Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Уважаеми колеги, 
Уведомяваме ви, че годишното Общо събрание на Съюза на съдиите в България ще бъде проведено през втората половина на месец януари 2012 г. Причините за отлагането му са следните: 
1. В момента и до началото на следващата година ще протичат конкурси за назначаване и преназначаване на съдии. Голяма част от членовете на ССБ са ангажирани в тези конкурси – както като кандидати, така и като членове на комисии. 
2. През месец октомври УС на ССБ кандидатства с проект за чуждестранно финансиране на дейността на съюза за следващите три години. Проектът включва провеждане на 9 кръгли маси по актуални проблеми на правораздаването, издаване на електронен бюлетин, 3 конференции на младите съдии, завършили обучението си в НИП, 3 годишни общи събрания. Очаква се резултатите от кандидатстването да станат известни в началото на декември. Идеята на Управителния съвет е, ако проектът бъде одобрен, конкретните дейности да бъдат широко обсъдени на Общото събрание и в реализирането му да се включат възможно най-голям брой членове. 
За точната дата на Общото събрание членовете на ССБ ще бъдат своевременно уведомени. 
От Комуникационната комисия

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТА "ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ НА ССБ" ПО ПРОГРАМА МАТРА 
27-28.05.2011 г. 

На 27.05-28.05.2011г. в Съдебната палата на гр.София се проведе заключителната конференция по Проекта "Организационно укрепване на ССБ" на Програма МАТРА. 
На конференцията бяха поканени партньорите на Съюза през 3-годишният период на изпълнение на Проекта и бяха направени мултимедийни презентации на реализираните дейности и постигнати резултати за ССБ от този проект.
Конференцията продължи през съботния ден със заседания на комисиите и управителните органи на Съюза и партньорите му. 
Програмата на конференцията можете да видите тук 

За времето от 19 до 21 октомври 2010г. в Ереван, Република Армения се проведе пленарна среща на Консултативния съвет на европейските прокурори към Съвета на Европа – с участието на представител и на Прокуратурата на Република България. Основна тема в дневния ред бе приемането на становище на Съвета относно ролята на прокуратурата в правораздаването спрямо непълнолетни лица. Обсъжданият негов проект бе съставен от работна група на Консултативния съвет на европейските прокурори към Съвета на Европа (ССРЕ), определена на предходна пленарна среща. 
Крайният вариант на становището бе изработен и структуриран съобразно резултата от дискусиите. По идея, подкрепена от всички участници в срещата, окончателният документ на Консултативния съвет, приет след подробни обсъждания на 20.10.2010г., бе наречен Ереванска декларация в чест на домакините. Предстои представянето на документа на Комитета на министрите на Съвета на Европа с предложение за приемане на препоръка въз основа на него. 
Предлагаме Ви за запознаване неофициален превод от английски език на окончателния вариант на становище №5 на Консултативния съвет на европейските прокурори към Съвета на Европа – ССРЕ (2010)1 PROV4 от 20.10.2010г. (Ереванска декларация), относно ролята на прокуратурата в правораздаването спрямо непълнолетни лица. 
Превода и оригиналния текст на декларацията можете да видите тук . 

На 28.04.2011 г. (четвъртък) от 11.00 часа ще се проведе среща на съдиите от Варна с делегация на Съюза на съдиите в България в състав: Мирослава Тодорова (Председател на ССБ), Капка Костова (учредител и първи Председател на ССБ), д-р Ива Пушкарова (изпълнителен директор), Иво Емануилов (административен секретар) и Снежана Тодорова (счетоводител). На срещата ще бъдат представени актуалните политики и инициативи на Съюза на съдиите и действащият от началото на годината тригодишен Стратегически план, включително целите и публичният образ на Съюза, планираните дейности за повишаване на професионалната квалификация, дейностите за защита на независимостта на съда и др. Ще бъде представена базата данни на членовете и вътрешният форум на интернет-страницата на ССБ, които позволяват професионални дискусии и обмен на професионална информация в реално време в защитена професионална среда. Целта на събитието е да приобщи членовете от Варна към дейността на Съюза, като зачете техните идеи, професионални потребности и интереси. По време на срещата може да бъде заплатен и членският внос за 2011 г. Съдите, които желаят да станат членове на ССБ, могат да попълнят електронна форма за членство на електронен адрес: http://www.judgesbg.org/?m=49.

