Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Събрания

На проведеното на 10-11 ноември 2018г. в гр. София годишно Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България беше избран нов Управителен съвет в следния състав:


Председател на УС - КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия
Изпълнителен секретар - ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА, съдия във Върховния административен съд
ВЕРОНИКА БОЗОВА, съдия в районен съд Враца
ЕМИЛ ДЕЧЕВ - съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия
ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ - съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия
КРАСИМИР МАЗГАЛОВ - съдия в Софийския градски съд, Гражданска колегия
ПЕТКО ПЕТКОВ - съдия в Софийския районен съд, Наказатална колегия

 За членове на Контролния съвет бяха избрани:

ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА - съдия в районен съд Луковит
РАЙНА МАРТИНОВА - съдия в Софийския градски съд
ЦВЕТОМИРА ВЕЛЧЕВА - съдия в районен съд Ловеч


Общото събрание единодушно прие следната  Декларация

 

     На 3-4 ноември в гр. Пловдив беше проведено годишното Общо събрание на Съюза на съдиите в България. На събранието беше представен и одобрен отчетът на Управителния съвет за дейността на организацията в периода м. октомври 2016 г. - м. ноември 2017 г.; беше изразена подкрепа към заявените приоритети от УС през следващия годишен период да продължи отстояването на необходимостта да бъдат спазени международните стандарти за независимост на съдебната власт, чрез устройство на Съдийската колегия на ВСС, в което съдиите, избрани от съдии да имат мнозинство; активно да се реагира на злонамерени медийни публикации, засягащи отделни съдии и правосъдието, както и на опити за въздействие от страна на политически фигури и представители на другите власти; да се защитават професионалните права на българските съдии, независимо от това, дали членуват в организацията. Одобрение получи и заявеното намерение от УС за сътрудничество с новия състав на ВСС в рамките на предвидения в ЗСВ Съвет за партньорство.
     Беше отчетен негативният ефект на промените в ЗСВ, изискващи деклариране на членство в магистратски професионални организации и въведената забрана в тях да членуват напуснали системата съдии, които не упражняват друга юридическа професия. В периода 10 август – 14 септември ССБ напуснаха 109 съдии и отделно беше прекратено членството на 30 пенсионирани съдии и такива бивши наши колеги, които са напуснали съдебната система и не упражняват друга юридическа професия. Към 18.10.2017г. общият брой членове, съгласно базата данни на ССБ е 766 съдии.
     Пред Общото събрание бяха представени данни от текущото обобщение, извършвано от екипа на ССБ на публикуваните на интернет страницата на ВСС декларации по чл. 195а от ЗСВ. Съобразно тези междинни данни, към 2.11.2017 г., съгласно публикуваните на интернет страницата на ВСС 1300 декларации, 300 съдии са декларирали членство в Съюза на съдиите в България, 100 съдии - членство в Българската съдийска асоциация и 142 в Асоциацията на българските административни съдии. Отговор на въпроса колко от всички 2238 български съдии са декларирали членство в организацията ни може да се даде едва след публикуване на всички подадени декларации, което към настоящия момент все още не е факт. Остават да бъдат публикувани още 938 декларации.
     По негова молба, мотивирана с лични причини, от състава на Управителния съвет беше освободен съдията от Пловдивския районен съд Живко Желев и на негово място за член на УС на ССБ беше избран съдия Николай Борисов от Районен съд гр. Разград.

 

  

През изминалите петък и събота се проведе 19-тото по ред Общо събрание на Съюза.
Отново това бе средищно за общността събитие, на което имахме възможност да се срещнем с колегите от цялата страна като сред нас имаше и новоприсъединили се съдии. Ползваме възможността да им благодарим за позицията!
По дневния ред можем да откроим следното:
1.    ОС прие отчета на УС за изминалата година. Беше предложено от страна на Контролния съвет, с цел по-силна прозрачност при вземането на решения от страна управителния орган,  да се публикуват всички протоколи от заседания на УС. След дискусията и предвид необходимостта от вземането на почти ежедневни решения бе прието достъпни да бъдат протоколите, които пораждат правни и финансови последици за организацията.
2.    Бяха предложени две кандидатури за нов член на УС – на Стою Згуров и Емил Дечев. ОС избра Емил Дечев от СГС  и потвърди отговорността на Стою Згуров като член на Контролния съвет.
3.    Приетите промени в уставата на ССБ касаят:
- административния адрес на организацията – вече няма да бъде елемент от съдържанието на устава;
- Освен на английски език за международно утвърдено наименование на ССБ бе прието Bulgarian Judges Association;
- Неявяването на две поредни заседания на ОС не е основание за прекратяване на членството.
С това се изчерпаха организационните въпроси.
Професионалните дискусии в неформална обстанока бяха предшествани от две изчерпателни презентации относно нормата за натовареност. За това благодарим на Катя Николова от РС-Благоевград и на Калин Калпакчиев.
В събота имахме възможност да слушаме  Ричард Гейбриъл, съдия във Върховния съд на Колорадо по темата за  оценката на съда от потребители на съда и други юридически професии както и социолога Живко Георгиев относно резултатите от проведеното в 5 районни съдилища социологическо изследване на тема „Районните съдилища в контекста на местната общност“
До нови срещи на някое от предстоящите събития на ССБ, за които скоро ще Ви уведомим!
 
