Заключителната конференция на деветия Национален конкурс за студентски съчинения, издание 2019 г

На 22 октомври 2021 г. се проведе Заключителната конференция на деветия Национален конкурс за студентски съчинения, издание 2019 година. Конференцията беше излъчвана на живо и във Facebook през страницата на „Предизвикай правото“, където може да се намери и запис от събитието.

Събитието бе открито от съдия Константин Кунчев и се проведе с участието на следните членове на журито: проф. д-р Таня Йосифова, доц. д-р Венцислав Петров, доц. д-р Ангел Шопов, гл. ас. д-р Делян Недев и адв. Олег Темников, които поздравиха участниците за смелостта и старанието в работа им по научните изследвания и разгръщането на правната мисъл, като им пожелаха още много успехи и развитие.

В началото на събитието приветствие отправи и г-жа Мария Костова, програмен координатор на Българо-американска комисия за образователен обмен Фулбрайт.  Г-жа Костова запозна участници и гостите с интересни възможности за участие в докторски и магистърски изследователски програми със стипендии, предоставени от „Фулбрайт“. 

Представена беше и дейността на стажантската програма на Софийския районен съд и „Фулбрайт“. Повече информация за програмата, която има ключово значение за подкрепа на студените и запознаването им с практиката, тъй като е целогодишна, може да се открие на https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/court-internship/

Резултатите от провеждането на програмата от 2009 г. насам са повече от впечатляващи. Голяма част от колегите, участвали в нея, в момента са действащи съдии, прокурори, следователи, успешни адвокати и преподаватели. Това е съществено доказателство за уместността и необходимостта от развитие на правната общност чрез съчетаване на усилия към изграждане на кадри с насоченост към съдебната система.  

На конференцията бяха обявени и спечелилите специални награди от ЛексАрт за най-добре представилите се стажанти в стажантската програма на СРС и „Фулбрайт“ Ана Ченешкова  и Емили Стаменова.  

Предстои да бъдат определени стажантите, които ще бъдат отличени с двете големи награди на програмата за стаж при съдия Джейн Милазо – федерален съдия от Окръжния федерален съд в Ню Орлианс, Източен окръг, Луизиана, САЩ.

Специална награда бе предоставена от Съюза на съдиите в България на Мария-Магдалена Мартинова Маркова и Александър Руменов Лешев от СУ „Св. Климент Охридски“ за разработката им „Някои процесуални въпроси на националното право във връзка с преюдициалното запитване по чл. 267 ДФЕС“. 

Разработката се отличава с пълен и задълбочен на анализ на практиката на  СЕС и ВКС по разгледаните въпроси, съдържа обосновани авторски тези с практически значими изводи за българското правораздаване. В разработката са направени и значими предложенията де леге ференда. 

Награда беше връчена от „ЛексАрт – Практически обучения за юристи, на Иван Илиев Геров от СУ „Св. Климент Охридски“ за разработката на тема „Съществува ли „относително“ право на собственост?“ 

Разработката демонстрира пълен теоретичен анализ на поставения въпрос и се отличава с цялостната си структура и подход на автора, който представя и аргументира подробно своите тези.  

Специална награда на съдия Константин Кунчев бе предоставена на Красимир Атанасов Русев от Бургаски свободен университет, с разработка на темата „Клаузата за справедливост при присъждане на обезщетение в застрахователния договор“. Разработка се отличава със смелостта на автора да повдигне значим за обществото и правото актуален проблем, да го разгледа теоретично и в неговите практически измерения, както и да формулира ясна теза, която в последствие е споделена от ВКС. 

На студентите, класирали се на първите десет места в деветия по ред Национален конкурс за студентски научни съчинения, бяха предоставени награди от издателствата „Сиби“ и „Сиела“, които бяха връчени в Софийския районен съд в съдебна зала № 1 проф. Живко Сталев. 

