АНКЕТА СЪДЕБНА РЕФОРМА
86 отговора
Вие сте съдия в 86 отговора
Районен съдОкръжен съдАдминистративен съдАпелативен съдСпециализиран съдВКСВАС29,1%52,3%
Районен съд45
Окръжен съд25
Административен съд9
Апелативен съд4
Специализиран съд1
ВКС1
ВАС1
Още няма отговори на този въпрос.
Продължителността на магистратския Ви стаж е86 отговора
до 3 годиниот 3 до 8 годиниот 8 до 12 годининад 12 години7%7%83,7%
до 3 години2
от 3 до 8 години6
от 8 до 12 години6
над 12 години72
Още няма отговори на този въпрос.
1. Каква да бъде структурата на ВСС?86 отговора
да се запази сегашнатаструктурада се раздели на два отделнисъвета - на съдиите и на пр…Да се раздели на два отдел…Да се прекрати незабавно и…да има един ВСС - на съдиитеда отпаднат колегиите и ВС…да не е постоянно действащ…Един съвет, състав преиму…9,3%83,7%
да се запази сегашната структура8
да се раздели на два отделни съвета - на съдиите и на прокурорите72
Да се раздели на два отделни , непостоянно действащи съвета1
Да се прекрати незабавно и спешно мандата на този ВСС. Крайно неефективен и несправедливо отчете работата на СРС по натовареност. По-натоварен от нас РС Нова загора. Тези се подиграват. Не отчитат индивидуалната натовареност и ефективност на съдиите. Да върнат и парите за дефектиталата им ЕИСС1
да има един ВСС - на съдиите1
да отпаднат колегиите и ВСС да бъде единен кадрови орган1
да не е постоянно действащ орган1
Един съвет, състав преимуществено от съдии с представително участие на магистрати от прокуратурата и следствието1
Още няма отговори на този въпрос.
2. Какъв да бъде моделът на бъдещия ВСС, съответно на Съдийската колегия?86 отговора
Постоянно действащ катосегашния;Постоянно действащ, нозаседаващ на сесии, каточленовете му не се откъсва…Смесен състав от постояннозаседаващи членове и такива,които не са откъснати от съ…Да не е постоянно действащНепостоянно действащ10,5%18,6%68,6%
Постоянно действащ като сегашния;9
Постоянно действащ, но заседаващ на сесии, като членовете му не се откъсват от работата си, при намалена натовареност59
Смесен състав от постоянно заседаващи членове и такива, които не са откъснати от съдийската си работа16
Да не е постоянно действащ1
Непостоянно действащ1
Още няма отговори на този въпрос.
3. При запазване на структурата на ВСС на две колегии трябва ли да се ограничат правомощията на Пленума на ВСС?82 отговора
ДаНе47,6%52,4%
Да43
Не39
Още няма отговори на този въпрос.
3a. Ако сте отговорили положително, моля, посочете кои правомощия на Пленума на ВСС считате, че следва да бъдат ограничени:29 отговора
Избор на председатели на върховните съдилища от пленума
чл. 30, ал. 2, т. 1,2,5,6,7,8,10,13,18 и 19 ЗСВ
**
Правомощието по чл.30, ал.2, т.6 от ЗСВл по отношение на прокурорската колегия, да не участва в избор на председатели на ВАС и ВКС.
бюджетните; изборът на председатели на ВКС и ВАС; приеманетона електронните системи системи за съдилищата
Избор на Главен прокурор и на Председателите на ВАС и на ВКС
Кадрови решения в органите на съдебната власт
Няма логика прокурори да се занимават със съдии и обратното, в това число разкриване и закриване на щатни бройки, на съдилища, на бюджет на съдилища, и много други.
кадровите въпроси
управление на бюджета, избор на председатели на ВКС и ВАС
Считам, че Пленумът следва да отпадне изцяло
правомощията, свързани с бюджетирането и
всичик свързани свързани със съдиите
За избор на председатели на съдилищата
Да няма Пленум, или да се ограничат правомощията за избор на председатели на ВКС и ВАС, правомощията по чл. 30, ал. 2 т. 7 и 8
Да спре квотата на прокурорите да взема решения, касаещи съда и съдиите.
Избор на председател на ВКС, ВАС и гл. прокурор и правомощията по чл. 30, ал. 2, т. 7 и т. 8 ЗСВ
Всички касаещи въпроси от значение само за съдилищата.
определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, военните, административните и апелативните съдилища , създава и закрива съдилища,определя броя на съдиите, определя възнагражденията на съдиите
По избиране на председателите на ВКС и ВАС, както и на главния прокурор
Всички правомощия на Пленума от т.1-8 вкл. на чл.30,както и т.18 следва да преминат в компетентност на СК и ПК
Изборът на председателите на ВКС и ВАС; въвеждането на информационните системи; промени в съдебната карта.
Избор на председатели на ВКС и ВАС.
чл. 30, ал. 2, т. 4-8 и т. 18 ЗСВ
По бюджетните въпроси; по избора на
избиране на "тримата големи", определяне на щата на съдилищата и финансирането
Прокурорската колегия не трябва да участва при избора на председатели на ВАС и ВКС, както и на другите съдилища.
управление на имущество, отговорност за информационни системи в съда; всичко без бюджета
Когато се гласуват важни за съответната колегия въпроси.
Още няма отговори на този въпрос.
