Общо годишно отчетно изборно събрание на ССБ 2021 г.

На 18 септември 2021 г. се проведе Общото събрание на Съюза на съдиите в България.

Предлагаме кратко обобщение на проведените обсъждане и взетите решения:

Съюзът на съдиите в България е най-представителната организация, която отдавна е доказала значимостта си не само за съдийската общност, а и за обществото ни като цяло. Исторически ССБ е инициатор на множество от идейните решения за преодоляване дефицитите на българските съд и прокуратура. Част от тях първо бяха сведени до законови приложими решения, а впоследствие обезсмислени от политическата власт поради видимото им неудобство. През 90-те години насам ССБ застъпи идеята и положи усилията за изграждането на съдийско училище, прераснало в днешния Национален институт на правосъдието,  за въвеждане на конкурсното начало за постъпване и повишаване на съдиите и прокурорите, за необходимостта от изменения на действащата Конституция с цел постигане на независимост на съдебната власт.

На последното общо събрание на ССБ присъстваха значителен брой съдии от всички нива на системата и от цялата страна. Това убедително сочи, че ССБ  постига основната си   кауза да обединява съдийската общност и да бъде легитимна съдийска организация, независимо  от трудностите. През изминалата година ССБ продължи да отстоява принципа на съдийската незамисимост, реагирайки своевременно на медийни атаки и неоправдано дисциплинарно посегателство от Висшия съдебен съвет срещу съдии, включително и когато те не са членове на съюза, като им оказва защита  и съдействие.

Не може да не се отчете фактът, че  търсейки решение  за дългогодишните проблеми на българските съд и прокуратура, международните институции се обръщат към ССБ. Най-красноречивият пример за това е последното изменение на Конституцията от 2015 г. за разделяне на ВСС на две професионални колегии – на съдии и на прокурори, което  бе обосновано в становище на ССБ от 2012 г. и бе  възприето  през 2015 г. от Венецианската комисия.  В регулярните доклади на ЕК по CVM и в други становища на Венецианската комисия също се съдържат множеството позовавания на становищата на  ССБ.

За държавните институции от законодателната и изпълнителната власт ССБ е неизбежен партньор през последното десетилетие. В настоящата динамична политическа и обществена ситуация ясно  е заявено желание за сътрудничество.  Доказа го подновената традиция министърът на правосъдието да посещава събранията на съдийската организация и  да излага на този форум  разиранията си по ключови проблеми на правосъдието, без обилието на празнословния церемониал. Първоизточник на едно такова действие са речите на бележити министри на правосъдието на събранията на предвоенния съдийски съюз, за какъвто правоприемник ССБ е определен от академичните среди, макар и да липсва пряко правно правоприемство.

На събранието присъстваха следните официални гости: Янаки Стоилов – Министър на правосъдието, проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев – член на Висш адвокатския съвет, Валя Гигова –заместник председател на Висш адвокатския съвет, Владислав Николов – председател на Асоциация на прокурорите, Стефан Марчев – председател на Софийска адвокатска колегия, Анджела Родел – изпълнителен директор на Българо-американска комисия за образователен обмен Fulbright, Мария Костова – програмен кординатор на Българо-американска комисия за образователен обмен Fulbright, Олег Темников член на УС на Българската асоциация по европейско право.

Събранието беше официално открито с приветствие от Министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов.

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов се спря на няколко ключови теми като проблемите с реформирането на териториалното разпределение на българските съдилища, известно като промяна на съдебната карта, неуспешното, скъпо и неефективно налагане на Единната информационна система на съдилищата. Проф. Стоилов напомни за силата на съдебната власт да отменя незаконосъобразните действия на изпълнителната власт и за присъщата необходимост това да се извършва от независими съдии, за да бъде легитимно:   „Справедливостта не е субективна категория, която всеки един възпроизвежда в своите актове (…) справедливо означава предвидимо правосъдие.Правосъдието няма как да бъде осъществявано от хора, които не са независими както в своите индивидуални прояви, така и в отношенията си с останалите институции. Това не изключва взаимодействието между властите. (…) Приказките за съдебна реформа все повече банализират тази безспорна необходимост. Предпочитам да вървим от основата към върха, да идентифицираме реалните проблеми, с които се сблъскваме, които често са хронифицирани и да търсим законовите промени, а едва накрая да търсим дали са необходими промени на върха на нормативната конструкция – в Конституцията. За мен реформата на съдебната система започва предимно с качествения подбор на магистратите, тук не говоря само за съдиите, за да отпадната всякакви съмнения в критериите, които се прилагат. Само по себе си наличието на конкурси не е критерий за качествен подбор. (…) Ние имаме проблем със случаите на бездействие, на отказ, когато има реални правни проблеми, но те не могат да бъдат вкарани в обращение и преценени от съда.(…) Съдът е орган, който е предназначен да решава, а не да създава дела.

Министър Стоилов обяви още, че ще инициира разговори и професионални дискусии за решаване на най-важните проблеми на съдебната власт – кадровата криза с конкурсите за повишаване на съдии; решаване на проблема с неравномерната натовареност, съдебната карта и електронното правосъдие.

Председателят на Софийската адвокатска колегия Стефан Марчев припомни как заради общата и единна работа на съдиите, прокурорите и адвокатите в началото на миналия век България става една от водещите нации в Европа. „Нека заедно да постигнем върховенството на правото, но не като абстракция, а като възможност всеки един да бъде ценен уважаван и всички да живеем по-добре“, каза той.

