Становище по конституционно дело № 21/2023 г. по описа на Конституционния съд

Допълнение към Становище относно Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (вх. 49-354-01-83/28.07.2023г.) в частта му относно Глава шеста „Съдебна власт“

Проект на Заявка за промяна по Договор № ВСС-16783/05.12.2022 г., сключен между Висшия съдебен съвет и „Информационно обслужване“ АД (т.нар. Заявка № 1, бивша 15).

Oтносно Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (вх. 49-354-01-83/28.07.2023г.) в частта му относно Глава шеста „Съдебна власт“

Във връзка с публично разпространената информация за наказателно производство, свързано с упражнено физическо насилие над млада жена

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.