4. Каква да е продължителността на мандата на членовете на ВСС?86 отговора
5 години без право на вторимандат (както сега);4 години без право на вторимандат;3 години без право на вторимандат;3 години с право на вторимандат;При непостоянно действащ…две години без право на вто…12,8%17,4%33,7%33,7%
5 години без право на втори мандат (както сега);11
4 години без право на втори мандат;29
3 години без право на втори мандат;29
3 години с право на втори мандат;15
При непостоянно действащ съвет срокът и възможността за повтаряне на мандат са без особено значение. Напротив , тогава изборът на членове ще има съществена тежест1
две години без право на втори мандат, както непосредствено, така и впоследствие1
Още няма отговори на този въпрос.
5. Считате ли, че трябва да има механизъм за отзоваване на членовете на СК на ВСС, избрани от съдиите?86 отговора
ДаНе10,5%89,5%
Да77
Не9
Още няма отговори на този въпрос.
6. Как да се формира съставът на СК на ВСС (Колко от членовете на СК на ВСС да бъдат съдии, избрани от съдии, и колко да бъдат тези, избрани от парламента)?86 отговора
10:29:38:47:56:6 (както до сега)8,1%20,9%24,4%44,2%
10:238
9:321
8:418
7:57
6:6 (както до сега)2
Още няма отговори на този въпрос.
7.Считате ли, че е необходим одит на системата за електронно гласуване за избор на членове на ВСС? (възможен е повече от един отговор) 86 отговора
0204060НеДа, еднократноДа, преди всеки изборПериодично да сесертифицира4 (4,7%)5 (5,8%)41 (47,7%)42 (48,8%)
СтойностБрой
Не4
Да, еднократно5
Да, преди всеки избор41
Периодично да се сертифицира42
Още няма отговори на този въпрос.
8.Какви изисквания да се поставят пред кандидатите за членове от парламентарната квота (възможен е повече от един отгвор):86 отговора
010203040A.Да са действащи съдииБ. Да не са действащи…В. Да са юристи с изиск…Г.Да са юристи със засл…Д. Видни общественици…Да са юристи със заслу…Видни общественици (в…Да са действащи съдииДа са юристи с изисква…Да не са действащи маг…13 (15,1%)1 (1,2%)1 (1,2%)8 (9,3%)3 (3,5%)40 (46,5%)23 (26,7%)23 (26,7%)17 (19,8%)12 (14%)
СтойностБрой
A.Да са действащи съдии13
Б. Да не са действащи магистрати1
В. Да са юристи с изискване за минимален юридически стаж1
Г.Да са юристи със заслуги за развитието на правото8
Д. Видни общественици (включително неюристи или бивши магистрати и конституционни съдии)3
Да са юристи със заслуги за развитието на правото40
Видни общественици (включително неюристи или бивши магистрати и конституционни съдии)23
Да са действащи съдии23
Да са юристи с изискване за минимален юридически стаж17
Да не са действащи магистрати12
Още няма отговори на този въпрос.
8а. Ако сте избрали отговор Г) посочете какъв стаж според Вас би следвало да се изисква86 отговора
12 години
15 години
10 години
8 години
15
***
10
10 г.
20 г.
-
5 години
най-малко 10 години
пет години
в отговор "Г" не се съдържа условие за стаж
Над 12 години юридически стаж
Не би бил определящ стажът при наличие на заслуги
Не по-малко от 12 години.
15 г.
Да е минимум 5годишен стаж
Не съм изпратила този отговор
не съм посочила отговор Г
минимум 5 години
минимум 10 години съдийски стаж
20 години
5
0
15 g
Поне 10 години
Минимум 15 години
минимум 15 години
Поне 15 години
20г
минимум 10 години
не съм избрала Г
минимум 20 години юридически стаж
над 15 години
стаж за съдия във ВКС и ВАС
Само съдии
8 години.
10г.
12+ години
Не съм избрал отговор Г
15 години магистратски стаж
не съм го избирал
12
15 години юридически стаж, неоспоримо влияние върху развитието на правото в национален или международен план, опит в обучението на действащи магистрати
не съм излата отг. Г
10 г
не съм избрала този отговор
поне 10 г.
Не съм посочила, че трябва да имат стаж
да са действащи съдии
Избрала съм отговор А.
12години
Не съм избрала отговор г).
над 15 години юридически стаж
...
осем години
Още няма отговори на този въпрос.
9.Трябва ли членовете на парламентарната квота да бъдат избрани от НС с квалифицирано мнозинство? 86 отговора
ДаНе27,9%72,1%
Да62
Не24
Още няма отговори на този въпрос.
10. При запазване на съотношение 6:6 за двете квоти в Съдийската колегия, трябва ли да се предвидят квалифицирани мнозинства или друг механизъм, даващи превес на гласовете на съдиите, избрани от съдии, за вземането на решения?86 отговора
ДаНе7%93%
Да80
Не6
Още няма отговори на този въпрос.
11. Какъв да е форматът на конкурсите за повишаване и преместване?86 отговора
Както в момента (оценка на…Конкурсът да е обвързан са…Да се върне старият модел…Конкурсите да се провеждат…Конкурсите да се провеждат…Конкурсите да се провеждат…Всяка година до края на м.я…Многоаспектен, вкл. аноним…1/210,5%32,6%31,4%9,3%
Както в момента (оценка на съдебни актове);9
Конкурсът да е обвързан само с атестацията;2
Да се върне старият модел на конкурси чрез събеседване;7
Конкурсите да се провеждат само по документи, които включват атестациите и кадровото досие;8
Конкурсите да се провеждате по документи и със събеседване по въпроси, касаещи констатациите в атестациите, виждането на кандидатите за работата, която ще вършат на длъжността, за която кандидатстват и мотивацията им (без изпит по право), който да се провежда от КАК при СК на ВСС или от нарочно избрана комисия27
Конкурсите да се провеждат чрез гласуване за кандидатите от съответната колегия на горната инстанция, в която е освободеното място, за което се кандидатства.28
Всяка година до края на м.януари се подават документи съдържащи информация за стажа, ранга, броя приключени дела, наличието на дисциплинарни наказания и позицията за която се кандидатства. Това са параметри които са обективни и проверими. До средата на февруари същата година се извършва класиране, което не подлежи на обжалване. Класирането е основа ВСС в течение на същата година да извършва назначения по ред на класирането. Назначението подлежи на обжалване при условията на "бързо производство".Следващата година се извършва ново подаване на документи и класиране. 1
Многоаспектен, вкл. анонимен писмен изпит.1
Повишаването да става на база стаж, ранг и атестация. Така ще е налице предвидимост и равнопоставеност. 1
Конкурсите да се провеждат на база атестацията. При еднаква оценка на атестацията да се взима предвид стажа като съдия съответно прокурор при кандидатстване в съответната система 1
стаж в съдебната система, добра атестация, преглед на съдебни актове1
Още няма отговори на този въпрос.