По повод това организаторите припомнят, че през 2011 г. националното  състезание е било посветено на 100 години от рождението на проф. Сталев и отправят отново призив за  осмисляне  на словото, произнесено на 28.05.1992 г. от проф. Сталев по случай честването на 80-годишния му юбилей в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, което завършва с думите:

„Нека ми бъде позволено да отправя към българските правници един апел.Нека положим всички усилия, когато създаваме или прилагаме нашето право, да се ръководим от максимата, че правото е изкуство за справедливото и разумното. Нека тези от нас, които са се посветили на правната наука, да изучават правото с преклонение и увлечение. Нека всички обкръжим правото с вяра и надежда в негово¬то бъдеще, в неговата изключителна обществена полезност. Да живее правото, правото на нова, демократична България!“ 

Цялото слово е достъпно на  https://www.vas.bg/p/A/d/Adv10_2012_5-2149.pdf 

Класирането и част от съчиненията са достъпни на https://www.challengingthelaw.com/grajdansko-pravo/klasirane-konkurs-2019/.

Участниците в конкурса представиха основните моменти от своите научни изследвания. След изложението им бяха отправяни въпроси по темата, които провокираха интересни дискусии.

Във фокуса на обсъждане попаднаха важни теми, които вълнуват практиката и теорията, в това число относно правото на Европейския съюз, както и някои практически проблеми при отправянето на преюдициално запитване от националните съдилища. Бяха разгледани интересни въпроси относно възможността за спиране на делото при вече отправено запитване и за възможност за въвеждане на института на отмяна на решение, влязло в законна сила, което противоречи на правото  на ЕС. 

Обсъди се и практическият проблем за наличието на застрахователни лимити за обезщетения за неимуществени вреди в светлината на правото на ЕС и Конституцията на Република България. Провокира се критичен поглед върху законодателството и практиката на ВКС. Акцент се постави и върху спортното правосъдие и арбитраж във футбола. 

Накрая дискусията бе фокусирана върху въпросите относно Павловия иск и някои практически проблеми, свързани с него. Интерес провокира въпросът за характера на обезпечителните сделки като възмездни или безвъзмездни сделки в светлината на отменителния иск.

Конференцията завърши с призив към членовете на цялата правна общност да се включат активно в новото издание на националния конкурс за научни съчинения, който ще се проведе в чест на Кристиан Таков, и ще предвижда два модула – за студенти и за завършили юристи.

Замисълът на проекта за надграждане на националния конкурс за студентски научни разработки е да предостави възможност за активизиране на университетската работа и да я свърже с изискванията на практиката.

Крайната цел на подетата инициатива е активната съвместна работата да доведе до състояние на качествена реформа във висшето юридическо образование, която да изведе като критерии за високи постижения на студените възможността за формулиране и структуриране на писмен текст, извличане на аргументи за защитаваните тези, като тези умения да се съпоставят с реалните изисквания на практиката. За този цел в журито на новия конкурс ще бъдат включени преподаватели от всички ЮФ в страната, изтъкнати съдии и адвокати. 

Нов елемент на оценяването ще е, че то  ще включва преценка на умението за презентиране и представяне на съответната разработка на конференция и реторическото майсторство за отговор на поставените въпроси.

Крайният срок за участие е 27 март 2022 г.

За участие може да изпратите своята разработка на: saccl2021@abv.bg

  Изразяваме специална благодарност към г-ж Галя Йончева и екипа на издателство „Сиби“ за подкрепата на новата ни инициатива и искаме да ги поздравим за тяхната съвместна работа по книгата Световете на Кристиан, която предстои да излезе от печат през месец ноември. Повече за книгата може да видите на https://sibi.bg/svetovete-na-kristian.html .

Вярваме, че проведената на 22 октомври 2021 г. конференция беше един истински празник на правото! Надяваме се тя да утвърди мястото си в календара на академичните събития с най-висока добавена стойност, а това зависи от всички нас – затова нека си пожелаем да сме вдъхновени, активни и творящи! 

Статията е прочетена: 1225 пъти 

Проектът е осъществен с подкрепата на Фондация „Америка за България”.