Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Съюзът на съдиите в България организира среща на съвипускниците от НИП - випуски 2005 и 2006. 
Срещата ще се проведе на 14-16/декември/2012г. в гр. Банкя. 

Координатори на срещата са Таня Маринова и Петко Петков - за випуск 2005 и Деница Славова и Райна Мартинова - за випуск 2006. 

Моля до 31.10.12 г. да потвърдите Вашето участие на координаторите на срещата или на Юлия Стоянова - административен секретар на ССБ - тел. 0879686841.

Уважаеми колеги, 
Събранието ще се проведе в Пловдив на 23-24 ноември 2012г.
Регистрация за участие в събранието online (през сайта на Съюза) - от 15.10.12 до 15.11.12г.

Председателят на РС Сандански Димитър Узунов е избран в новия състав на ВСС. 
Това е едно много добро попълнение на Съвета с един страхотен колега, успешен ръководител на съд и мениджър, смел, принципен и достоен човек! 
УСПЕХ!!!

Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Въведение от г-жа Джейн Хауел - директор на Комисията за оценка работата на съдиите в Колорадо и дискусия относно критериите за атестиране на магистрати.
2. Обсъждане от чл. 192. 

Участие в заседанието от страна на ССБ взе съдия Владимир Вълков.
Предлагаме ви неговото резюме от срещата:

Колеги, на днешната работна среща в Министерство на правосъдието бяха разгледани обобщени и обсъждани вече въпроси, касаещи законодателна промяна в рамките на текстове 193-237 ЗСВ с изключение на проблематиката по атестирането. Заместник министър Вълкова насрочи следващата среща конкретно за обсъждане на този въпрос. 

Мнозинството от присъстващите на заседанието прие, че нормата на чл. 34 ЗСВ се явява достатъчна при обосновка решението на ВСС при избор на административен ръководител. Застъпеното становище за необходима промяна беше подплатено с предложение изслушването да е етап от събирането на информация за всеки от кандидатите и като такъв да бъде включен в изготвен от Комисията по предложенията и атестирането обобщен профил на кандидата. Не чух принципни възражения, но останах с усещането, че не се възприема като работещ вариант. 

По съображения за фактическа невъзможност да бъдат организирани конкурси мнозинството на работната група е за запазване на предвидените понастоящем срокове за огласяване на кандидатите за административни ръководители с оглед събиране на информация. 

Беше поставен въпросът за регламентиране на правилата за преместване при закриване на органи на съдебна власт като работната група се обедини около необходимостта да се съблюдава конкурсното начало, но, предвид спецификата на случая, ВСС да утвърди и огласи специфични правила. 

Амбицията на заместник-министър Вълкова е общественото обсъждане на възприетия от работната група вариант на промени да започне началото на октомври – 8.10.2012 г. беше дадена като напълно възможна дата за въпроса с електронното правосъдие. Министерството планира да огласи и дадените и обсъдени други предложения, които не са срещнали подкрепа на преобладаващата част от работната група. 

Следващата среща на работната група е насрочена за 25.09.2012 г.

Изложба „Европа – древна и модерна, възторжена и магична” 

/ЕВРОПЕЙСКИ ПРИКАЗКИ И ЛЕГЕНДИ/ 

МОТО: РЕАЛНИ МЕСТА, ВЪОБРАЖАЕМИ ГЕРОИ, НЕПРЕХОДНИ ЦЕННОСТИ 

На 17 септември - денят на София, от 17.00 часа в сградата на бившата Общинска минерална баня, беше открита изложбата „Европа – древна и модерна, възторжена и магична” (Европейски приказки и легенди). Изложбата се организира в подкрепа на кандидатурата на София за културна столица на Европа 2019г. и е под егидата на Столична община. Посветена е на 150-годишнината от рождението на големия български учен, фолклорист, просветител и държавник – проф.Иван Шишманов, който е от първите радетели за обединена Европа и основател на много културни институции в страната. 
В 22 цветни фотографски платна с размери 80х120см, творчески са пресъздадени известни приказки и легенди на европейските народи. 