12. Как да се обявяват и провеждат конкурсите?86 отговора
Конкурсите да се провеждатедновременно за всичкисъдилища от едно ниво в съ…Провеждане на отделниконкурси за освободените м…Посочено е в предния въпрос.всяка година в началото ѝ и вкрая по един конкурс за вся…Провеждане на отделниконкурси за освободените м…46,5%50%
Конкурсите да се провеждат едновременно за всички съдилища от едно ниво в съдебната система, като се обявяват всяка година на фиксирани в закона дати: например 01.01. - районен съд; 01.04. - окръжен съд; 01.08. -апелативен съд, 01.12.- върховен съд, и за всички свободни места към тези дати в съответните инстанции43
Провеждане на отделни конкурси за освободените места в рамките на всеки отделен съд40
Посочено е в предния въпрос.1
всяка година в началото ѝ и в края по един конкурс за всяко съдебно ниво, а именно на 01.02. и на 01.11. да бъдат обявавани1
Провеждане на отделни конкурси за освободените места в рамките на всеки отделен апелативен/окръжен район1
Още няма отговори на този въпрос.
13. Следва ли да се възстанови премахнатото с измененията на ЗВС изискване външните назначения да са до определен процент от свободните места и до определено ниво? (възможен е повече от един отговор)86 отговора
020406080Да се запази сегашнотоположение;Да се определи процентот свободните места за…Външни назначения да садопустими само на рай…Външни назначения да садопустими на районно,…Външни назначения да садопустими на всички ни…3 (3,5%)21 (24,4%)61 (70,9%)1 (1,2%)4 (4,7%)
СтойностБрой
Да се запази сегашното положение;3
Да се определи процент от свободните места за външни назначения21
Външни назначения да са допустими само на районно и окръжно ниво;61
Външни назначения да са допустими на районно, окръжно и апелативно ниво;1
Външни назначения да са допустими на всички нива.4
Още няма отговори на този въпрос.
13а. Ако сте избрали процентно съотношение, посочете какво да бъде:52 отговора
10%20%5%доколкото въпрос №13 нямавъзможност за друг отговор,то намирам, че свободнитеместа за външни назначенияследва да бъдат само иединствено за районно ниво19,2%71,2%
10%37
20%10
5%4
доколкото въпрос №13 няма възможност за друг отговор, то намирам, че свободните места за външни назначения следва да бъдат само и единствено за районно ниво1
Още няма отговори на този въпрос.
14. Пред кой съд да се обжалват конкурсите? 86 отговора
Пред ВАС (както до сега)Конкурсите за общитесъдилища да се обжалватпред ВАС, а заадминистративните – предВКСПред смесен 5-членен съставна ВКС и ВАС20,9%58,1%20,9%
Пред ВАС (както до сега)18
Конкурсите за общите съдилища да се обжалват пред ВАС, а за административните – пред ВКС18
Пред смесен 5-членен състав на ВКС и ВАС50
Още няма отговори на този въпрос.
15. Какви особени правила за обжалването на конкурсите да се приемат? (възможен е повече от един отговор)86 отговора
020406080Производството по обж…Да се предвиди, че с вс…Да се предвиди възмож…Основанията за обжалв…Да се предвиди предва…На въпрос 14 отговорът…запазване на настояща…67 (77,9%)20 (23,3%)30 (34,9%)17 (19,8%)1 (1,2%)1 (1,2%)1 (1,2%)
СтойностБрой
Производството по обжалване да се уреди като бързо, например: едноседмичен срок за подаване на жалба от вземане на решението за повишаване на класираните; задължение за решаващия съд да образува и насрочи производството в 1-месечен срок; съкратени срокове за призоваване; съкратен срок за произнасяне по същество – в 14-дневен срок от приключване на устните състезания.67
Да се предвиди, че с всяка жалба се обжалва целият конкурс и всички жалби да се разглеждат в едно производство.20
Да се предвиди възможност да се обжалва класирането на конкретен участник в конкурса.30
Основанията за обжалване да бъдат само процесуални и касаещи фактически грешки, но не и оценъчната дейност на съответната комисия/орган.17
Да се предвиди предварително изпълнение на решението.1
На въпрос 14 отговорът ми е, че пред ВКС трябва да се обжалват конкурсите за общите съдилища, а пред ВАС - на административните1
запазване на настоящата процедура1
Още няма отговори на този въпрос.