Открита е нова процедура по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), насочена към потенциалните бенефициенти от съдебната система. Проектни предложения по нея могат да подават: 
• Районни съдилища 
• Окръжни съдилища 
• Административни съдилища 
• Военни съдилища 
• Апелативни съдилища. 
Целта на процедурата е подобряване на процеса по управление на човешките ресурси в съдилищата, както и повишаване на квалификацията на съдии, съдебни помощници, административни ръководители и съдебни администратори. Общата стойност на процедурата е 5 млн. лв. Минималният праг за кандидатстване е 100 000 лв., максимален праг – няма. Срокът за изпълнение на проектите е 18 месеца. 
Това е първата процедура за конкурентен подбор на проекти на съдебната система от 2009 г. насам. 
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 29.04.2011 г., 17.30 часа. 
Въпроси могат да се задават до 8.04.2011 г. чрез форума в официалния сайт на програмата www.opac.government.bg, по електронна поща на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и по факс: 02/9859 55 02. Срокът за отговор от страна на УО е до 18.04.2011 г. 
Пълният набор документи и Насоките за кандидатстване може да намерите в сайта на ОПАК: www.opac.government.bg, както и в Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС: www.eufunds.bg. 
Общо три информационни дни по процедура „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси” (подприоритет 2.4) по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) ще се проведат в градовете София, Варна и Пловдив. 
По време на събитията присъстващите ще бъдат запознати с начините за кандидатстване по откритата процедура. Експертите от Управляващия орган на ОПАК ще представят Насоките и Формуляра за кандидатстване, както и бюджета и допустимите разходи. Присъстващите на форума ще бъдат запознати и с най-често допусканите грешки при кандидатстване с проектни предложения по ОПАК. 
Информационната кампания ще премине при следния график: 
5 април 2011 г. 10:00 – 14:00 ч. Варна Зала 1, Административен съд – гр. Варна (ул. „Н. Вапцаров” № 3А) 
6 април 2011 г. 11:00 – 13:00 ч. Пловдив Зала 1, Апелативен съд – гр. Пловдив (бул. „6-ти септември” № 168) 
7 април 2011 г. 10:00 – 14:00 ч. София Конферентна зала, Софийски окръжен съд (бул. „Витоша” № 2)

На 28-31 март 2011 г. делегация на Съюза на съдиите в България гостува на Съюза на съдебната власт на Нидерландия и Холандския Хелзинкски комитет в Хага по повод редовно заседание на Общия съвет на ССВН. Делегацията бе в състав: Мирослава Тодорова, Живко Желев, Яни Гайдурлиев, Николай Гунчев, Станислав Цветков и Ива Пушкарова. Мисията включваше работни срещи с ръководството на съдийското сдружение-домакин, Висшия съдебен съвет на Кралството, Министерството на правосъдието и Върховния съд. В нея се включи и делегация на Чешкия съюз на съдиите. 
Срещите със ССВН бяха посветени на опознаване и обмен на опит в областта на организационното изграждане на сдруженията, финансовото и административното обезпечаване на тяхната дейност, механизмите за вътрешна и външна комуникация, взаимодействието им с институциите на държавата по въпросите на съдийската независимост, кариерното развитие на съдиите и консултиране на законодателните инициативи на правителството. Делегацията бе запозната с актуалните процеси на реформа на холандската съдебна власт и на промени в наказателното и бежанското законодателство, правната помощ и др. Голямо впечатление направи високият авторитет на холандския съюз, както и доброто партньорство между него и холандското Министерство на правосъдието. Това партньорство се изразява, между другото, в законово задължение на Министерството да поиска предварителното становище на ССВН по всеки свой законопроект, както и в признаването на сдружението на съдебната власт за синдикална организация, страна по колективните трудови договори за съдебната власт. В израз на признанието на значимостта на сдружението, което в Нидерландия обхваща както съдии, така и прокурори, правителството му отпуска тригодишни субсидии в размер на около 60 % от бюджета му. Тези средства подпомагат дейността на сдружението в областта на консултиране на законодателните инициативи, повишаване на професионалната квалификация на членовете и други дейности, несвързани с отстояване на синдикални интереси. Последните се финансират от средства от членски внос, които представляват около 40 % от годишния бюджет на сдружението и за събирането на които е създаден и механизъм за принудително изпълнение. 
За делегацията на ССБ бе интересно да установи, че реформата на съдебната власт в Нидерландия се развива в посока, противоположна на актуалните тенденции в българската съдебна реформа. Ако в България процесът е насочен към увеличаване на броя на съдилищата и тяхната специализация при стремеж за улесняване на достъпа на гражданите до правосъдие и осигуряване на висока специална професионална подготовка на съдиите, в Нидерландия се върви към намаляване на броя и окрупняване на съдилищата и изоставяне на специализираните съдилища. 
По време на мисията бяха подробно представени действащите в Нидерландия методики за оценка на качеството на правосъдието, механизми за кариерно израстване на съдиите, подготовката на Етичен кодекс от ССВН и др. В края на мисията бяха предприети стъпки положителният опит на колегите от Нидерландия да бъде въведен в практиките и политиките на ССБ. 
Мисията бе проведена в рамките на проект ,,Организационно укрепване на Съюза на съдиите в България", финансиран от програма МАТРА на холандското правителство за тригодишен период, който приключва в края на май 2011 г.

