Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Проекти

На  22.11.2016г. ученици от 10 и 11 клас на СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Златица проведоха симулиран наказателен процес на тема "Обида във Фейсбук".  Помощ за провеждане на процеса оказаха съдия Атанас Атанасов и съдия Таня Маринова.

   

     

Процесът беше организиран в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

На 17 септември в гр. Варна ще се проведе работна среща, която ще протече при следната предварителна
 
ПРОГРАМА
 
1. Обобщение на извършените до момента дейности по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“
Иван Брегов, координатор на проекта    
2. Обсъждане на стратегическите насоки за развитие на ССБ в периода 2016 – 2019 г. в контекста на изготвянето на нов Стратегически план
Дискусия между членовете на ССБ
3. Правната рамка за функциониране на професионалните магистратски организации – дискусия за законодателната уредба в Холандия и България
Лектор: съдия Естер де Рой, член на управата на съда в Амстердам
4. Управлението на районния съд. Организация на съдебните служби
Лектор: съдия Галина Николова, Районен съд-Нови пазар, председател на съда в периода 1998 – 2015 г.
5. Административно управление на съдилищата. Ролята на управленския екип и общото събрание на съдиите. Холандският пример
Лектор: съдия Естер де Рой, член на управата на съда в Амстердам
6. Участието на съдиите в създаването на необходимата регулация за добро функциониране на съда. Примерът на Софийски градски съд   
Лектор: Десислава Попколева, заместник – председател на СГС
7. Инструменти за администрирането на дейността на съдилищата: Новото разпределение на делата по сложност. Персоналната норма за натовареност.
Лектор: съдия Екатерина Николова, Районен съд-Благоевград, председател на съда в периода 2010 – 2015 г.
8. Новите правомощия на общите събрания на съдиите съгласно последните изменения на Закона за съдебната власт
Лектор: Атанас Атанасов, Председател на УС на Съюза на съдиите в България
9. Участието на съдиите в управлението на съдебната власт. Съдебната реформа в Румъния – успешните стъпки през последните 10 години.
Лектор: Данилет Кристи, член на Върховния съвет на магистратите на Румъния
 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и е в изпълнение на  проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Министерство на външните работи на Кралство Холандия
На 22.06.2016 г.  бе проведен  симулиран наказателен процес с ученици от 10 и 11клас на СОУ "Васил Левски" гр. Нови Пазар на тема "Кражба".
Процесът, който се подготви със съдействието на адв. Георги Каменов, беше заключителна стъпка от активната работа с децата през цялата учебна година, проведена от Галина Иванова - съдия в Районен съд  Нови Пазар.
Преди провеждане на процеса в продължение на много срещи децата бяха запознавани с основни права и задължения, конституционни разпоредби на основните права и задължения на гражданите, организация на държавното управление, работа по превенция, запознаване с основни закони в областта на младежкото правосъдие. Основните теми, по които се дискутираше бяха  хулиганство (спортно, общо, дребно и по чл. 325 от НК), унищожаване и повреждане на чужди движими вещи, престъпления против собствеността, клевета, обида, детско насилие, домашно насилие, трафик на хора, проституция, запознаване с организацията на съдебната власт, органи на съдебната власт, запознаване с процесуалните закони, права и задължения на страните, работа на съда, прокуратурата и разследващите органи от МВР.
По повод Денят за превенция на детския труд - 12 юни,  учениците бяха запознати с трудовите им права. Беше обсъдена и темата за ранното сключване на бракове в някои общности, както и за последиците от това, бяха проведени разпитите по дело за престъпление по чл. 177 от НК. Срещите преминаваха с представяне на много нагледни материали.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
         
 
      
    На 15.06.2016 г. в Районен съд Разлог се проведоха симулирани съдебни процеси на тема "Наркотици и нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди" и "Нанасяне на тежка телесна повреда". Участваха ученици от осми клас на СОУ „Братя Каназиреви“, гр. Разлог.
    В рамките на проекта учениците сами избраха ролите,  в които ще участват и подготвиха представянето си с помощта на прокурор Костадин Чилев от Районна прокуратура - Разлог, съдия Румяна Запрянова и съдия Яна Димитрова от Районен съд - Разлог.
    Целта на процесите бе повишаване на информираността на децата за ролята на съда при формиране на представата им за справедливост и запознаване с работата на съда, прокуратурата и разследващите органи.
 
Процесите се организираха от Съюза на съдиите в България и се проведоха по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
     
 
      

На 8 юни 2016 г. Съюзът на съдиите в България, съвместно със Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд, организира обучение на съдебни заседатели. Обучението се проведе в Конфрентната зала на Съдебната палата и на него бяха разгледани следните въпроси:

1.    Правна уредба на института на съдебните заседатели
2.    Организация на дейността на съдебните заседатели в Софийски градски съд
3.    Права и задължения на съдебните заседатели. Етични въпроси
4.    Основни понятия и принципи на наказателния процес
5.    Основни понятия и принципи на материалното наказателно право

Участие в обучението взеха съдии от Наказателно отделение на Софийски градски съд, представители на Националния институт на правосъдието и Българския институт за правни инициативи и 32 съдебни заседатели.