16.Как да се осъществява атастирането?86 отговора
По същия начин, както сегаПо същия начин както сега, нос предвиждане на санкции з…Само от КАК към СК на ВСС…Да се децентрализира атест…Атестирането да бъде, какт…От атестационни комисии к…Няма необходимост от КАК…да се взема предвид послед…От КАК, сформирана при ВК…11,6%50%31,4%
По същия начин, както сега10
По същия начин както сега, но с предвиждане на санкции за членовете на ПАК, които забавят изготвянето на възложените им атестации в срок от повече от 3 месеца и предвиждането на инструктивен срок за КАК за внасянето на атестацията в дневния ред на СК на ВСС27
Само от КАК към СК на ВСС, който да се състои от 20 члена, 10 от които съдии от ВКС, избрани от Председателя на ВКС/Пленума с мандат от 2 години, чието възнаграждение да е равно на това на членове на ВСС, подпомогнати от специализирана администрация от още 30 служителя43
Да се децентрализира атестирането1
Атестирането да бъде, както беше преди.1
От атестационни комисии към горестоящата инстанция, бързо, знаят как работят колегите от долната инстанция и няма да им е нужно подробно изследване на дейността им в хода на атестационната процедура и много други положителни неща в тази насока1
Няма необходимост от КАК и други подобни високоплатени и нищо правещи хора. Атестациите да се изготвят от и без това раздутата администрация на ВСС с участието на 1 член от съвета1
да се взема предвид последната атестация, без да е необходимо ново, извънредно атестиране, то да се извършва от ПАКп1
От КАК, сформирана при ВКС със съдии от ВКС 1
Още няма отговори на този въпрос.
17.Как и при какви условия да се осъществява командироването в горна инстанция?86 отговора
Както до моментаОт председателя на горниясъд при условията на обвър…От председателя на горниясъд при условията на обвър…С решение на общотосъбрание на съответното от…Командироването следва д…По реда, като се вземат пре…да не се заобикалят конкурс…39,5%12,8%38,4%
Както до момента5
От председателя на горния съд при условията на обвързана компетентност, съобразно класирането от последния проведен конкурс за незаета щатна длъжност в съответния съд/отделение и за срок до отпадане на необходимостта, но не по-дълго от 1 година33
От председателя на горния съд при условията на обвързана компетентност, съобразно класирането от последния проведен конкурс за незаета щатна длъжност в съответния съд/отделение и за срок до отпадане на необходимостта.11
С решение на общото събрание на съответното отделение на горния съд.34
Командироването следва да е само за срок от шест месеца и по старшинство без други условия.1
По реда, като се вземат предвид стаж, ранг и последна атестация1
да не се заобикалят конкурсите с командироване на магистрати, т.е. да се забрани команадироването на всички нива1
Още няма отговори на този въпрос.
18. Считате ли, че трябва да се предвиди максимален срок от една година за командироване в един съд при промяна на основанието за командироване?86 отговора
Не – при всяка промяна наоснованието закомандироване започва датече нов срокДа – независимо отпромяната на основанието врамките на срока, той да неможе да бъде удължаван72,1%27,9%
Не – при всяка промяна на основанието за командироване започва да тече нов срок24
Да – независимо от промяната на основанието в рамките на срока, той да не може да бъде удължаван62
Още няма отговори на този въпрос.
19.Считате ли, че разликата във възнагражденията на магистратите от различните нива в системата е прекалено голяма?86 отговора
ДаНе15,1%84,9%
Да73
Не13
Още няма отговори на този въпрос.
20. Ако разликата във възнагражденията на съдиите от различните нива в системата е прекалено голяма, как считате, че този проблем може да бъде разрешен? (възможен е повече от един отговор)86 отговора
020406080Чрез промяна на Табли…Чрез изменение на ЗСВ…Чрез законова забрана…Според мен трябва въз…Заплащането следва да…не смятам, че е налице…Не считам, че трябва д…чрез фиксирано съотно…23 (26,7%)62 (72,1%)16 (18,6%)1 (1,2%)1 (1,2%)1 (1,2%)1 (1,2%)1 (1,2%)
СтойностБрой
Чрез промяна на Таблица 1 от страна на ВСС23
Чрез изменение на ЗСВ, в което да се предвиди, че основното възнаграждение на съдия в РС, ОС и АС зависи от ранга му и се определя като 90% от основното възнаграждение на съдията от съответната инстанция, на която притежаваният ранг отговаря, а в случаите, в които магистратът не е придобил ранг, в размерите посочени в Таблица 1 на ВСС62
Чрез законова забрана за ВСС да повишава заплатите с еднакъв процент за всички16
Според мен трябва възнаграждението на всеки съдия, независимо от правораздавателното ниво /РС, ОС, АС или ВКС/ да е едно и също, защото всички вършат една и съща работа по естеството си. Съответно да има надбавка за инстанция примерно 300 лв. на инстанция /300 лв. за ОС, 600 лв. за АС и 900 лв. за ВКС/. При тази хипотеза ранговете може изцяло да отпаднат като ненужни и занимаващи процедурно регулярно ВСС. Съответно да се разработи нова система за ДМС, обвързана с конкретната работа на всеки магистрат като качество, бързина, сложност и брой разгледани дела.1
Заплащането следва да е обвързано с достигнатия ранг. Така ще се реши и въпросът с кадровото обезпечение, особено на районно ниво1
не смятам, че е налице прекалено голяма разлика, а проблем са премахнати след 2009 г. антикорупционните на всеки три месеца в размер на една брутно заплата за магистрат от съответното ниво, което се препоръчваше от ЕК 1
Не считам, че трябва да се уеднаквят заплатите на съдиите от различни нива, тъй като работата е различна1
чрез фиксирано съотношение между възнагражденията по длъжност и ранг в ЗСВ1
Още няма отговори на този въпрос.
21. При евентуалното въвеждане на посочения втори вариант на система на заплащане, считате ли, че следва да се променят изискванията за получаване на ранг и в резултат на тези промени всички съдии да получат нови или да загубят придобитите рангове?86 отговора
ДаНе65,1%34,9%
Да30
Не56
Още няма отговори на този въпрос.