Сценарист, режисьор и продуцент на изложбата е Александър Георгиев, а фотограф е Рад Димитров, който през 2008г. получава награда на списание „Нешънъл джеографик” за снимката си „Когато тишината беше оглушителна” със заснежените оръдия на Шипка. 
Премиерното представяне на изложбата се състоя за Деня на Европа – 09.05.2012г. с подкрепата на Община Стара Загора, а в периода 24.07.2012г. – 04.08.2012г. тя беше експонирана в Центъра на Стария Несебър. 

Във фотографиите Обединена Европа е представена като място с непреходна привлекателност, основана на присъщите за народите й ценности – взаимно уважение, толерантност, общо преодоляване на трудностите въпреки изпитанията – в името на вечната вяра в доброто. България, като част от Стария континент, е представена като люлка на европейския дух на взаимопомощ и хранилище на нематериалното културно наследство на европейските народи. 

Изложбата е открита от 17.09.12 до 05.10.12 


 

 

 

Уважаеми колеги, 
Florence School of Regulations (FSR) за трети път организира обучение за граждански съдии от страните-членки на ЕС по въпроси на конкурентното право. 
Обучението се финансира от Европейската комисия и покрива разходите по транспорт и настаняване във Флоренция, Италия. 

Краен срок за кандидатстване: 01 декември 2012г. 

Можете да кандидатствате on line на следния адрес: 

http://www.rscas.org/application/?p=apply&appl=fsrEntrance2013 

Повече информация за условията за кандидатстване можете да намерите в рубриката "Проекти".

След като ВСС не предприе никакви адекватни действия през мандата си за намиране и утвърждаване на национални критерии и стандарти за натовареност на магистратите, с каквито именно могат да се индикират и обезпечат равномерни условия на труд на съдиите и съразмерна натовареност на същите по съдебни региони, Съюзът на съдиите в България организира втора работна среща по тази тема , която се състоя в Рибарица в периода 13-15.07.2012г. и бе финансирана по Проект на ССБ с Фондация"Америка за България". 

На срещата присъстваха младши съдии, районни съдии, съдии от окръжно и апелативно ниво в различните съдебни райони на страната, административни и касационни съдии и експерти по темата от БИПИ. Съдиите анализираха различните модели за измерване на натовареността на магистратите в САЩ и в редица европейски държави /Холандия, Финландия, Италия, Испания, Германия, Англия и Уелс /, като се обединиха около становището, че спецификата на съдебната система на България, налага обединяването на поне два различни модела от практиката за измерване на натовареността в работата на магистратите ни. Като основни и отправни измерители за натовареността бяха откроени количеството и сложността на разпределените на случаен принцип дела, както и времевите стандарти, обичайно необходими за администрирането, управлението, разглеждането и приключването на едно съдебно дело, в зависимост от неговата материя, в периода от образуването му, до окончателното му приключване. 

Съдиите се запознаха и с добри практики в страната на съдилища, които до момента сами са търсили и намерили организационни начини за въвеждане на обективни измерители за натовареност и обезпечаване на равни условия и съразмерност в натовареността, които практики също ще бъдат използувани като изходна база и отправна точка в открояването на национални стандарти и критерии за измерване на натовареността. 

След пресконференцията си в София, Председателят на ССБ, съдия Мирослава Тодорова, също се включи в работната среща на колегите си. 

Следващата работна среща по темата ще бъде проведена през септември 2012г., а до тогава съдиите ще участват в проучване на времевите стандарти, обичайно необходими за разглеждането на съдебните дела в различните материи и нива на съдебната система. Резултатите от тези проучвания ще бъдат обобщени с помощта на експерти и статистици. 

Приканваме всички колеги в страната, които желаят да се включат в тази инциатива на ССБ и да подпомогнат разработването вътре в системата и утвърждаването на национални стандарти за измерване на натовареността на магистратите, да участват в следващата работна среща, както и в анкетирането по съдилища за установяване на обичайните времеви стандарти при разглеждането на различните по вид съдебни дела.

На 13-15.07.2012г. в Рибарица ще се проведе работна среща на съдиите, организирана от ССБ, във връзка с разработването на критерии за натовареност на магистратите и промени на ЗСВ в тази насока. На срещата ще присъстват съдии от всички нива на съдебната система и от различните географски съдебни райони на страната, за да се обезпечи широка дискусия и обмен на становища по темата.

Страница 19 от 22