Обучението се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

  

  

На 26 май 2016 г. в Съдебната палата в София се проведе симулиран наказателен процес с предметна тема "Изнудване" с участието на 34 деца от 5 и 6 клас на 139 ОУ „Захарий Круша" гр.София.
На събитието присъстваха родители, учители и деца от 139 ОУ, съдии и представители на Съюза на съдиите в България.
Темата на процеса бе избрана от децата, като те се бяха организирали на отбори, представляващи участниците в процеса – подсъдим, граждански ищец, прокуратура, адвокати, свидетели и, разбира се, импровизирния съд. Учениците адекватно определиха размера на наказанието, отчитайки смекчаващите вината обстоятелства, съзнавайки че при неправилно поведение следва да се наложи наказание, но то не трябва да цели унижение и страдание, а поправяне на наказания.
Активно с децата работиха съдиите Весислава Иванова, Таня Маринова, Калина Анастасова, Андрей Ангелов, Атанас Атанасов.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
    
 
    
 
     
 
    На 16.05.2016 г. в сградата на РС Разград се проведе симулиран детски процес по приказката „Вълкът и седемте козлета“ с участието на учениците от четвърти клас на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Разград. Същият беше реализиран по методиката на Съюза на съдиите в България съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.     
    Процесът беше предшестван от няколко срещи на децата със съдия Нели Генчева и адв. Ивелина Игнатова – юрист на МКБППМН, в които говориха за свободата, за правилата и тяхното нарушаване, за наказанията и защо те се налагат. Учениците научиха каква е задачата на съда, с какво се занимава прокуратурата, какво правят адвокатите и полицаите.
   В рамките на подготовката за процеса юристите работиха отделно с различните групи – „прокурори“, „подсъдим“ и адвокатите му, „пострадали“ и адвокатите им, съдебен състав. Тази подготовка в най-общи линии съвпадаше с подготовката за истинско дело, при което не знаеш какво ще кажат свидетелите и какви тези ще защитават другите страни. Децата подготвиха своите тези, измислиха какви доказателства да представят и какви въпроси да зададат на свидетелите.
    При посещението в съдебната зала те вече не бяха плахи и неуверени. Прокурорите и адвокатите смело защитаваха тезите си и се опитваха да объркат свидетелите или да узнаят от тях повече, а  свидетелите много артистично влязоха в роля и разказаха за случката от приказката, като не забравяха, че трябва да кажат истината. Председателят на състава умело поддържаше реда в залата, а всички съдии единодушно наложиха наказание на Вълчо Вълчев - две години затвор в зоологическата градина в гр.Разград и девет месеца общественополезен труд - да почиства гората, както и да заплати по 700 лв. на всяко от шестте погълнати от него козлета.
   Като спомен за своето участие, всяко дете получи грамота и книжка от Съюза на съдиите в България.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

График на планирани срещи и симулирани наказателни процеси с деца за м. май и м. юни 2016 година

 Дата  Училище/град Клас     Съдия
05.05.16 СОУ "Васил Левски, Нови Пазар 11 Галина Иванова
09.05.16 СОУ "Васил Левски, Нови Пазар 6 Галина Иванова
10.05.16 ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца 10 Вероника Бозова
11.05.16 ПМГ "Акад. Иван Ценов", Враца 11 Вероника Бозова
11.05.16 139 ОУ "Захари Круша", София 6 Весислава Иванова
16.05.16 ОУ "Н.Й.Вапцаров", Разград 4 Нели Генчева
  Процес "Вълкът и седемте козлета"    
17.05.16 139 ОУ "Захарий Круша", София 5 Таня Маринова
26.05.16 139 ОУ "Захарий Круша", София 5,6 Весислава Иванова
  Процес "Изнудване"    Таня Маринова
  СОУ "Васил Левски", Нови Пазар   Галина Иванова
  Подготовка на процес "Кражба"    
  СОУ "Иван Вазов", Варна 5,6 Ивелина Владова
  СОУ "Стоян Михайловски", Варна 3 Деница Славова
  СОУ "Стоян Михайловски", Варна 4 Мартин Стаматов
 09.06.16 ОУ "Бойчо Русев", с. Преславен 7,8 Ива Стефанова
15.06.16 СОУ "Братя Каназиреви", Разлог 8 Яна Димитрова
  Процес "Наркотици и нанасяне на телесна    
  повреда по хулигански подбуди    
15.06.16 СОУ "Братя Каназиреви", Разлог 8 Яна Димитрова
  Процес "Нанасяне на тежка телесна повреда"    

 

 

Страница 2 от 4