22. Каква да бъде структурата на ИВСС?86 отговора
Да остане както е в моментаДа се раздели на дваинспектората, един засъдиите и втори за прокурории следователи9,3%90,7%
Да остане както е в момента8
Да се раздели на два инспектората, един за съдиите и втори за прокурори и следователи78
Още няма отговори на този въпрос.
23.Какви да са изискванията, на които да отговарят инспекторите?Моля, дайте предложения по следните примерни въпроси: Трябва ли в ИВСС (или в съответния инспекторат) инспекторите да бъдат съдии от всички нива, и със специализация в областта на гражданското, наказателното и административното право, какъв да бъде броят им съобразно тези критерии, т.е. колко от тях да са районни, окръжни, апелативни съдии или съдии от ВКС, и колко от тях да са с трите вида специализации? 86 отговора
-
инспекторите да бъдат съдии от всички нива, и със специализация в областта на гражданското, наказателното и административното право
трябва да бъдат съдии от всички нива, равен брой
съдии от ниво окръжен съд и следващи инстанции; специализация за съответния клон на правото; за броя не мога да прецена
От окръжен съд нагоре, със специализация
Не е нужно инсекторите да са съдии от различни нива,задължително обаче е да са със спе
Инспекторите в ИВСС трябва да са съдии от всички нива, със специализация в областта на гражданското, наказателното и административното право, при паритет на броя им от различните нива и специалности. з
Да са от различни инстанции и с различна специализация
Да са съдии от апелативните съдилища с много опит - практически.
Да имат поне бегло понятие от работата на проверявания, защото е смешно прокурори да проверяват производства по несъстоятелност
Инспекторите трябва да бъдат съдии от всички нива и със специализация. Най-малък брой на районни съдии, по -голям за окръжни, апелативни и съдии от ВКС.
Инспекторите да са съдии от всички нива и със съответната специализация като броят им да се определи съразмерно на броя на гражданските, наказателните и административните съдии.
от всички нива и различни области на правото
Стажът трабва да е поне 8 години, като броя на съдиите е равен от всяка ниво
Инспекторите следва да бъдат със специализация в областта на гражданското, наказателното и административното право
Инспекторите трябва да бъдат съдии от всички нива и специализация в областите на гражданското, наказателното и административното право. Като брой да са представени еднакво.
Съставът на ИВСС следва да включва съдии със специализация, от снички нива.
Да бъде от действащи съдии, окръжни съдии и апелативни съдии, преобладаващи гражданско и наказателно право.
съдии от всички нива на квотен принцип/примерно по 3-ма от всяко ниво/
от всички нива и с различна специализация по материя
Колкото може по-квалифицирани да са.
Тримафсъдии от адм.съдилища, четирима от районните и четирима общо от окръжните и апелативните съдилища.
От всички нива
nnn
всички инспектори трябва да са поне с ранг на съдии във ВКС и ВАС
Разбира се, инспектор следва да бъде само съдия, който е с изключително високи морални и нравствени качества, доказал се като безпристрастен и подчиняващ се на закона. Следва да има съдии с всякаква специализация, тъй като ми се случи административен съдия да проверя граждански и наказателни дела, което не беше много ефективно.
задължително да има от всички материи, а при възможност - и от всички нива
Да, добре е да бъдат съдии от всички нива, със съответната специализация, която да покрива пълния спектър в трите области
Не знам доколко е практично постижимо спазването на такива критерии. А и инспекторатът е орган на парламента...
да
Трябва
съдии от апелативни съдилища и ВКС, ВАС със специализация по трите материи
Съдии от всички нива със специализация
Инспекторатът към ВСС е излишен орган . По-удачно е да се въстановят правомощията на инспектората към МП. Самите правомощия следва да се ограничат до проверки за срокове и по движението
Да са съдии най-малко от окръжно ниво и съ сспециализация в съответната област на правото минимум от 10 години, като са с по равен брой за всяка една от специализациите
Не трябва да има инспектори от районно ниво, тъй като същите нямагт поглед върху работата на горните инстанции. Преимуществено трябва да има съдии от окръжно ниво със съответната специализация. Съдиите от АС и ВКС трябва да се проверяват от съдии от това ниво. Недопустимо е инспектор от районно ниво да порверява съдии от АС и ВКС.не може инспектор
ъдии от всички нива, и със специализация в областта на гражданското, наказателното и административното право
Да са съдии, предложени от ВКС до НС
трябва да са съдии, със съответна специализация
Следва да бъдат съдии от ниво окръжен съд и нагоре, със специализации в областта на гражданското, наказателното и административното право. Броят им следва да се определи съобразно предполагаемия обем от работа, която ще им се възлага.
Следва инспекторите да са от трите вида специализации пропорционално на съдиите работещи по съответната материя.
В ИВСС да има представители от всички нива на съдебната система
броят им да се определя съобразно броя районни, окръжни, апелативни и съдии от ВКС
съдии със специализация
Изискването е да не са корумпирани, апатични, мързеливи и пр. Юристи от съдебната власт които знаят проблемите на съдилищата.
Трябва да има съдии от всички нива, с различна специализация, а броят им, трябва да е достатъчен за осъществяване на функциите им.
Да, следва да са от всички нива и да има специализация по материи.
Инспекторите трябва да бъдат съдии от всички нива и със специализация в областта на гражданското, наказателното, търговското и административното право.
Съдии от всички нива, със специализация в областта на гражданското, наказтелното и административното право. не съм мислила по въпроса за необходимото съотношение.
Членовете на ИВСС за съдиите трябва да са преобладаващо съдии от ВКС, окръжните и апелативните
Инспекторите да бъдат съдии от всички нива със специализация в областта на гражданското, наказателното и административното право.