Уважаеми колеги, Обръщам се към Вас с молба за помощ, тъй като случаят е особено тежък и не търпи отлагане. Моля Ви да публикувате на сайта си възможно по-скоро писмото-апел на колегите ни от Разград: НА 25.02.2011 Г. НА СИНА НА НАШАТА КОЛЕЖКА, РОСИЦА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-РАДЕВА - ИВАН НАЙДЕНОВ РАДЕВ, НА 6 Г., БЕШЕ ПОСТАВЕНА ДИАГНОЗА – ЕМБРИОНАЛЕН РАБДОМИОСАРКОМ. ТОВА Е ЗЛОКАЧЕСТВЕН И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АГРЕСИВЕН ТУМОР, КОЙТО СЕ РАЗВИВА МЪЛНИЕНОСНО И Е НЕОБХОДИМО СПЕШНО ЛЕЧЕНИЕ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПОСТАВЕНАТА ДИАГНОЗА СЕ СРЕЩА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКО – 1:1 000 000 И ПОКОСЯВА ПРЕДИМНО МАЛКИ ДЕЦА. ТОВА ПРЕДПОЛАГА МАЛКИЯ ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛЕСТТА В БЪЛГАРИЯ. СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БОЛНИЦИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТОВА ЛЕЧЕНИЕ, СЕ НАМИРАТ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ И ФИНАНСИРАНЕТО ВЪЗЛИЗА НА ОКОЛО 100 000 ЕВРО. ЕТО ЗАЩО СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С МОЛБА ДА ДАРИТЕ СУМА, КОЯТО Е СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ВИ, ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ИВАН. БАНКОВИ СМЕТКИ: ТИТУЛЯР - НАЙДЕН ИВАНОВ РАДЕВ - БАЩАТА НА ДЕТЕТО IBAN BG14BPBI79491068376503 BIC BPBIBGSF - В ЛЕВА IBAN BG50BPBI79491468376501 - В ЕВРО ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ЩЕ СЕ СЪБИРАТ И ПАРИ В БРОЙ, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9.00 ДО 17.00 ПРИ ПРОКУРОР МИЛЕНА ПЕНЧИКОВА ИЛИ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЕКРЕТАР НА ОП РАЗГРАД ДАРИНКА ПЕТКОВА. БЛАГОДАРИМ ВИ! ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА РАЗГРАД В случай, че проявите интерес и желаниe да помогнете и по друг начин моля Ви незабавно да се свържете с мен на телефон 02 9219 330 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Предварително Ви благодаря за съдействието и се надявам съвместните ни действия да допринесат за благополучното и своевременно решение на проблема. Председател на АПБ: /Камен Михов/

На 26.01.2011 г. по покана на Съюза на съдиите в София пристигна делегация от Европейската асоциация на съдиите /ЕАС/, която е част от Международната асоциация на съдиите /МАС: Intenational Аssociation of Judges - www.iaj-uim.org/. Делегацията изпълнява мисия за установяване на факти, които да позволят оценка за степента, в която са изпълнени критериите за независимост на съдебната власт в България. 
Мисията е възложена от МАС по искане на Съюза на съдиите, който в качеството си на нейн колективен член се обърна официално към организацията през май 2010 г. със сигнал за системни опити на изпълнителната власт да влияят на съда по висящи дела (вж. Писмото на Говорителя на ССБ на http://www.judgesbg.org/?m=10&id2=76). Процедурите на МАС изискват в такива случаи въпросът да се проучи документално и, ако бъде намерено за необходимо, да се изпрати делегация, която да установи факти на място. След провеждане на мисията делегацията изготвя доклад, който внася за обсъждане на Общото събрание на ЕАС. Тази година то ще се проведе през май. 
Решение за изпращане на делегация в България е взето на Годишното общо събрание на МАС през ноември 2010 г. в Дакар. 
Делегацията е в състав: 
ГЕРХАРД РАЙСНЕР - президент на ЕАС и вицепрезидент на МАС, съдия от Австрия; 
МААРТЕН СТЕЕНБЕЕК - съдия от Холандия и 
МЕЕЛИС ЕЕРИК - съдия от Естония. 
По желание на делегатите Съюзът на съдиите организира техни работни срещи с Делегацията на Европейската Комисия в София, Министъра на правосъдието, Министъра на вътрешните работи, Председателя на Конституционния съд, Председателя на Върховния касационен съд , Председателя на Висшия адвокатски съвет, председателстващия ВСС, представители на Комисията по правни въпроси в НС и представители на неправителствени организации. 
На 28.01.2011 г. от 13.30 в залата за конференции на Съдебната палата бе проведена пресконференция. Делегатите изясниха организацията и правомощията на МАС и целта на посещението им в София. 
Относно медийни отзиви за мисията на ЕАС, виж повече в ,,Другите за нас" на: http://www.judgesbg.org/?m=72&id=14.

Страница 21 от 22