права на детето и получаване на пълна и достоверна информация от него, за да се осъществи ефективно правосъдие.

Основни дейности

   1. Да се развие диалог между отговорните институции в пилотните градове по отношение на процедурите за изслушване на деца жертви на насилие или свидетели на престъпления и да се анализира съществуващата практика и нормативна уредба, за да се изведе характеристиката на проблема „Разпитване и изслушване на деца” и да се разработи план за неговото разрешаване;
   2. Да се развият професионалните знание и умения на специалистите участващи в разпитването и изслушването на деца затова как да се работи с деца жертви на насилие или свидетели на престъпления;
   3. Да се създаде специално оборудвана специализирана стая за изслушване на деца която да осигури подходящи условия за избягване в максимална степен на допълнителното травмиране на детето свидетел и гарантиране на неговия най-добър интерес;
  4.  Да се разработи оперативен механизъм за взаимодействие между институциите при разпитването/изслушването на деца, така че да се намали потребността от многократно разпитване на детето;
   5. Да се създаде адекватна и ефективна методология за разпитване/изслушване на детето свидетел, която да осигури гарантиране на неговите права и най-добър интерес и избягване на допълнителното му травмиране.

Можете да изтеглите пректа  от  т  у  к

Партниращи институции: ДАЗД, Бюро по труда – Плевен, ВУИ-Подем
Продължителност: 30 септември 2006 г. - 30 декември 2007 г.
Бюджет:  8 000
Партньори: Консорциум от: Дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода (Елена Йончева), Дружество ,,Помощ за деца в риск” (Костадинка Димитрова), Българска психиатрична асоциация (д-р Радослав Борисов), Българска асоциация по психотерапия и Дружество за личностово развитие и човешки общности – Плевен (Силвия Ненова). Партниращи институции: ДАЗД, Бюро по труда – Плевен, ВУИ-Подем
Финансиран от: Penal Reform International, чрез Фонд за превенция на престъпността ИГА
Водеща организация: Съюз на съдиите в България, представляван от Ива Пушкарова, изпълнителен директор, и Николай Методиев, координатор

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Водещ проблем: Липсата на стратегическа и последователна държавна политика по превенция на противообществените прояви на непълнолетните създава условия за маргинализиране на тази обществена група чрез втвърдяване на отрицателните й нагласи към обществото, неконкурентноспособност на законния трудов пазар и неспособност за упражняване и защита на собствените права.

Обща цел: Подобряване на равното отношение и човешкото достойнство на членове на уязвими групи, осъдени за извършено наказуемо деяние.

Проектна цел: Принос за социалната реинтеграция на деца между 15 - 18 години, настанени във възпитателно училище–интернат след напускането му и за подобряване на сътрудничеството между държавата и неправителствения сектор в правно-социалната сфера.

Основни дейности (постигнати резултати)

  1.  Изготвяне на диференцирана програма за социална реинтеграция и рехабилитация и на обучение по основи на правото за възпитаници на ВУИ на възраст 15-18 години, годна за многократно приложение;
  2. Провеждане на текущи обучения и консултации за подобряване на уменията на целевата група за междуличностното общуване и социалната реализация чрез подобряване на достъпа до информация и отворено взаимодействие с околните, основано на доверие;
  3.  Провеждане на текущи обучения и консултации за подобряване на социалното общуване и самореализация и ориентация на пазара на труда.
  4.  Провеждане на текущи обучения и консултации за изграждане на диференцирано познание за принципите на правовата държава, върховенството на закона и защитата на човешките права; развиване на доверие в правната система; насърчаване на самочувствието и съзнанието за правна защитеност; развиване на основни практически умения по активна правна защита и основни практически умения за достъп до необходима информация.
  5.  Изследване на ефективността и ефикасността на правната регулация в сферата на социалните услуги и социалната помощ.
  6.  Провеждане на публично обсъждане на резултатите от проекта (12.2007 г., София).


Проектът постави началото на дългосрочно сътрудничество на ССБ с партньорите от консорциума, ВУИ-Подем и ДАЗД в редица последващи дейности, които се изпълняват и в момента. В резултат на тези дейности ССБ бе поканен и участва в редица инициативи на неправителствения сектор, свързани с усъвършенстване на съдебната защита на правата на детето.

 

Можете да изтеглите проекта от  т  у  к

 

Страница 4 от 4