инспекторите да бъдат съдии от всички нива, и със специализация в областта на гражданското, наказателното и административното право
от съдии от окръжни, апелативни съдии и съдии от ВКС - по възможност със съответна специализация
×
Трябва да са съдии от различни нива и с различна специализация, при процентно съотношение съобразно процентната разлика между видовете дела за предходния мандат, при отчитане на прогнозите за съотношението през текущия.
Следва да се вземе предвид съотношението на съответните групи съдии.
Инспекторите да бъдат съдии от всички нива и със специализация в гражданското, търговското, административното и наказателното право. Да не са пред пенсиониране.
да, трябва да са от всички нива или поне от окръжно нагоре и с определена специализация
В съответния инспекторат инспекторите трябва да бъдат съдии от ВКС, апелативните и окръжните съдилища, като най-голям брой следва да бъдат от ВКС, след това от апелативните съдилища и т.н.т. Следва да има и съдии от всяка от съответветните специализации, като следва да се прецени конкретното съотношение.
Съдии от всички нива
Инспекторите следва да са съдии от всички нива и области.
да бъдат съдии от съответната област, която ще проверяват и да са от всички нива на съд.система по равно
Специализация по гражданско, наказателно и административно право
В Инспектората следва да участват съдии от различни нива в системата, с квалификация в материята на гражданското, наказателното и административното право. Броя им следва бъде определен на база броя на назначените нива във всяко от нивата в системата, като най голям е броя на тези от районно ниво, следвано от окръжно, апелативно и върховно. Съображенията са, че съдията от съответното ниво има най-добър поглед над процесите, които се развиват в него /процесуални действия, които следва да се извършат и обективно, които времевите рамки, в които могат да се извършат те/. По отношение специализацията по материи може да се изходи от броя дела, като се образуват от даден вид дела на година в системата /граждански, наказателни и административни/.
добре е, съдиите да са поне на окръжно ниво, със съответната специализация по материи, вкл. административно право
Да има от трите вида специализации, а съотношението да се определя в зависимост от броя на съдиите в съответните специализации; от всички нива без районно; може да се мисли и за ангажиране на наскоро пенсионирани съдии
Считам,че за инспектори следва да може да кандидатстват само магистрати от Апелативно и Върховно ниво
съдии от всички нива над районно
поравно
Да трябва да са със специализация и то задължително
Само съдии от ВКС
да бъдат съдии от всички нива
не
Инспекторите трябва да са с равен брой от съответните съдебни инстанции: районни, окръжни, апелативни, административни и върховни, като при тези от общите съдилища също трябва да се спазва еднаквия брой на съдиите със съответната специализация в областта на гражданското и наказателното право.
специализация по материи, по-кратки мандати
От всички нива със специализация по материя
специализирани в съответната област на правото
Да, следва инспекторите да бъдат съдии от всички нива.
Съдии със специализация
В ИВСС (или в съответния инспекторат) инспекторите да бъдат съдии от всички нива, и със специализация в областта на гражданското, наказателното и административното право, да са разпределени по равен брой според тези критерии, по равен брой да са районни, окръжни, апелативни съдии или съдии от ВКС, с трите вида специализации? *
***
съдии с опит и специализация
С поне 8 г. стаж в системата, от които 4 години в областта, която им е възложено да проверяват
Да са професионалисти със стаж
Още няма отговори на този въпрос.
24.Следва ли да бъде спряно използването на ЕИСС във всички съдилищадо поправянето й до степен да улеснява работните процеси и въвеждането вексплоатация на работеща система за достъп на граждани и адвокати доелектронните дела?86 отговора
ДаНеДо свързването със система…не мога да преценяСчитам системата за неефе…Не знамКъм момента спирането на…Според мен тази система е…1/220,9%66,3%
Да57
Не18
До свързването със система за достъп и отстраняване пропускитеда се използва като старата деловодна система1
не мога да преценя1
Считам системата за неефективна, създадена не за улеснение на съдията, а да му създава пречки да работи, бавна, мудна и несъответна на ГПК.1
Не знам1
Към момента спирането на работата с ЕИСС и връащен към старите системи ще доведе до още по-голям хаос. Следва да се доработи ЕИСС спешно.1
Според мен тази система е негоден продукт. ВКС го е казал. И да върнат парите, а не съдебната власт и хората да плащат за схемите на Вероника Имова и прокурора, който хал хабер си няма от съдебна дейност прави система на съдилищата и съдиите за съдебните ни актове.1
Не съм запозната с ЕИСС, тъй като не работим с нея.1
вече е късно, Тази система не трябваше изобщо да се въвежда в този и вид1
Да, но в рамките на календарна година, за да не се стигне до неравномерно разпределение на дела.1
Възможно е да не се спира, но активно да се работи по поправянето й1
не работя с ЕИСС1
Още няма отговори на този въпрос.
25. Разработването, внедряването и поддържането на деловодна система на съдилищата следва ли да бъде от компетентността на Пленума на ВСС или това е въпрос, който трябва да се решава само от СК на ВСС?86 отговора
СК на ВСС
Само от СК на ВСС
СК
Само от СК на ВСС.
Само СК на ВСС
от компетентността на Пленума на ВСС
само от СК
Само от СК
Трябва да се решава само от СК на ВСС.
само от СК на ВСС
само на СК на ВСС
Ск на ВСС
Следва да е от компетентността на СК на ВСС
Разработването, внедряването и поддържането на деловодна система трябва да се решава от СК на ВСС
Само СК
Разработването, внедряването и поддържането на деловодната система следва да се решава от СК на ВСС.
