Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Публикуваме статията на проф. Борис Яновски, посветена на големия юрист от Ранното европейско възраждане, професор от Болонския университет Булгаро де Булгари - Bulgarus de Bulgarins (починал 1167 г.).
Де Булгари е известен преди всичко като голям представител на ранното поколение на глосаторите ‒ на тълкувателите на старото рим­ско и изобщо на античното право, приспособяващи го по този начин към изменените условия и изграждащи на тази основа правните систе­ми на новите държави и новите народи. Известен е и като един от научните светила, създали славата на Юридическия факултет на Болон­ския университет и даже като един от създателите на университета като особен вид висше учебно заведение от най-висок ранг с главен факултет юридически и предназначено да подготвя преди всичко юри­сти. Известен е и като първокласен оратор, възродил изкуството на го­лемите оратори от античността, поради което е получил и прозвището „златни уста“ ‒ „Bulgarus os aureum“.

Статията може да намерите на сайта http://www.sadebnopravo.bg

Публикуваме статията на Деян Драгиев "Неоснователното обогатяване в международното частно право". В нея се дефинира квалификацията на понятието "неоснователно обогатяване", посочват се разбирането на това понятие в различните правни системи, международната компетентност и приложимото право.

Статията може да намерите на http://www.sadebnopravo.bg

Възстановителните подходи в правосъдието са система от ценности, принципи и философия. Фокусът на  тази система са взаимоотношенията, уважението към достойнството на жертвата и извършителя, отговорността, възстановяването от травмата и реинтеграцията. Чрез използването на различните възстановителни подходи се установяват и се укрепват връзките и отношенията между всички страни, засегнати от престъплението. Опитът на щата Колорадо е добър пример за това как ценностите на възстановителното правосъдие могат да бъдат реализирани в конкретни инициативи, осъществявани с подкрепата на щатските власти, местните общности и гражданите. Информацията може да бъде полезна в дискусиите и търсенията за стимулиране на възстановителните подходи в правосъдието на България.

Публикацията за опита на щата Колорадо може да откриете на сайта www.sadebnopravo.bg

 

След "Съдийското безпристрастие и състезателното начало" публикуваме статията на проф. Живко Сталев "Правно естество на участието на прокурора в гражданския процес". Статията е писана през 1957 г. и поради това следва да бъде разглеждана в съответния исторически и идеологически контекст. Същественото е, че в нея се поставят и обсъждат основанията за участието на прокурора като страна в гражданския процес. Статията позволява по-добре да разберем развитието на модела на българската прокуратура през втората половина на ХХ в. и до днес. Характерното за прокуратурата от това време е, че на нея са възложени функциите за върховен надзор върху законността в дейността на държавните органи, обществените организации и гражданите. В този смисъл текстът е ценен източник на информация и идеи, които помагат да обясним актуалното устройство и правомощия на българската прокуратура и защо тя носи атавизмите на миналото. Дискусията за устройството и функциите на прокуратурата в демократичното общество тепърва предстои в български контекст, поради което познанието за историческите корени на модела са полезни при формулиране на рационалните решения.

Статията може да намерите на www.sadebnopravo.bg

Уважаеми колеги,

Министерство на правосъдието и Посолството на САЩ в София организират публична презентация на тема „Запознаване с американския модел на интегрирани услуги в общността за деца в досег със закона, която ще се проведе на 30.07.2015 г., четвъртък, от 14:00 часа в гр. София в Американския център на пл. Славейков 4a.

Презентацията ще бъде водена от г-жа Рей Барбиери, която е програмен директор в Центъра за съдебни иновации в Ню Йорк и е ръководител на всички програми за детско и младежко правосъдие. Тя ще представи темата за деинституционализацията на възпитателната работа с деца и юноши в конфликт със закона и опита на Ню Йорк, както и ролята на първоинстанционния съд като лидер в партньорството между институциите на местните публични политики (полиция, училище, социални грижи, спорт и култура, и др.) в усилията за грижа към децата.

Информация на лектора:

Понастоящем Рей Барбиери ръководи всички програми и дейности, свързани с младежко правосъдие в Центъра за съдебни иновации в Ню Йорк, включително:
- два центъра за младежко правосъдие;
- център по медиация и правосъдие в общността;
- програма за изграждане на капацитета на младежкото правосъдие;
- редица дейности по отклоняване на младежи от системата на наказателното правораздаване, възстановително правосъдие, предоставяне на услуги в общността, обучения и др.

Тя също така осъществява мониторинг върху работата на Центъра, свързана с превенция на нападенията с огнестрелни оръжия и едновременно с това направлява Департамента за планиране и развитие на Центъра.

Г-жа Барбиери започва работа в Центъра през 1995 г., като участва в широкомащабно планиране на процеси по специализация на съдилищата в разглеждането на дела за наркотици, за семейни спорове, учредяването на центрове в общността и младежко правосъдие. От 2012 до 2014 г. е заместник-комисар на Ню Йорк относно младежкото и семейното правосъдието. На този пост тя е осъществявала надзора на всички програми в града по отношение на младежкото задържане и алтернативни мерки в общността за деца в конфликт със закона.

Г-жа Барбиери е част от екипа, участвал основно в изпълнението на "Близо до дома" - мащабно преустройство на системата за младежко правосъдие в Ню Йорк, което позволява на непълнолетни правонарушители да избегнат държавни корекционни институции, намиращи се далеч от дома, като вместо това получат обгрижващи , рехабилитационни и образователни услуги в малки групови домове, разположени в града в близост до техните домове, общност и с участието на техните семейства.

Преди да се присъедини към Центъра, г-жа Барбиери е социален работник в „Обществото за правна помощ“.

Завършва Колумбийския университет, където понастоящем преподава като асистент по социална работа. Член е на Северноамериканския съвет за младежко правосъдие към Международната обсерватория за младежко правосъдие.

 

Представяме Ви статията на проф. Живко Сталев "Съдийското безпристрастие и състезателното начало". Дискусиите за съдържанието на основните принципи на гражданския процес и за съотношението между състезателното начало, което е сърцевината на гражданския процес, и служебното начало съпътстват развитието на правото. Статията " Съдийското безпристрастие и състезателното начало" представя сериозен научен поглед върху разбиранията за основните принципи на гражданския процес в средата на ХХ век. Като се абстрахираме от идеологическите наслоения в текста, виждаме характерния задълбочен подход на видния процесуалист в търсенията му за основанията и целите на справедливия граждански процес. Статията може да намерите публикувана на сайта "Съдебно право".

 

Представяме Ви статията на адв. Деян Драгиев "Международната компетентност на българския съд да обезпечи бъдещ иск, по който не е международно компетентен', публикувана за първи път в списание "Норма", брой 11, 2014 г. Тя разглежда предпоставките за учредяване на компетентността на българския съд да обезпечи иск, по който, обаче, българският съд не е международно компетентен. Това всъщност е международна компетентност относно допускане на обезпечителни мерки.

Статията може да откриете на уебсайта "Съдебно право".

Публикуваме редакционна статия на органа на Съюза на българските адвокати – сп. „Адвокатски преглед“, г. XVIII, бр. 3 от 16.10.1937 г.

Пълния текст на статията "За подбора на съдиите" може да откриете на сайта "Съдебно право".

 

Страница 11 от 22