Устав на ССБ

Устав на Съюз на съдиите в България

I. Общи положения

1. Съюзът на съдиите в България (Съюзът) е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща съдиите в България и съдействуваща за защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси, за укрепване на престижа на съдилищата в България.
1.1. Съюзът се учредява за неопределен срок, като юридическо лице с нестопанска цел, определен да извършва дейност в обществена полза.
1.2. Наименованиието на Съюза е “Съюз на съдиите в България“.
1.3. Наименованието на Съюза може да бъде изписвано на чужди езици в превод, утвърден от Управителния съвет. Наименованието на Съюза на английски език се изписва: Bulgarian Judges Association. Под наименованието Bulgarian Judges Association Съюзът се представя пред международните организации.
1.4. Съюзът притежава свои собствени символи, приети от Общото събрание.
2. Седалището на Съюза е: гр. София.
3. /отм./
4. Дейността си, Съюзът осъществява съобразно нормите на Конституцията на Република България, действуващото в страната законодателство и своите цели, без да разпределя печалба.

II. Цел и средства

5. Целите на Съюза са:
5.1. да обединява съдиите в България в общо цяло за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси.
5.2. да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на съдилищата в България;
5.3. да работи за повишаване на квалификацията на съдиите и да подпомага професионалната им реализация;
5.4. да подпомага създаването и приемането на законопроекти, касаещи ефективната дейност на съдебната система;
5.5. да съдействува на Министерство на правосъдието и на другите държавни органи при въвеждането на нови методи и средства за усъвършенствуване на съдийския труд;
5.6. да поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни правителствени и неправителствени органи, организации и институции;
5.7. да се грижи за проучването и поддържането на историческите правни традиции в Република България, както и на историята на съдилищата.
6. За осъществяване на своите цели Съюзът:
6.1. сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация;
6.2. провежда, възлага и финансира изследвания, научни разработки и публикации, свързани с дейността и целите му;
6.3. организира симпозиуми, семинари , конференции и други национални и международни форуми;
6.4. публикува и разпространява материали в областта на своята дейност;
6.5. изгражда и поддържа звена за изследвания и подготовка на кадри, както и за постоянен достъп до информация.

III. Имущество на Съюза

7. Имуществото на Съюза се състои от парични средства, недвижими имоти и права върху тях, движимо имущество и ограничени вещни права, дялово участие в дружества, ценни книжа, вземания и други активи.

8. Имуществото на Съюза се набира от встъпителни вноски, членски внос, дарения, завещания, печатни издания.

9. Първоначалният размер на встъпителните вноски и членския внос и срока за тяхното внасяне се определят с решение на Учредителното събрание.

10. Размерът на встъпителната вноска и членския внос, дължими от членовете на Съюза, начинът и сроковете за внасянето им се определят от Управителния съвет и подлежат на актуализиране по негова преценка.

11. Имуществото на Съюза се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него.

12. Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Съюза.

13. Управителният съвет ежегодно изготвя и предлага на Общото събрание на Съюза годишен доклад на дейността и годишен финансов отчет, които се приема от последното.

IV. Членство, права и задължения на членовете на Съюза.

14. Членове на Съюза могат да бъдат всички дееспособни физически лица, които:
14.1. са действуващи съдии
14.2. приемат устава му, внесли са дължимата встъпителна вноска и работят за постигане целите на съюза.

15. Членуването в Съюза е доброволно.

16. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до Управителния съвет, чрез Председателя на секцията. Молбата следва да съдържа всички индивидуализиращи данни за кандидата.

17. Управителният съвет се произнася по молбата за членство в първото си редовно заседание, от който момент възниква членственото правоотношение.

18. Членството се прекратява при:
18.1. едностранно писмено изявление, отправено до Управителния съвет;
18.2. изключване по решение на Управителния съвет, когато:
18.2.1. поведението на члена на Съюза грубо злепоставя интересите на последния;
18.2.2. системно не изпълнява своите задължения и нарушава Устава;
18.2.3./отм./
18.3. смърт или запретяване.

18а. При прекратяване на членството бившият член и наследниците му нямат право на дял от имуществото на Съюза.

19. Права на членовете на Съюза:
19.1. да участвуват в работата на Общото събрание;
19.2. да избират и бъдат избирани в управителните органи на Съюза;
19.3. да участвуват в дейността на Съюза;
19.4. да получават възнаграждение за положен личен труд или извършени услуги, когато това е уговорено изрично;
19.5. да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие дейността на Съюза;
19.6. да ползуват с предимство пред други организации и лица , нечленуващи в Съюза материалната база;
19.7. да получават съдействие при организирането на тематични мероприятия като част от дейността на Съюза.

20. Задължения на членовете на Съюза:
20.1. да внесат встъпителната си вноска в едномесечен срок от решението за приемането им;
20.2. добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията си , възложени им за решаване на конкретни задачи на Съюза;
20.3. стриктно да съблюдават правилата на настоящия Устав и вътрешните правила за дейността на Съюза;
20.4. редовно да внасят членския си внос.