Да се решава само от СК на ВСС.
Въпрос, който следва да се решава от СК на ВСС
Посоченият въпрос следва да се решава само от СК на ВСС.
**
само от СК на ВСС, защото касае само съдилищата
от СК
Това е въпрос от компетентност на СК на ВСС.
От пленума
Считам, че това е въпрос, който следва да се реши от Пленума с оглед наказателните дела
СК на ВСС
Това следва да е работа на СК на ВСС и ако се внедрява някаква електронна система, тя трябва да е преминала всички нужни тестове и одобрена за работа. Пародията с ЕИСС и ЕПЕП дори не подлежи на коментар, защото не може цяла съдебна система да подложиш на тормоз с работа с неразработена електронна система, което граничи към отказ и затрудняване на цялостното правосъдие.
от СК на ВСС
По-скоро да се решава от СК, но ако касае общи въпроси с прокуратурата и от Пленума на ВСС
Отчасти - по въпросите на оперативна съвместимост трябва да се търси становището на правителството и пленума.
СК на ВСС и МП
Пленумът не трябва да съществува. Всички въпроси касателно съда, трябва да се решават от СК
въпрос на Пленума на ВСС, ако се запази сегашния вид на ВСС
само от СК на ВСС.
ск
От СК на ВСС
Деловодната система на съдилищата следва да е от компетентността само на СК на ВСС
Само съдии да решават този проблем. Прокурорите да са си тяхната губерния. Имат си Гешев. Ние само себе си.
Да се реши от СК на ВСС.
Доколкото въпросът е за съдилищата, то следва да се решава само от СК на ВСС, ако е налице разделение на ВСС на две колегии.
Въпросът трябва да се решава само от СК на ВСС.
Само СК.
Трябва да се решава само от КС на ВСС.
да, добре е ситемите да са обвързани между всички ОСВ, вкл. и адм.съдилрища, а не те да ползват различен продукт
на съответната колегия
Не, въпросите свързани с ползването от съдилищата на деловодна система следва да се решават от СК..
Пленумът да решава
Само от СК на всс
Само от Съдийската колегия.
само СК на ВСС
не знам
следва да се решава само от СК на ВСС.
от компетентността на Пленума, като системата трябва да е единна за съд, прокуратура и следствие.
Това трябва да е въпрос, който да се решава само от СК на ВСС.
или от съдийската колегия, или от изпълнителната власт
СК на ВСС
Според мен този впрос следва да се решава от СК на ВСС.
да следва
Още няма отговори на този въпрос.
Това съдържание не е нито създадено, нито одобрено от Google. Подаване на сигнал за злоупотреба - Условия за ползване - Декларация за поверителност
да се раздели на два отделни съвета - на съдиите и на прокурорите
Да се раздели на два отделни , непостоянно действащи съвета
Да се прекрати незабавно и спешно мандата на този ВСС. Крайно неефективен и несправедливо отчете работата на СРС по натовареност. По-натоварен от нас РС Нова загора. Тези се подиграват. Не отчитат индивидуалната натовареност и ефективност на съдиите. Да върнат и парите за дефектиталата им ЕИСС
да отпаднат колегиите и ВСС да бъде единен кадрови орган
да не е постоянно действащ орган
Един съвет, състав преимуществено от съдии с представително участие на магистрати от прокуратурата и следствието
Постоянно действащ, но заседаващ на сесии, като членовете му не се откъсват от работата си, при намалена натовареност
Смесен състав от постоянно заседаващи членове и такива, които не са откъснати от съдийската си работа
При непостоянно действащ съвет срокът и възможността за повтаряне на мандат са без особено значение. Напротив , тогава изборът на членове ще има съществена тежест
две години без право на втори мандат, както непосредствено, така и впоследствие
Б. Да не са действащи магистрати
В. Да са юристи с изискване за минимален юридически стаж
Г.Да са юристи със заслуги за развитието на правото
Д. Видни общественици (включително неюристи или бивши магистрати и конституционни съдии)
Да са юристи със заслуги за развитието на правото
Видни общественици (включително неюристи или бивши магистрати и конституционни съдии)
Да са юристи с изискване за минимален юридически стаж
Да не са действащи магистрати
Както в момента (оценка на съдебни актове);
Конкурсът да е обвързан само с атестацията;
Да се върне старият модел на конкурси чрез събеседване;
Конкурсите да се провеждат само по документи, които включват атестациите и кадровото досие;
Конкурсите да се провеждате по документи и със събеседване по въпроси, касаещи констатациите в атестациите, виждането на кандидатите за работата, която ще вършат на длъжността, за която кандидатстват и мотивацията им (без изпит по право), който да се провежда от КАК при СК на ВСС или от нарочно избрана комисия
Конкурсите да се провеждат чрез гласуване за кандидатите от съответната колегия на горната инстанция, в която е освободеното място, за което се кандидатства.
Всяка година до края на м.януари се подават документи съдържащи информация за стажа, ранга, броя приключени дела, наличието на дисциплинарни наказания и позицията за която се кандидатства. Това са параметри които са обективни и проверими. До средата на февруари същата година се извършва класиране, което не подлежи на обжалване. Класирането е основа ВСС в течение на същата година да извършва назначения по ред на класирането. Назначението подлежи на обжалване при условията на "бързо производство".Следващата година се извършва ново подаване на документи и класиране.
Многоаспектен, вкл. анонимен писмен изпит.