В последната година отново се възроди и друга предвоенна традиция на необходимата взаимопомощ между юридическите съсловия, за да бъде по-добра средата за работа. Така естествен поддръжник на тезите за съдебна реформа на ССБ стана и Висшият адвокатски съвет и редица колегии в страната, изразени чрез члена на ВАдвС на събранието проф. Ангел Калайджиев, който заяви, че Висшият адвокатски съвет подкрепя професионалните позиции и стандарти, които поддържа ССБ

Професионална солидарност изрази и председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов. „Българските прокурори и Асоциацията на прокурорите  в България уважават всеки един български съдия. Моята амбиция и желание е българските съдии и прокурори да си протегнат ръка и заедно да отстояваме важните за всички нас каузи за върховенство на правото и независимост на съдебната система. Понякога заемаме различни позиции, но в една демократична държава това е нормално.“, каза председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов и подчерта, че тя и ССБ могат да си партнират по редица теми.

Г-жа Анджела Родел, изпълнителен директор на Фулбрайт България, изрази увереност в бъдещата ползотворна работа със ССБ в името на информираността и доброто образование на българските съдии. Тя изрази задоволството си от постигнатите резултати от стажантската програмата на комисия Фулбрайт и Софийския районен съд, която стартира през 2009 г., като изрази надежда и за продължаване на нейното подобряване и развитие. Повече за програмата може да видите тук: https://srs.justice.bg/bg/14075

Задочно поздрави към събранието отправиха председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, проф. Екатерина Михайлова и проф. Даниел Вълчев, декани на юридическите факултети на НБУ и СУ „Св. Климент Охридски“. Олег Темников поднесе приветствие от името на съдията в СЕС  Александър Арабаджиев – председател на Българската асоциация по европейско право. Някои от важните акценти от адреса са пряко признание за ролята и значението на ССБ: „В момента, може би повече от всякога, България е изправена пред наложителността за отстояване и възраждане на независимата съдебна система. Съществена роля в този процес трябва да играят именно юристите – съдии и адвокати, които естествено са в най-силна, но и най-отговорна позиция в тези процеси. Особено като се има предвид неспособността на натоварените с тези функции да идентифицират реалните проблеми и да намерят верните решения. Това повишава отговорността на  гражданското общество и на организации като вашата за търсене на тези решения чрез  средствата, които са им присъщи.(…) Върховенството на закона, въпреки широките дискусии относно точното съдържание, на това понятие, несъмнено включва – като своя ключов елемент – независимостта на съдебната власт, разбирана по -специално като независимост на съдебната власт от други клонове на властта (законодателна, изпълнителна). Всички други елементи на върховенството на закона, като например принципа на законността, според който правителството може да действа само въз основа на закона и в неговите граници, или принципа на конституционализма, при който законодателните правомощия на парламента трябва да се упражняват в рамките на конституцията или наличието на съдебен контрол за прилагане на тези принципи –  те всички зависят от независимостта на съдебната власт като тяхно основно предварително условие. Независимостта на тази система, следователно, е едновременно съществен елемент  от принципа на върховенството на правото и  условие за неговото спазване.

Изказаните приветствия са важен знак от академичната общност, от адвокатурата и гражданските организации, тъй като от тях се очаква да бъдат силно активни в подновяването на конституционния дебат за утвърждаване на независимостта на българските съдии.

Избор на нови членове на Управителния съвет на ССБ

За председател на УС на ССБ бе избрана Татяна Жилова от Административен съд София-град. Съставът на Управителния съвет се попълва още от Красимир Мазгалов и Десислава Попколева от Софийския градски съд, Стою Згуров от Софийския районен съд, Цветомира Велчева от Районен съд – Ловеч, Владислава Цариградска от РС-Луковит Атанас Димов Атанасов от Окръжен съд – Стара Загора. Съществено е представителството на съдии от страната в УС, за по-добрата чуваемост на проблемите на различните съдебни райони.

Новоизбраният състав на УС на ССБ обобщи дискусиите, проведени на общото събрание и обяви нарочно обръщение към българските правници, което може да видите тук:

https://judgesbg.org/wp-content/uploads/2021/09/obrastenie_US.pdf

  1. Призоваваме за подкрепа на становището на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България от 23 юни 2021 г., в което се изразява оценка на дейността на Висшия съдебен съвет и се настоява за оставка на неговите изборни членове[1].
  2. Призоваваме за незабавно спиране използването на Единната информционна система на съдилищата (ЕИСС) до отстраняване на недостатъците в нея.[2]
  3. Като подкрепяме изцяло позицията на съдията от Софийския апелативен съд Милен Василев от 3 септември2021 г., публикувана на официалната интернет страница  на Висшия съдебен съвет[3],  призоваваме съдиите да не участват в гласуването за частичен избор на двама членове на Висшия съдебен съвет, насрочено за 10 октомври 2021 г.
  4. Изразяваме убедеността си, че дискусията по конституционните въпроси, открита от Българския институт за правни инициативи по повод 30-годишнината от приемането на Конституцията на Република България, следва да продължи[4]. Във връзка с това Съюзът на съдиите в България поема инициативата да бъде активен и съзидателен участник в междуинституционалните и професионалните дискусии.

[1]Пълният текст на становището на УС е достъпен на официалната страница на ССБ: https://judgesbg.org/2021/06/23/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82/

[2] В тази връзка от ССБ припомнят тяхната съвместна инициатива  със Софийска адвокатска колегия, като призовават подкрепа на цялата правна и академична общност, която може да се изрази https://www.peticiq.com/336776

[3] http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/32/mv-vaprosi.pdf

[4] Пълният текст на стенограмата от дискусията е достъпен на адрес: http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/STENOGRAMA_14.05.21.pdf

Статията е прочетена: 1237 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.