20а.1. За почетен член на Съюза може да бъде прието дееспособно физическо лице, което е освободено от длъжността съдия и има съществен принос към развитието на организацията.
20а.2. Почетните членове на съюза могат да взимат участие в Общите събрания на организацията, както и във всички други прояви, като изразяват становища и правят предложения, без правото да гласуват при вземането на решения и без правото да бъдат избирани в органите на организцията и да участват в избирането на такива.
20а.3. За почетните членове на Съюза се прилагат съответно правилата на чл.15, чл.16, чл.17, чл.18, чл.18а, чл.19.1, чл.19.3, чл.19.4, чл.19.5, чл.19.6 и чл.19.7 от Устава.

V. Устройство на Съюза и органи на управление.

21. Съюзът може да изгражда секции в рамките на едно или повече съдилища. В един съд не може да има повече от една секция. Броят на членовете в секцията не може да бъде по-малък от 7.
21.1. Секциите работят въз основа на Устава, решенията на Управителните органи на Съюза и с оглед на конкретните проблеми пред съответния съд или съдилища.
21.2. Секциите водят списък на членовете на Съюза с месторабота или местоживеене на тяхна територия, въз основа на подаваната от Управителния съвет на Съюза информация за новоприетите членове.
21.3. 21.3. Членовете на Съюза от всяка секция избират Председател на секцията. Председателите и заместник-председателите на съд не могат да бъдат председатели на секции. Председателите и заместник-председателите на районни съдилища могат да бъдат председатели на секция, ако секцията включва съдиите от повече от един съд.
21.4. Председателите на секции имат 2-годишен мандат.
21.5. Секцията разполага с 50% от членския внос, събран до 30. юни на текущата година.

22. Органи на управление на Съюза са:
22.1. Общо събрание;
22.2. Управителен съвет;
22.3. Председател на Управителния съвет;
22.4. Изпълнителен секретар;
22.5. Разширен управителен съвет;
22.6. Контролен съвет.

23. Общото събрание на членовете на Съюза е негов върховен орган, който се състои от всички членове на Съюза.

24. Компетентност на Общото събрание:
24.1. изменя и допълва Устава;
24.2. приема дългосрочни планове, програми и други решения за постигане целите на Съюза;
24.3. приема бюджета на Съюза и направените в него промени от Управителния съвет;
24.4. избира и освобождава състава на другите органи на Съюза;
24.5. взема решение за участие на Съюза в други организации;
24.6. взема решение за реорганизация и прекратяване на Съюза и за начина на разпределяне на имуществото след прекратяването му;
24.7. обсъжда и приема годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет на Управителния съвет и освобождава членовете му от отговорност;
24.8. отменя решения на другите органи на Съюза, които противоречат на Закона или Устава му.

25. Редовни заседания на Общото събрание се провеждат веднъж годишно. Задължението за тяхното свикване е на Управителния съвет.
25.1. Общото събрание може да се свика и по искане на 1/10 от членовете му. В случай на отказ от страна на Управителния съвет да извърши действията по свикването му, се прилагат разпоредбите на чл. 139, ал. I, изречение “последно” от ЗЛС.
25.2. Общото събрание се свиква чрез писмено уведомление, отправено от Председателя на Управителния съвет най-малко 30 дни преди датата на неговото провеждане и съдържащо дневен ред, дата, час и място на провеждане.

26. Общото събрание е законно, ако присъствуват повече от половината от членовете му. Ако в обявения ден и час не се яви необходимият брой членове, то се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, независимо от броя на присъствуващите.
26.1. Членовете на Съюза имат равно право на глас в Общото събрание. Всеки член има право да представлява до 3 членове чрез писменно пълномощно за конкретното общо събрание.
26.2. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласовете на присъствуващите, с изключение на въпросите относно изменение на Устава на Съюза, сливането му с друго или други реорганизаци, за които е необходимо мнозинство от 2/3 и мнозинство от 3/4 за прекратяването и разпределяне на имуществото му.
26.3. За обсъждане от Общото събрание не могат да се предлагат въпроси, които не са били включени в предварително приетия и обявен дневен ред.
26.4. Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго, при съблюдаване забраната на чл. 142, ал. I от ЗЛС.
26.5. На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на Управителния съвет и неговия протоколчик.
26.6. На заседанията на секциите се водят протоколи, които се подписват от Председателя на секцията.

27. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от три години. Член на УС може да бъде всеки, който е член на Съюза повече от две години и има значим принос за постигане на неговите цели.
27.1. Управителният съвет се състои от пет до единадесет члена.
27.2. Член на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

28. Управителният съвет избира измежду членовете си Председател и Изпълнителен секретар.
28.1. Мандатът на членовете на Управителния съвет се прекратява с обявяване избора на новите членове, а на Председателя и на Изпълнителния секретар – с обявяване избора на новите Председател и Изпълнителен секретар.

29. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя му с писмена покана, отправена в седмичен срок преди датата на провеждане на заседанието. Поканата съдържа проект за дневен ред. В изключителни случаи заседание може да се свика по телефон, факс или с телеграма.
29.1. Заседанието е законно, ако на него присъствуват повече от половината от членовете на Управителния съвет.
29.2. Счита се присъствуващо и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Вотът на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
29.3. Решенията се вземат с мнозинство от всички членове.
29.4. Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца.
29.5. Управителният съвет изработва процедурни правила за работата си.

30. Компетентност на Управителния съвет:
30.1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
30.2. взема решения за разпореждане с недвижимото имущество на Съюза и одобрява извършените от Председателя разпоредителни сделки с движими вещи и други права;
30.3. подготвя и внася в бщото събрание проект за бюджет и приема текущи изменения в него;
30.4. подготвя и внася в Общото събрание годишен доклад за дейността на Съюза и годишен финнсов отчет;
30.5. съхранява и води документацията на Съюза;
30.6. осъществява оперативно ръководство на Съюза;
30.7. определя необходимостта, броя, вида на сътрудниците на Съюза и техните възнаграждения;
30.8. приема и изключва членове на Съюза;
30.9. избира от състава си Председател и Изпълнителен секретар и ги освобождава от длъжност и отговорност;
30.10. утвърждава вътрешни правила с мнозинство от 3/5 от членовете си;
30.11. създава фондове и помощни органи;
30.12. взема решения за свикване на Общото събрание по предложение на Председателя на Управителния съвет;
30.13. взема решения по всички въпроси, които по Закон или според Устава не спадат в правомощията на друг орган.

31. Предсрочното освобождаване на член на Управителния съвет става с решение на Общото събрание по негово писмено искане или по мотивирано искане на член на Съюза, отправено до Председателя на Управителния съвет.

32. Председателят на Управителния съвет представлява Съюза.

33. Компетентност на Председателя на Управителния съвет:
33.1. свиква заседанията на Управителния съвет;
33.2. ръководи заседанията на Управителния съвет и председателствува Общите събрания;
33.3. изпълнява бюджета на Съюза и прави предложения за неговото изменение;
33.4. открива и закрива банковите сметки на Съюза и се разпорежда със сумите по тях;
33.5. назначава и освобождава служителите на Съюза;
33.6. отчита дейността си пред Управителния съвет;
33.7. може да делегира при отсъствие осъществяването на тези функции на Изпълнителния секретар.

34. Изпълнителният секретар:
34.1. организира и осъществява оперативно ръководство на дейността на Съюза;
34.2. съгласува своята дейност с Председателя на Управителния съвет;
34.3. осъществява пряко ръководство по отношение служителите на Съюза;
34.4. отговаря за правилното и редовно водене на счетоводството;
34.5. организира изпълнението на решенията на ръководните органи на Съюза.

34а. Разширеният управителен съвет се състои от членовете на Управителния съвет и председателите на секции.

34б. Компетентност на Разширения управителен съвет:
34б.1. разработва и приема планове за действие, стратегии за изпълнението им и други програмни документи;
34б.2. предлага за обсъждане и приемане от Общото събрание на основни насоки за развитието на Съюза и обща програма за неговата дейност.

34в. Разширеният управителен съвет взема решения според правилата за работа на управителния съвет.

35. Контролният съвет се състои от трима члена.
35.1. Член на контролния съвет може да бъде всеки член на Съюза.
35.2. Контролният съвет си избира Председател, който изразява становището му пред останалите органи на Съюза.
35.3. Мандатът на членовете на Контролния съвет се прекратява с обявяването на избора на новите членове, а на Председателя му – с обявяване избора на новия Председател.

36. Компетентност на Контролния съвет:
36.1. следи за съобразността на решенията на Общото събрание и Управителния съвет със Закона, Устава и други вътрешни актове на Съюза;
36.2. предлага на Общото събрание отмяната на решения на Управителния съвет, които противоречат на Закона, Устава и други вътрешни актове на Съюза;

VI. Срок на действие и прекратяване.

37. Съществуването на Съюза не е органичено със срок или друго прекратително условие.

38. Съюзът се прекратява по решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство от 3/4 от присъствуващите на Събранието членове.

39. Ако някоя разпоредба на този устав не може да бъде приложена, поради противоречие с глава ІІ на ЗЮЛНЦ или друга императивна разпоредба на закона, тя се счита несъществуваща и се прилага законът.
По неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и общото гражданско законодателство.
Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на 28. март 1997 г., променен с решения на Общото събрание на организацията от 1. декември 2001 г., 06. октомври 2006 г. и 7. октомври 2016 г.

Председател на УС на ССБ:

/Калин Калпакчиев/

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.