Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България най-учтиво Ви кани на заключителната конференция по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“, която ще се проведе на 3 юли 2015 г. (петък), 10:00-13:00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата, етаж 1.

Предварителна програма на конференцията можете да прочетете  т у к

За участие в конференцията моля да попълните регистрацонна форма (прикачена) най-късно до 20 юни 2015 г.

Заключителната конференция се организира от Съюза на съдиите в България  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Представяме ви увода към монографията на Атанас Краев „Правовият ред и административното правосъдие“. С., 1922. 167 с. В нея Краев застъпва идеи за възстановяване на административното правосъдие в неговата пълнота, която след приемане на Закона за административното правосъдие от 1912 г. само за няколко е сериозно накърнена от последователни изменения, наложени по конюнктурни причини с цел да бъдат отраничени възможностите за съдебен контрол над администрацията и да позволят безпрепятствено политиканстване и широта на дискреционната власт. Краев обаче не се ограничава само с това. Предложенията му включват идеи за радикално реформиране състава на Върховния административния съд, за създаване на местни административни съдилища, за отнемане на дискреционната власт на администрацията по отношение на частните лица и на правото й да налага административни наказания, като тази функция да бъде поверена само на съда - на административните съдилища. Увода към монографията може да откриете на сайта "Съдебно право".

 

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България и Българска асоциация по европейско право организират публична лекция на тема "Несъстоялото се присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи" с лектор доц. д-р Александър Корнезов.

Лекцията ще се проведе на 15 май 2015 г. (петък), 11:00-12:30 ч. в Конферентна зала на Съдебната палата, етаж 1, гр. София, бул. Витоша 2.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

Публикуваме „Независимост на прокуратурата“ – извлечение от основния труд на Светослав Велчев „Прокурорски надзор. Произход, развитие, функции“, в който той изследва произхода и проследява историята на прокурорския надзор като институт. Изследването може да намерите на новия сайт на ССБ "Съдебно право".

Публикуваме лекцията „Съдебна независимост, отчетност и отговорност: поглед от Върховния съд“, изнесена от Лорд Филипс в University College London в рамките на университетския проект „Политиките на съдебната независимост в светлината на променящата се британска конституция“ под ръководството от университетската Секция по конституционно право. Лорд Филипс е пенсиониран Лорд на правото и първият председател на Върховния съд на Обединеното кралство (Supreme Court of United Kingdom), създаден през 2009 г.

Лекцията може да откриете на новия сайт на ССБ "Съдебно право".

Представяме статията на проф. Петко Стайнов „Трябва да предпочитаме ясните наши институции“, която е публикувана за първи път на 3 декември 1946 г. във в-к „Изгрев“ (орган на политическия кръг „Звено“) два месеца след публикуването на проекта на политическата коалиция Отечествен фронт за нова конституция, въз основа на който е изработена Конституцията на Народна република българия от 1947 г. В нея той обсъжда създаването на нов за българското право държавен орган – главен прокурор на републиката.

Статията може да откриете на новия сайт на ССБ "Съдебно право".

 

 

РС Луковит организира семинар "Проблеми на социалната интеграция на хората с тежки психични разстройства. Ролята на съда, прокуратурата, системата на социалните грижи, медицинските грижи и местната общност. Възможности за взаимодействие." Семинарът ще бъде проведен на 18 април 2015 г. в хотел "Дипломат Плаза" в гр. Луковит. Разходите за път и нощувка се покриват от участниците.

Повече информация може да откриете в поканата (тук) и дневния ред (тук).

Уважаеми колеги,

На 27.03.2015 г.  Министерството на правосъдието, Съюзът на съдиите в България и Българската асоциация по криминология организираха семинар на тема „Специализирани съдилища за детско и младежко правосъдие. Защо и как?”. Презентация по темата бе изнесена от д-р Урсина Вайдкуун – водещ експерт в областта на специализираната подготовка на съдии, прокурори и адвокати, работещи с деца към УНИЦЕФ, в Македония, Грузия, Турция, Централно африканската Република и Бенин. Автор на множество публикации в областта на детското/младежко правосъдие, член  на Общото събрание на Международната асоциация на съдиите и магистратите в областта на младежкото и семейно правосъдие и същевременно практикуващ съдия и прокурор, специализиран при работата с деца, г-жа Вайдкуун прикова вниманието на аудиторията с актуалността на проблемите, отнасящи се до правосъдието за деца.

В своята презентация г-жа Вайдкуун постави на обсъждане няколко самостоятелни проблема, свързани с детското правосъдие.

Цялото резюме, изготвено от адв. Светла Маргаритова може да откриете тук или в прикачения файл.

Страница 12 от 22