Отчет на УС на ССБ за 2016 г.
 
    
 

На 13-14.11.2015 г. се проведе годишното Общо събрание на Съюза на съдиите в България.

Гости на събранието бяха г-н Лозан Панов - председател на ВКС, г-н Христо Иванов - министър на правосъдието,  г-н Димитър Гочев - заместник-председател на СЮБ, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Драгомир Йорданов - директор на НИП.

На Общо събрание  беше избран нов Управителен съвет. Както е известно, съгласно Устава на ССБ, нов УС се избира на всеки 3 години. Избраните членове на УС избират измежду тях си председател. Никой няма право да е член на УС повече от 2 поредни мандата.
На Общото събрание бяха номинирани 12 колеги. Тези 7 от тях, които получиха най-много гласове, станаха членове на УС, следващите трима - на Контролния съвет. По всеобщо мнение на участниците, изборите бяха честни и демократични.
Беше взето и решение, да се закрие длъжността "изпълнителен директор" на ССБ.

Съставът на Управителния съвет е:

Председател на УС -  АТАНАС АТАНАСОВ, съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия
Изпълнителен секретар – ВЕСИСЛАВА ИВАНОВА, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия
ИВАН ГЕОРГИЕВ – съдия в Софийския районен съд, Гражданска колегия – нов говорител на ССБ
ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ – съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия
ЖИВКО ЖЕЛЕВ – съдия в районен съд Стара Загора, Гражданска колегия
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ – съдия във Върховния административен съд
СТОЯН МАДИН – съдия в Софийския районен съд, Наказателна колегия

Съставът на Контролния съвет е:

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА – съдия във Върховния административен съд
ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА – съдия в районен съд Луковит
СТОЮ ЗГУРОВ – съдия в районен съд Смолян

Публикуваме следните отчетни документи:

Отчетен доклад на УС на ССБ за дейността през 2015 г. и за тригодишния период 2013-2015 г.;

Финансов отчет за 2015 г.;

Доклад на Контролния съвет на ССБ за 2015 г.

 


На 31 октомври и 1 ноември 2014 г. в  гр. Пловдив се проведе годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2014 г.
 
Гости на събранието бяха проф. Лазар Груев - Председател на ВКС, Н.Пр. Том ван Оорсхот - посланик на Кралство Нидерландия в България, г-н Христо Иванов - Министър на правосъдието,  адв. Валентин Брайков - член на Борда на директорите на Фондация Америка за България, г-н Ленко Ленков - Програмен директор "Гражданско общество и демократични институции" във Фондация Америка за България, г-н Драгомир Йорданов - Директор на НИП, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Десислав Данов - БИПИ, г-жа Иванка Иванова - Директор на правната програма на Институт Отворено общество, г-н Георги Милков - Център на НПО Разград.
 
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС на ССБ за изминалия период - Таня Маринова - Председател на УС на ССБ;

2. Доклад на Контролния съвет - Николай Гунчев - Председател на КС на ССБ;

3. Приемане на отчета на УС и освобождаването му от отговорност.

По нейна молба със заявени лични и семейни причини Управителният съвет освободи Таня Маринова като председател. На нейно място за председател беше избран Борислав Белазелков - съдия от ВКС. Таня Маринова остава член на УС.
Заради възникнала несъвместимост поради назначаването му за заместник-министър на правосъдието и по негова молба Общото събрание освободи Петко Петков като член на УС.

4. Организационни въпроси.

5. Представяне на дейностите по разработване на юридическата дисциплина „Устройство и организация на съдебната власт", която обхваща всички въпроси за юридическия статус на съдията, правоотношението,  за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната му компетентност за служебния му статут, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му; създаване на електронен сайт с библиотека, която включва всички устройствени и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, важни съдебни решения на национални, чуждестранни и международни съдилища, международноправи актове и научни разбработки за статуса на съдиите и независимостта на съдебната власт -  от съдия Мирослава Тодорова и  Калин Калпакчиев - член на ВСС

6. Представяне на холандския модел за обществена оценка качеството на управление на съдилищата – конституиране, правомощия и дейност на комисиите за външна инспекция на съдилищата
Лектор: г-жа Лизет ван Берген - съдия в Апелативен съд Амстердам и ръководител на проекта за външни инспекции на съдилищата

7. Второ направление на дейността за измерване на натовареността – холандската методология за определяне цената на правосъдието и очертаване на съдебната карта
Лектор: г-н Клейн Схипхорст – член на Съвета на съдебната власт в Кралство Нидерландия

8. Новата международночастноправна уредба на гражданските и търговските дела в сила от 10.01.2015 г.  – представяне на основните промени по Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Брюксел Iа)
Лектор: д-р Боряна Мусева, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски"; адвокат към Софийска адвокатска колегия


  

  

  

На 25 и 26 октомври 2013 г. в хотел Тримонциум гр. Пловдив се проведе годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2013 г.
 