Конкурсите да се провеждат едновременно за всички съдилища от едно ниво в съдебната система, като се обявяват всяка година на фиксирани в закона дати: например 01.01. - районен съд; 01.04. - окръжен съд; 01.08. -апелативен съд, 01.12.- върховен съд, и за всички свободни места към тези дати в съответните инстанции
Провеждане на отделни конкурси за освободените места в рамките на всеки отделен съд
всяка година в началото ѝ и в края по един конкурс за всяко съдебно ниво, а именно на 01.02. и на 01.11. да бъдат обявавани
Провеждане на отделни конкурси за освободените места в рамките на всеки отделен апелативен/окръжен район
Да се определи процент от свободните места за външни назначения
Външни назначения да са допустими само на районно и окръжно ниво;
Външни назначения да са допустими на районно, окръжно и апелативно ниво;
Външни назначения да са допустими на всички нива.
Производството по обжалване да се уреди като бързо, например: едноседмичен срок за подаване на жалба от вземане на решението за повишаване на класираните; задължение за решаващия съд да образува и насрочи производството в 1-месечен срок; съкратени срокове за призоваване; съкратен срок за произнасяне по същество – в 14-дневен срок от приключване на устните състезания.
Да се предвиди, че с всяка жалба се обжалва целият конкурс и всички жалби да се разглеждат в едно производство.
Да се предвиди възможност да се обжалва класирането на конкретен участник в конкурса.
Основанията за обжалване да бъдат само процесуални и касаещи фактически грешки, но не и оценъчната дейност на съответната комисия/орган.
Да се предвиди предварително изпълнение на решението.
На въпрос 14 отговорът ми е, че пред ВКС трябва да се обжалват конкурсите за общите съдилища, а пред ВАС - на административните
запазване на настоящата процедура
По същия начин както сега, но с предвиждане на санкции за членовете на ПАК, които забавят изготвянето на възложените им атестации в срок от повече от 3 месеца и предвиждането на инструктивен срок за КАК за внасянето на атестацията в дневния ред на СК на ВСС
Само от КАК към СК на ВСС, който да се състои от 20 члена, 10 от които съдии от ВКС, избрани от Председателя на ВКС/Пленума с мандат от 2 години, чието възнаграждение да е равно на това на членове на ВСС, подпомогнати от специализирана администрация от още 30 служителя
Да се децентрализира атестирането
Атестирането да бъде, както беше преди.
От атестационни комисии към горестоящата инстанция, бързо, знаят как работят колегите от долната инстанция и няма да им е нужно подробно изследване на дейността им в хода на атестационната процедура и много други положителни неща в тази насока
Няма необходимост от КАК и други подобни високоплатени и нищо правещи хора. Атестациите да се изготвят от и без това раздутата администрация на ВСС с участието на 1 член от съвета
да се взема предвид последната атестация, без да е необходимо ново, извънредно атестиране, то да се извършва от ПАКп
От КАК, сформирана при ВКС със съдии от ВКС
От председателя на горния съд при условията на обвързана компетентност, съобразно класирането от последния проведен конкурс за незаета щатна длъжност в съответния съд/отделение и за срок до отпадане на необходимостта, но не по-дълго от 1 година
От председателя на горния съд при условията на обвързана компетентност, съобразно класирането от последния проведен конкурс за незаета щатна длъжност в съответния съд/отделение и за срок до отпадане на необходимостта.
С решение на общото събрание на съответното отделение на горния съд.
Командироването следва да е само за срок от шест месеца и по старшинство без други условия.
По реда, като се вземат предвид стаж, ранг и последна атестация
да не се заобикалят конкурсите с командироване на магистрати, т.е. да се забрани команадироването на всички нива
Чрез промяна на Таблица 1 от страна на ВСС
Чрез изменение на ЗСВ, в което да се предвиди, че основното възнаграждение на съдия в РС, ОС и АС зависи от ранга му и се определя като 90% от основното възнаграждение на съдията от съответната инстанция, на която притежаваният ранг отговаря, а в случаите, в които магистратът не е придобил ранг, в размерите посочени в Таблица 1 на ВСС
Чрез законова забрана за ВСС да повишава заплатите с еднакъв процент за всички
Според мен трябва възнаграждението на всеки съдия, независимо от правораздавателното ниво /РС, ОС, АС или ВКС/ да е едно и също, защото всички вършат една и съща работа по естеството си. Съответно да има надбавка за инстанция примерно 300 лв. на инстанция /300 лв. за ОС, 600 лв. за АС и 900 лв. за ВКС/. При тази хипотеза ранговете може изцяло да отпаднат като ненужни и занимаващи процедурно регулярно ВСС. Съответно да се разработи нова система за ДМС, обвързана с конкретната работа на всеки магистрат като качество, бързина, сложност и брой разгледани дела.
Заплащането следва да е обвързано с достигнатия ранг. Така ще се реши и въпросът с кадровото обезпечение, особено на районно ниво
не смятам, че е налице прекалено голяма разлика, а проблем са премахнати след 2009 г. антикорупционните на всеки три месеца в размер на една брутно заплата за магистрат от съответното ниво, което се препоръчваше от ЕК
Не считам, че трябва да се уеднаквят заплатите на съдиите от различни нива, тъй като работата е различна
чрез фиксирано съотношение между възнагражденията по длъжност и ранг в ЗСВ
До свързването със система за достъп и отстраняване пропускитеда се използва като старата деловодна система
Считам системата за неефективна, създадена не за улеснение на съдията, а да му създава пречки да работи, бавна, мудна и несъответна на ГПК.
Към момента спирането на работата с ЕИСС и връащен към старите системи ще доведе до още по-голям хаос. Следва да се доработи ЕИСС спешно.
Според мен тази система е негоден продукт. ВКС го е казал. И да върнат парите, а не съдебната власт и хората да плащат за схемите на Вероника Имова и прокурора, който хал хабер си няма от съдебна дейност прави система на съдилищата и съдиите за съдебните ни актове.
.