Гости на събранието бяха г-жа Зинаида Златанова - Министър на правосъдието, проф. Лазар Груев - председател на ВКС, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Ленко Ленков – Фондация Америка за България.
 
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на УС на ССБ за изминалия период - Таня Маринова - Председател на УС на ССБ;
2. Доклад на Контролния съвет - Николай Гунчев - Председател на КС на ССБ;
3. Обсъждане и приемане на Стратегическия план за 2014-2016г.
 
Всички отчети можете да прочетете в прикачените документи.
 
Лекции
 
1. "Практически въпроси при провеждане на емпирично изследване за тежестта на делата"
Лектори: Калин Калпакчиев (ВСС), Лилия Станкова и Живко Георгиев;
 
2. 2 алтернативни панела за наказателни и граждански съдии на тема "Обзор на тълкувателната практика на ВКС  през последната година".
Лектори: Павлина Панова (зам. председател на ВКС и председател на Наказателната му колегия) и Борислав Белазелков (съдия във ВКС);
 
3. "Отстояване независимостта на съдебната власт – предпазване от външни и вътрешни влияния върху съдиите" и
"Повишаване членската активност на професионалната съдийска организация"
Лектори: съдия Ейми Нектъм (Съд за непълнолетни, Бостън) и съдия Джоан Ирион (Апелативен съд, Калифорния);
 
4. "Предизвикателствата пред националния съдия при прилагане правото на Европейския съюз"
Лектор: Иван Стойнев
 
 
 
 
 
 
 
На 23-24.11.2012 г. се проведе годишното Общо събрание на ССБ, което беше и отчетно-изборно поради изтичане на тригодишния мандат на досегашния УС.
 
Досегашният председател на УС Мирослава Тодорова, която беше номинирана за нов мандат, оттегли кандидатурата си, като призова в новия УС да влязат нови лица, за да се покаже значителният човешки ресурс на съдийското съсловие, да се разшири представителството на съдиите в управителния орган и да се включат съдии от различни съдилища и съдебни райони. 
 
Общото събрание прие да разшири УС, като увеличи числеността му от 7 на 9 членове. 
Беше взето решение с единодушие досегашният председател М. Тодорова да продължи да работи за организацията под форма, избрана от новия УС. С това решение Общото събрание изрази одобрение и висока оценка на досегашната дейност на съюза.
 
В новият УС бяха избрани съдиите Атанас Атанасов - СГС, Борислав Белазелков - ВКС, Екатерина Николова - Районен съд - гр. Благоевград, Иван Ранчев - Апелативен съд - гр. Пловдив, Милена Златкова - ВАС, Мими Фурнаджиева - ВКС, Петко Петков - Районен съд - гр. София, Станислав Цветков - Районен съд - гр. Севлиево, Таня Радуловска-Маринова - Районен съд - гр. София. 
За първи път в УС на ССБ бяха избрани съдии от Пловдив и ВАС. 
 
УС избра за свой председател - съдия Таня Радуловска-Маринова. За първи път председател на УС на ССБ е районен съдия. За осигуряване на приемственост в управлението на ССБ за изпълнителен секретар на УС беше избран съдията от ВКС Борислав Белазелков, единственият член и на предишния УС. 
 
Мирослава Тодорова беше избрана от УС за изпълнителен директор - позиция на доброволни начала, която цели организационно укрепване на ССБ. 
 
Беше разширен членският състав и на постоянните комисии на ССБ със съдии, които се включват за първи път. 
За новия Управителен съвет ще бъде уведомена Международната асоциация на съдиите, чийто пълноправен член е ССБ. 
 
Една от основните теми, поставени за обсъждане, беше темата за преодоляването на проблема с неравномерната натовареност на съдиите, за изработване на критерии за оценяване на натоварването и дефиниране на разумната норма за натовареност на отделния съдия, представена от Калин Калпакчиев, член на ВСС.
 
 
 
 ,       
 
 
        
 

 

На 27 януари 2012 г. в хотел Тримонциум гр. Пловдив се проведе годишното общо събрание на Съюза на съдиите в България за 2011 г.
 
Гости насъбранието бяха проф. Лазар Груев, председател на ВКС, съдия Стефка Стоева – КС, съдия Румен Ненков – КС, Гергана Мутафова – зам.председател на Асоциацията на прокурорите в България, Владимир Първанов – зам.председател на Асоциация на административните съдии, Ленко Ленков – Фондация Америка за България.
 
Събранието премина при следния ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Отчетен доклад за дейността на ССБ за 2011 г.
 
2. Доклад на Контролния Съвет
 
 
3. Отчет на Правно-етичната комисия.
 
4. Изложение на предложения за изменения в Закона за съдебната власт
 
 5. Дискусия